ΟΔΗΓΟΣ 2009

Υποτροφίες στο εξωτερικό

ΓΙΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ - ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ

, ΕΡΕΥΝΑ του , Χρήστου Κάτσικα , xkatsikas@xkatsikas.gr

ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ: Σάββατο 12 Δεκεμβρίου 2009  στα  ΝΕΑ
 
Κάθε χρόνο ανακοινώνονται στη χώρα μας εκατοντάδες υποτροφίες για μαθητές, φοιτητές, πτυχιούχους και μεταπτυχιακούς.
Επειδή όμως δεν υπάρχει κεντρικός οργανισμός που θα συγκεντρώνει τις υποτροφίες και θα τις θέτει σε γνώση των ενδιαφερομένων,
συνήθως ευνοούνται όσοι έχουν φροντίσει να αναζητήσουν μόνοι τους πληροφορίες. Ανάμεσα στις πιο ενδιαφέρουσες αλλά
και άγνωστες στο ευρύ κοινό περιπτώσεις υποτροφιών είναι αυτές που χορηγούνται σε Έλληνες υπηκόους από ξένες κυβερνήσεις
στο πλαίσιο των μορφωτικών ανταλλαγών με την Ελλάδα.

«ΤΑ ΝΕΑ»
παρουσιάζουν σήμερα όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι για τις προσφερόμενες υποτροφίες ανά χώρα, για τους ειδικούς
όρους και τις προϋποθέσεις χορήγησης, τις οικονομικές παροχές και τα δικαιολογητικά.
 

Πιο ενδιαφέρουσες αλλά και άγνωστες στο ευρύ κοινό περιπτώσεις υποτροφιών είναι αυτές που χορηγούνται σε Έλληνες υπηκόους από ξένες κυβερνήσεις

Όλα τα δικαιολογητικά και οι προθεσμίες

 Προπτυχιακές σπουδές
Τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά είναι:

α) Αίτηση.

β) Τρεις (3) μικρές φωτογραφίες.

γ) Επικυρωμένη φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή άλλο αποδεικτικό στοιχείο, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος έχει την ελληνική υπηκοότητα (δεν απαιτείται μετάφραση). Ειδικά για τις χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης,οι υποψήφιοι υπότροφοι πρέπει να προσκομίσουν επικυρωμένη φωτοτυπία του διαβατηρίου τους.

δ) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο απολυτηρίου λυκείου με μέσο γενικό βαθμό τουλάχιστον 17. Το δικαιολογητικό αυτό πρέπει να συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση στη γλώσσα της χώρας ή αγγλική ή γαλλική. Σε περιπτώσεις μειωμένης ζήτησης της υποτροφίας, είναι δυνατό να εξεταστούν και αιτήσεις με μικρότερο βαθμό απολυτηρίου.

ε) Βεβαίωση με τη συνολική βαθμολογία που συγκέντρωσε ο υποψήφιος στις γενικές εξετάσεις δεσμών ή «Βεβαίωση Πρόσβασης» (της παρ. 13 του άρθρου 1 του Ν. 2525/97, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 2909/01) με τον γενικό βαθμό πρόσβασης που συγκέντρωσε ο υποψήφιος για την εισαγωγή του στην Γ/βάθμια Εκπαίδευση με το σύστημα Απολυτηρίου του Ενιαίου ή Γενικού Λυκείου (δεν απαιτείται μετάφραση).

στ) Πιστοποιητικό γνώσης της ξένης γλώσσας ή των ξένων γλωσσών (επικυρωμένο φωτοαντίγραφο από τα αντίστοιχα ιδρύματα που το χορηγούν, π.χ. Βρετανικό Συμβούλιο, Γαλλικό Ινστιτούτο, Ελληνοαμερικανική Ένωση) που καθορίζονται από τη συγκεκριμένη χώρα. Στην περίπτωση που το πιστοποιητικό αυτό είναι γραμμένο στην ελληνική γλώσσα, τότε πρέπει να συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση στη γλώσσα της χώρας ή αγγλική ή γαλλική.

ζ) Πιστοποιητικό από το ξένο ίδρυμα, στην περίπτωση που ο υποψήφιος ήδη φοιτά στο εξωτερικό, σχετικά με τη φοιτητική του κατάσταση (σχολή, έτος σπουδών, βαθμολογία του προηγουμένου ακαδημαϊκού έτους). Το δικαιολογητικό αυτό πρέπει να συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα.

η) Πρόσφατο πιστοποιητικό υγείας από κρατικό νοσοκομείο ή κέντρο υγείας (απλή κλινική εξέταση).

Το προαναφερόμενο πιστοποιητικό υγείας πρέπει να συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση στη γλώσσα της χώρας ή αγγλική ή γαλλική.

θ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, με την οποία θα δηλώνεται: 1) ότι ο υποψήφιος δεν θα έχει υποτροφία από άλλο φορέα κατά το ίδιο χρονικό διάστημα για το οποίο χορηγούνται οι υποτροφίες από την υπηρεσία, 2) ότι ο υποψήφιος δεν έτυχε υποτροφίας στο παρελθόν με βάση τα προγράμματα των μορφωτικών ανταλλαγών (δεν απαιτείται μετάφραση).

ι) Πιστοποιητικό Στρατού (προκειμένου για άρρενες) από το οποίο θα προκύπτει η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων ή η αναβολή λόγω σπουδών ή η νόμιμη απαλλαγή από αυτές (δεν απαιτείται μετάφραση).

ια) Εκκαθαριστικό σημείωμα της οικείας Εφορίας για το ύψος του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος (των γονέων) (οικ. έτους 2009). Στην περίπτωση που δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης λόγω χαμηλού εισοδήματος, πρέπει να υποβληθεί σχετική βεβαίωση της Εφορίας (δεν απαιτείται μετάφραση).

ιβ) Εκκαθαριστικό σημείωμα της οικείας Εφορίας για το ύψος του ετήσιου ατομικού εισοδήματος (οικ. έτους 2009). Στην περίπτωση που δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης λόγω χαμηλού εισοδήματος, πρέπει να υποβληθεί σχετική βεβαίωση της Εφορίας (δεν απαιτείται μετάφραση). Σε περίπτωση κατά την οποία δεν υποβάλλονται και τα δύο εκκαθαριστικά σημειώματα, ο υποψήφιος θα αποκλείεται από τη διαδικασία.

Μεταπτυχιακές σπουδές ή έρευνα
α) Αίτηση.

β) Τρεις (3) μικρές φωτογραφίες. γ) Επικυρωμένη φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή άλλο αποδεικτικό στοιχείο, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος έχει την ελληνική υπηκοότητα (δεν απαιτείται μετάφραση).

Ειδικά για τις χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι υποψήφιοι υπότροφοι πρέπει να προσκομίσουν επικυρωμένη φωτοτυπία του διαβατηρίου τους.

δ) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο πτυχίου ή πτυχίων Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ ή άλλων ισότιμων τίτλων σπουδών που κατέχει ο υποψήφιος. Ο βαθμός πτυχίου πρέπει να είναι τουλάχιστον 6,5. Το δικαιολογητικό αυτό πρέπει να συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση στη γλώσσα της χώρας ή αγγλική ή γαλλική. Στην περίπτωση που ο υποψήφιος είναι κάτοχος τίτλου σπουδών Πανεπιστημίου της αλλοδαπής ή τίτλου σπουδών ΤΕΙ της αλλοδαπής, πρέπει να υποβάλει οπωσδήποτε και βεβαίωση ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ). Επίσης, μαζί με την ανωτέρω βεβαίωση πρέπει να υποβληθεί και βεβαίωση από την οποία να προκύπτει η αντιστοιχία του τελικού βαθμού του τίτλου σπουδών της αλλοδαπής με την ελληνική βαθμολογική κλίμακα. Τη βεβαίωση αυτή οι υποψήφιοι μπορούν να πάρουν από τον ΔΟΑΤΑΠ (Αγ. Κωνσταντίνου 54, Τ.Κ. 104 37, Αθήνα, τηλ. 210-5233.212).

Επισημαίνουμε ότι αν στο αντίγραφο πτυχίου του υποψηφίου δεν αναφέρεται τελικός βαθμός, τότε ο υποψήφιος πρέπει να προσκομίσει και πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας κατ΄ έτος με τον τελικό βαθμό πτυχίου, ο οποίος πρέπει να είναι τουλάχιστον 6,5. Το δικαιολογητικό αυτό πρέπει να συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση στη γλώσσα της χώρας ή αγγλική ή γαλλική.

Σε περιπτώσεις μειωμένης ζήτησης της υποτροφίας, είναι δυνατό να εξεταστούν και αιτήσεις με μικρότερο βαθμό πτυχίου.

ε) Βιογραφικό σημείωμα γραμμένο από τον υποψήφιο, τόσο στην ελληνική γλώσσα όσο και στη γλώσσα της χώρας ή αγγλική ή γαλλική.

στ) Πρόγραμμα σπουδών, στο οποίο θα παρουσιάζεται συνοπτικά το είδος και το περιεχόμενο των σπουδών που επιθυμεί να ακολουθήσει ο υποψήφιος γραμμένο από τον ίδιο, τόσο στην ελληνική γλώσσα όσο και στη γλώσσα της χώρας ή αγγλική ή γαλλική.

ζ) Δύο (2) συστατικές επιστολές γραμμένες στη γλώσσα της χώρας ή αγγλική ή γαλλική και μεταφρασμένες επίσημα στην ελληνική. Σε περίπτωση που οι δύο συστατικές επιστολές είναι γραμμένες στην ελληνική γλώσσα, τότε πρέπει να μεταφραστούν επίσημα στη γλώσσα της χώρας ή αγγλική ή γαλλική.

η) Πιστοποιητικό γνώσης της ξένης γλώσσας ή των ξένων γλωσσών (επικυρωμένο φωτοαντίγραφο από τα αντίστοιχα ιδρύματα που το χορηγούν, π.χ. Βρετανικό Συμβούλιο, Γαλλικό Ινστιτούτο, Ελληνοαμερικανική Ένωση) που καθορίζονται από τη συγκεκριμένη χώρα. Στην περίπτωση που το πιστοποιητικό αυτό είναι γραμμένο στην ελληνική γλώσσα, τότε πρέπει να συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση στη γλώσσα της χώρας ή αγγλική ή γαλλική.

θ) Πρόσφατο πιστοποιητικό υγείας από κρατικό νοσοκομείο ή από κέντρο υγείας (απλή κλινική εξέταση). Όσοι από τους υποψηφίους υποτρόφους υποβάλουν δικαιολογητικά για την Ινδία, πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό για ΑΙDS και πιστοποιητικό υγείας.

Όλα τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά υγείας πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στη γλώσσα της χώρας ή αγγλική ή γαλλική.

ι) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, με την οποία θα δηλώνεται: 1) ότι ο υποψήφιος δεν θα έχει υποτροφία από άλλο φορέα κατά το ίδιο χρονικό διάστημα για το οποίο χορηγούνται οι υποτροφίες από την υπηρεσία, 2) ότι ο υποψήφιος δεν έτυχε υποτροφίας στο παρελθόν (για προπτυχιακές ή μεταπτυχιακές σπουδές ή έρευνα) με βάση τα προγράμματα των μορφωτικών ανταλλαγών (δεν απαιτείται μετάφραση).

ια) Πιστοποιητικό Στρατού (προκειμένου για άρρενες), από το οποίο να προκύπτει η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων ή η αναβολή λόγω σπουδών ή η νόμιμη απαλλαγή από αυτές (δεν απαιτείται μετάφραση).

ιβ) Εκκαθαριστικό σημείωμα της οικείας Εφορίας για το ύψος: α) ατομικού εισοδήματος και β) του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος (γονέων). Στην περίπτωση που δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης λόγω χαμηλού εισοδήματος, πρέπει να υποβληθεί σχετική βεβαίωση της Εφορίας (δεν απαιτείται μετάφραση).

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος είναι έγγαμος και έχει οικογενειακή μερίδα, αρκεί το εκκαθαριστικό σημείωμα της οικογένειάς του.

Σε περίπτωση που δεν υποβάλλονται και τα δύο εκκαθαριστικά σημειώματα, ο υποψήφιος θα αποκλείεται από τη διαδικασία.

ιγ) Έγγραφο αποδοχής του υποψηφίου από το Πανεπιστήμιο για το ακαδημαϊκό έτος 2010- 2011: Ειδικά για τις χώρες:

1. Αίγυπτος, 2. Αιθιοπία, 3. Βέλγιο (Φλαμανδική Κοινότητα), 4. Βουλγαρία, 5. Εσθονία, 6. Ινδία, 7. Ιράν, 8. Ισραήλ, 9. Κίνα, 10. Κροατία, 11. Λετονία, 12. Μεξικό, 13. Ν. Κορέα, 14. Ουγγαρία, 15. Περού, 16. Πολωνία, 17. Σερβία, 18. Σλοβενία, 19. Συρία 0ι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν έγγραφο αποδοχής τους από το ξένο Πανεπιστήμιο. Το δικαιολογητικό αυτό πρέπει να συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα.

- Προκειμένου για την Τουρκία, οι υποψήφιοι πρέπει να αναφέρουν στην ξενόγλωσση αίτηση με σειρά προτίμησης τα ονόματα τουρκικών Πανεπιστημίων, στα οποία θέλουν να διεξαγάγουν τις σπουδές τους.

- Προκειμένου για το Περού, απαιτείται βεβαίωση αποδοχής του υποψηφίου από τοπικό πανεπιστήμιο, η οποία θα ισχύει τόσο για το τρέχον όσο και για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος.

Παρακολούθηση θερινού σεμιναρίου
α) Αίτηση.

β) Τρεις (3) μικρές φωτογραφίες.

γ) Επικυρωμένη φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή άλλο αποδεικτικό στοιχείο, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος έχει την ελληνική υπηκοότητα (χωρίς μετάφραση). Ειδικά για τις χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι υποψήφιοι πρέπει να προσκομίσουν επικυρωμένη φωτοτυπία του διαβατηρίου τους.

δ) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο πτυχίου Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ ή άλλων ισοτίμων τίτλων σπουδών του υποψηφίου με βαθμό τουλάχιστον 6,5. Το δικαιολογητικό αυτό πρέπει να συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση στη γλώσσα της χώρας ή αγγλική ή γαλλική. Στην περίπτωση που ο υποψήφιος είναι κάτοχος πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών της αλλοδαπής ή κάτοχος τίτλου σπουδών ΤΕΙ της αλλοδαπής, πρέπει να υποβάλει οπωσδήποτε και βεβαίωση ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ). Επίσης, μαζί με την ανωτέρω βεβαίωση, πρέπει να υποβληθεί και βεβαίωση από την οποία να προκύπτει η αντιστοιχία του τελικού βαθμού του τίτλου σπουδών της αλλοδαπής με την ελληνική βαθμολογική κλίμακα. Τη βεβαίωση αυτή οι υποψήφιοι μπορούν να πάρουν από τον ΔΟΑΤΑΠ (Αγ. Κωνσταντίνου 54, Τ.Κ. 104 37, Αθήνα, τηλ. 210-5233.212).

Επισημαίνουμε ότι αν στο αντίγραφο πτυχίου του υποψηφίου δεν αναφέρεται τελικός βαθμός, τότε πρέπει να προσκομίσει και πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας κατ΄ έτος με τον τελικό βαθμό πτυχίου, ο οποίος πρέπει να είναι τουλάχιστον 6,5. Το δικαιολογητικό αυτό πρέπει να συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση στη γλώσσα της χώρας ή αγγλική ή γαλλική.

Σε περιπτώσεις μειωμένης ζήτησης της υποτροφίας, είναι δυνατό να εξεταστούν και αιτήσεις με μικρότερο βαθμό πτυχίου.

δ) Πιστοποιητικό γνώσης της ξένης γλώσσας ή των ξένων γλωσσών (επικυρωμένο φωτοαντίγραφο από τα αντίστοιχα ιδρύματα που το χορηγούν, π.χ. Βρετανικό Συμβούλιο, Γαλλικό Ινστιτούτο, Ελληνοαμερικανική Ένωση) που καθορίζονται από τη συγκεκριμένη χώρα. Στην περίπτωση που το πιστοποιητικό αυτό είναι γραμμένο στην ελληνική γλώσσα, τότε πρέπει να συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση στη γλώσσα της χώρας ή αγγλική ή γαλλική.

ε) Πρόσφατο πιστοποιητικό υγείας από κρατικό νοσοκομείο ή από κέντρο υγείας, το οποίο πρέπει να συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση στη γλώσσα της χώρας ή αγγλική ή γαλλική (απλή κλινική εξέταση).

στ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι ο υποψήφιος δεν έχει παρακολουθήσει στο παρελθόν προπτυχιακές ή μεταπτυχιακές σπουδές ή έρευνα ή θερινό σεμινάριο ως υπότροφος με βάση τα προγράμματα μορφωτικών ανταλλαγών (δεν απαιτείται μετάφραση).

ζ) Βιογραφικό σημείωμα γραμμένο από τον υποψήφιο, τόσο στην ελληνική γλώσσα όσο και στη γλώσσα της χώρας ή αγγλική ή γαλλική.

η) Πιστοποιητικό Στρατού (προκειμένου για άρρενες), από το οποίο να προκύπτει η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων ή η αναβολή λόγω σπουδών ή η νόμιμη απαλλαγή από αυτές (δεν απαιτείται μετάφραση).

θ) Εκκαθαριστικό σημείωμα της οικείας Εφορίας για το ύψος: α) ατομικού εισοδήματος και β) του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος (γονέων). Στην περίπτωση που δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης λόγω χαμηλού εισοδήματος, πρέπει να υποβληθεί σχετική βεβαίωση της Εφορίας (δεν απαιτείται μετάφραση).

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος είναι έγγαμος και έχει οικογενειακή μερίδα, αρκεί το εκκαθαριστικό σημείωμα της οικογένειάς του.

Σε περίπτωση που δεν υποβάλλονται και τα δύο εκκαθαριστικά σημειώματα, ο υποψήφιος θα αποκλείεται από τη διαδικασία.

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι
1. ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ υπότροφοι για έρευνα πρέπει να υποβάλουν, εκτός από τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην παρούσα προκήρυξη, και τα εξής:

● Επιστολή ενδιαφέροντος.

● Κατάλογος δημοσιεύσεων.

2. Ο φάκελος του υποψηφίου για σπουδές στον τομέα Μουσικών Σπουδών πρέπει να συνοδεύεται από ηχητικό υλικό των ατομικών του εργασιών.

3. Ο φάκελος του υποψηφίου για σπουδές στον τομέα Καλών Τεχνών και Αρχιτεκτονικής πρέπει να συνοδεύεται από φωτογραφικό υλικό (πορτφόλιο) των ατομικών του εργασιών.

4. Οι υποψήφιοι υπότροφοι οφείλουν να βεβαιωθούν ότι γνωρίζουν τη γλώσσα εργασίας στην οποία πραγματοποιούνται τα μαθήματα στο πανεπιστήμιο της επιλογής τους.

Οικονομικές παροχές
1. ΔΕΝ ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ εισιτήριο μετάβασης και επιστροφής σε όσους γίνουν αποδεκτοί ως υπότροφοι των ξένων κυβερνήσεων. Τη δαπάνη πρέπει να καλύψουν οι ίδιοι οι υπότροφοι.

2. Τόσο οι οικονομικές όσο και άλλες παροχές προσφέρονται από τη χώρα η οποία χορηγεί την υποτροφία, βάσει του μορφωτικού προγράμματος που έχει υπογραφεί μεταξύ της Ελλάδας και της συγκεκριμένης χώρας. Διευκρινίζουμε ότι οι παροχές αυτές αναπροσαρμόζονται είτε με την ανανέωση του προγράμματος είτε κάθε ακαδημαϊκό έτος.

Προθεσμία υποβολής
ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ υποψηφιότητας για τις προαναφερόμενες υποτροφίες καθώς και τα κατά περίπτωση αναφερόμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται έως και23 12 - 2009 στο υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, στο Γραφείο Πρωτοκόλλου για τη Διεύθυνση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας.

 
Οι υποψήφιοι υπότροφοι οφείλουν να βεβαιωθούν ότι γνωρίζουν τη γλώσσα εργασίας στην οποία πραγματοποιούνται τα μαθήματα στο πανεπιστήμιο της επιλογής τους

Όλες οι υποτροφίες για το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011

1. ΑΙΓΥΠΤΟΣ
Δύο (2) υποτροφίες κατ΄ έτος για έρευνα χρονικής διάρκειας δέκα (10) μηνών εκάστη, σε οποιοδήποτε κλάδο σπουδών διαθέτουν τα Αιγυπτιακά Πανεπιστήμια. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι Πανεπιστημιακού διπλώματος ή άλλων ισοτίμων τίτλων σπουδών και να διαθέτουν οπωσδήποτε βεβαίωση αποδοχής από το Πανεπιστήμιο υποδοχής πριν από την έναρξη των σπουδών τους.

Γλώσσα που απαιτείται: η γλώσσα της χώρας ή Αγγλική ή Γαλλική.

Επισημαίνεται ότι ο υποψήφιος υπότροφος στην εν λόγω χώρα γίνεται δεκτός κατ΄ αρχάς ως ακροατής, έως ότου γίνει η ισοτιμία του πτυχίου του με αυτά των Αιγυπτιακών Πανεπιστημίων, διαδικασία η οποία απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα και καταβολή χρηματικού ποσού, που δεν καλύπτεται από την υποτροφία. Εναλλακτικά οι υποψήφιοι μπορούν να αναλαμβάνουν οι ίδιοι την προκαταβολική αναγνώριση της ισοτιμίας του πτυχίου τους μέσω των αρμόδιων αιγυπτιακών αρχών, έτσι ώστε να μπορέσουν να κάνουν κανονική χρήση της υποτροφίας σε περίπτωση που γίνουν αποδεκτοί. Η εν λόγω αναγνώριση του πτυχίου τους δεν αποτελεί δέσμευση για τη χορήγηση υποτροφίας και τα έξοδα αναγνώρισης επιβαρύνουν αποκλειστικά τον υποψήφιο. Οι υποψήφιοι υπότροφοι για τη χώρα αυτή πρέπει να υποβάλουν εκτός από τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην παρούσα προκήρυξη και τα εξής:

● Απολυτήριο Λυκείου ● Πιστοποιητικό Γέννησης \343 Όλα τα έγγραφα πρέπει να είναι γραμμένα ή επισήμως μεταφρασμένα στα Αραβικά ή στα Αγγλικά και να είναι επικυρωμένα από τις Αιγυπτιακές Προξενικές Αρχές.

2. ΑΙΘΙΟΠΙΑ
Μία (1) υποτροφία κατ΄ έτος για μεταπτυχιακές σπουδές στον τομέα της αιθιοπικής γλώσσας και ιστορίας.

Γλώσσα που απαιτείται: η γλώσσα της χώρας ή Αγγλικά.

Τα μεταφρασμένα αντίγραφα πτυχίων πρέπει να υποβληθούν σε δύο (2) σειρές. 3. ΑΛΒΑΝΙΑ
α) Δύο (2) υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές ή έρευνα χρονικής διάρκειας δέκα (10) μηνών εκάστη.

β) Δύο (2) υποτροφίες για πλήρη κύκλο προπτυχιακών σπουδών χρονικής διάρκειας δώδεκα (12) μηνών εκάστη.

γ) Δύο (2) υποτροφίες για παρακολούθηση θερινού σεμιναρίου Αλβανικής γλώσσας και πολιτισμού.

Γλώσσα που απαιτείται:

● Προκειμένου για μεταπτυχιακές σπουδές ή έρευνα ή για προπτυχιακές σπουδές: η γλώσσα της χώρας ή Αγγλική ή Γαλλική.

● Προκειμένου για παρακολούθηση θερινού σεμιναρίου: στοιχειώδης γνώση της γλώσσας της χώρας.

4. ΒΕΛΓΙΟ
ΓΑΛΛΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
Μία (1) υποτροφία για παρακολούθηση θερινού σεμιναρίου γλώσσας και πολιτισμού στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο των Βρυξελλών.

Γλώσσα που απαιτείται: Γαλλική (καλή γνώση).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις εξής ιστοσελίδες:

www.ulb.ac.be ή/και www.wbri.be ΦΛΑΜΑΝΔΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
Τρεις (3) υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές (ειδίκευση) χρονικής διάρκειας δέκα (10) μηνών η κάθε υποτροφία. Μία (1) από αυτές τις υποτροφίες μπορεί να χορηγηθεί για σπουδές στο Κολλέγιο της Ευρώπης στη Βruges.

Ο υποψήφιος μπορεί να υποβάλει αίτηση χορήγησης υποτροφίας ή για το Κολλέγιο της Ευρώπης στη Βruges ή για τις δύο άλλες θέσεις υποτροφιών.

Γλώσσα που απαιτείται: Ολλανδική ή Αγγλική ή Γαλλική.

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι Πανεπιστημιακού διπλώματος ή άλλων ισότιμων τίτλων σπουδών.

Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι οφείλουν να βεβαιωθούν ότι το Πανεπιστήμιο της επιλογής τους ανήκει στην Φλαμανδική Κοινότητα και να γνωρίζουν τη γλώσσα εργασίας.

Οι υποψήφιοι υπότροφοι για τη χώρα αυτή πρέπει να υποβάλουν σε δύο (2) σειρές εκτός από τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην παρούσα προκήρυξη και τα εξής:

● Επικυρωμένο αντίγραφο πιστοποιητικού γέννησης ● Περίληψη της πτυχιακής εργασίας ή μεταπτυχιακής εργασίας Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις εξής ιστοσελίδες:

www. kul. be ή/και www. coleurope.be

 5. ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
α) Τρεις (3) νέες υποτροφίες για πλήρη κύκλο προπτυχιακών σπουδών κατ΄ έτος.

β) Πέντε (5) υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές ή έρευνα χρονικής διάρκειας δέκα (10) μηνών εκάστη κατ΄ έτος.

γ) Έξι (6) υποτροφίες για παρακολούθηση θερινού σεμιναρίου γλώσσας, ιστορίας και πολιτισμού.

Γλώσσα που απαιτείται:

● Προκειμένου για μεταπτυχιακές σπουδές: η γλώσσα της χώρας.

● Προκειμένου για προπτυχιακές σπουδές ή έρευνα ή παρακολούθηση θερινού σεμιναρίου: η γλώσσα της χώρας ή Αγγλική ή Γαλλική.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις εξής ιστοσελίδες:

www. uni-vt. bg/Εn/mbc ή/και www. slav. uni-sofia. bg/pages/summerseminar

6. ΔΑΝΙΑ
α) Τριάντα έξι (36) μήνες υποτροφίας για μεταπτυχιακές σπουδές ή έρευνα, οι οποίοι κατανέμονται ανάλογα στους υποψηφίους. Η μικρότερη διάρκεια της υποτροφίας μπορεί να είναι τρεις (3) μήνες. β) Δύο (2) υποτροφίες για συμμετοχή σε θερινά σεμινάρια γλώσσας και πολιτισμού.

Η γλώσσα που απαιτείται και για τις δύο περιπτώσεις είναι η γλώσσα της χώρας ή Αγγλική ή Γερμανική ή Γαλλική.

Οι υποψήφιοι υπότροφοι για έρευνα στη χώρα αυτή πρέπει να υποβάλουν εκτός από τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην παρούσα προκήρυξη και τα εξής:

● Συστατική επιστολή από τον Διευθυντή του Ερευνητικού/Επιστημονικού Κέντρου στο οποίο εργάζεται ο υποψήφιος υπότροφος.

● Κατάλογος των δημοσιεύσεων όπου θα αναφέρονται ο τίτλος και το έτος δημοσίευσης καθώς και μετάφραση των Περιλήψεων (Αbstracts) στην Αγγλική γλώσσα.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην εξής ιστοσελίδα: www. ciriusonline. dk και από 1/1/2010 στην ιστοσελίδα www.iu.dk

7. ΕΣΘΟΝΙΑ
α) Μία (1) υποτροφία συνολικής διάρκειας δέκα (10) μηνών για μεταπτυχιακές σπουδές ή έρευνα.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην εξής ιστοσελίδα: www. archimedes.ee β) Δύο (2) υποτροφίες για θερινό σεμινάριο γλώσσας και πολιτισμού.

Γλώσσες που απαιτούνται:

● Προκειμένου για θερινό σεμινάριο ή έρευνα: η γλώσσα της χώρας ή Αγγλικά. ● Προκειμένου για μεταπτυχιακές σπουδές: καλή γνώση της γλώσσας της χώρας. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις εξής ιστοσελίδες:

www.ut. ee ή/και www. isu.ut. ee ή/και www. smartestonia.ee

8. ΙΝΔΙΑ
Μία (1) υποτροφία για μεταπτυχιακές σπουδές ή έρευνα χρονικής διάρκειας δέκα (10) μηνών.

Γλώσσα που απαιτείται: η γλώσσα της χώρας ή Αγγλική.

9. ΙΟΡΔΑΝΙΑ
Τρεις (3) υποτροφίες για πλήρη κύκλο προπτυχιακών σπουδών ή/και για μεταπτυχιακές σπουδές ή έρευνα.

Κάθε υποτροφία για πραγματοποίηση προπτυχιακών σπουδών είναι διάρκειας δώδεκα (12) μηνών ετησίως σε οποιοδήποτε επιστημονικό πεδίο προσφέρεται από τα πανεπιστήμια της Ιορδανίας.

Κάθε υποτροφία για πραγματοποίηση μεταπτυχιακών σπουδών ή έρευνας είναι διάρκειας δέκα (10) μηνών στον τομέα της Αραβικής γλώσσας.

Γλώσσα που απαιτείται: η γλώσσα της χώρας ή Αγγλική.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην εξής ιστοσελίδα: www.ju. edu.jo

10. ΙΡΑΝ
Μία (1) υποτροφία για μεταπτυχιακές σπουδές ή έρευνα για μέγιστη περίοδο δέκα (10) μηνών.

Γλώσσα που απαιτείται:

● Προκειμένου για μεταπτυχιακές σπουδές: η γλώσσα της χώρας.

● Προκειμένου για έρευνα: η γλώσσα της χώρας ή Αγγλική ή Γαλλική.

11. ΙΡΛΑΝΔΙΑ
Μία (1) υποτροφία για μεταπτυχιακές σπουδές ή έρευνα χρονικής διάρκειας ενός (1) ακαδημαϊκού έτους.

Γλώσσα που απαιτείται: η γλώσσα της χώρας ή Αγγλική επιπέδου Ρroficiency.

Όλα τα ξενόγλωσσα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν σε δύο (2) σειρές.

Οι υποψήφιοι υπότροφοι στη χώρα αυτή πρέπει να υποβάλουν εκτός από τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην παρούσα προκήρυξη και τα εξής:

● Αναλυτικό προσχέδιο της έρευνας που θα διεξαχθεί.

● Πιστοποιητικό Γέννησης.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην εξής ιστοσελίδα: www. education. gov.ie

12. ΙΣΡΑΗΛ
α) Μέχρι δύο (2) υποτροφίες για σπουδές Εβραϊκής γλώσσας ή για μεταπτυχιακές σπουδές ή έρευνα χρονικής διάρκειας οκτώ (8) μηνών η κάθε υποτροφία.

Προκειμένου για μεταπτυχιακές σπουδές ή έρευνα προτεραιότητα θα δοθεί σε υποψηφίους, οι οποίοι επιθυμούν να διεξάγουν σπουδές σε θέματα που αφορούν το Ισραήλ ή Εβραϊκές σπουδές.

Υποτροφίες δεν θα χορηγηθούν για σπουδές στους τομείς της Ιατρικής και Οδοντιατρικής.

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι Πανεπιστημιακού διπλώματος ή άλλων ισότιμων τίτλων σπουδών.

Οι υποψήφιοι για σπουδές Εβραϊκής γλώσσας διάρκειας οκτώ (8) μηνών πρέπει να υποβάλουν τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για παρακολούθηση θερινού σεμιναρίου και δύο συστατικές επιστολές γραμμένες στη γλώσσα της χώρας ή στην Αγγλική και μεταφρασμένες επίσημα στην Ελληνική.

β) Δύο (2) υποτροφίες για παρακολούθηση θερινού σεμιναρίου γλώσσας.

Γλώσσα που απαιτείται για όλες τις περιπτώσεις: η γλώσσα της χώρας ή Αγγλική. Όλα τα ξενόγλωσσα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν σε τρεις (3) σειρές στην Αγγλική γλώσσα.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην εξής ιστοσελίδα: www. mfa. gov.il

13. ΙΤΑΛΙΑ
Τριάντα (30) μήνες υποτροφίας, οι οποίοι χορηγούνται σε πτυχιούχους ή ερευνητές, για φοίτηση σε τμήματα εξειδίκευσης ή τελειοποίησης ή για αιτιολογημένες έρευνες.

Η υποβολή υποψηφιοτήτων θα γίνεται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά προς το Ιταλικό ΥΠΕΞ, μέσω της ιστοσελίδας του Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου www. iic. gr, τα δε απαιτούμενα δικαιολογητικά θα αποστέλλουν στη συνέχεια ταχυδρομικά μόνο όσοι υποψήφιοι, τελικώς, επιλεγούν.

Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εξωτερικών της Ιταλίας: www.esteri.it στο λήμμα ΟpportunitaΒorse di studio.

14. ΚΙΝΑ
α) Επτά (7) υποτροφίες για πλήρη κύκλο προπτυχιακών σπουδών ή/ και για μεταπτυχιακές σπουδές ή/και για έρευνα. Οι παραπάνω επτά (7) υποτροφίες περιλαμβάνουν τόσο νέες χορηγήσεις υποτροφίας όσο και ανανεώσεις των ήδη φοιτούντων, οι οποίοι και προηγούνται.

β) Συνολικά και καθ΄ όλη τη διάρκεια ισχύος του Μορφωτικού Προγράμματος (2007- 2010) η κινεζική πλευρά θα χορηγήσει 21 υποτροφίες για παρακολούθηση κινεζικής γλώσσας και πολιτισμού. Ο αριθμός υποτροφιών για το θέρος 2010 θα προσδιοριστεί μέσω διπλωματικής οδού από την κινεζική πλευρά.

1. Η χρονική διάρκεια κάθε υποτροφίας είναι:

● Προκειμένου για προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές: το κινεζικό ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα, το οποίο θα δεχθεί τον υπότροφο, θα καθορίσει την ετήσια και συνολική διάρκεια της υποτροφίας.

● Προκειμένου για έρευνα: η μικρότερη διάρκεια υποτροφίας έξι (6) μήνες και η μεγαλύτερη έως δύο (2) ακαδημαϊκά έτη.

2. Γλώσσα που απαιτείται:

● Προκειμένου για προπτυχιακές σπουδές: βασική γνώση της γλώσσας της χώρας.

● Προκειμένου για μεταπτυχιακές σπουδές: η γλώσσα της χώρας.

● Προκειμένου για έρευνα: η γλώσσα της χώρας ή Αγγλική ή Γαλλική.

Όλα τα ξενόγλωσσα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν σε δύο (2) σειρές.

Οι υποψήφιοι, που θα γίνουν τελικά δεκτοί από την Κίνα ως υπότροφοι τόσο για τις μεταπτυχιακές σπουδές ή έρευνα όσο και για προπτυχιακές σπουδές, θα πρέπει να προσκομίσουν επιπλέον μια (1) σειρά ξενόγλωσσων πιστοποιητικών υγείας στην Πρεσβεία της Κίνας στην Αθήνα, προκειμένου να εξασφαλίσουν visa. Το ιατρικό έντυπο χορηγείται από την Υπηρεσία μας.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις εξής ιστοσελίδες:

www.chinamission.be www.csc.edu.cn www.fao.fudan.edu

15. ΚΡΟΑΤΙΑ
α) Δέκα (10) μήνες υποτροφίας για μεταπτυχιακές σπουδές ή μέχρι δέκα (10) μήνες υποτροφίας για έρευνα.

β) Δύο (2) υποτροφίες για παρακολούθηση θερινού σεμιναρίου Κροατικής γλώσσας και πολιτισμού.

Γλώσσα που απαιτείται:

● Προκειμένου για μεταπτυχιακές σπουδές: η γλώσσα της χώρας ή Αγγλική ή Γαλλική. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να γνωρίζουν επαρκώς τη γλώσσα της χώρας αν αυτό απαιτείται από το πρόγραμμα σπουδών.

● Προκειμένου για έρευνα: η γλώσσα της χώρας ή Αγγλική ή Γαλλική.

● Προκειμένου για θερινό σεμινάριο: στοιχειώδης γνώση της γλώσσας της χώρας.

16. ΚΥΠΡΟΣ
Δύο (2) υποτροφίες ανά ακαδημαϊκό έτος για μεταπτυχιακές σπουδές ή έρευνα διάρκειας δέκα (10) μηνών η κάθε μία.

Οι υποψήφιοι υπότροφοι για προπτυχιακές σπουδές, έξι (6) υποτροφίες για προπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο της Κύπρου και πέντε (5) υποτροφίες για προπτυχιακές σπουδές στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο της Κύπρου, θα πρέπει να απευθύνονται στο Μορφωτικό Τμήμα της Πρεσβείας της Κύπρου στην Αθήνα ή στην Πρεσβεία της Ελλάδος στην Κύπρο.

17. ΛΕΤΟΝΙΑ
α) Μία (1) υποτροφία για μεταπτυχιακές σπουδές ή έρευνα χρονικής διάρκειας δέκα (10) μηνών.

β) Μέχρι δύο (2) υποτροφίες για παρακολούθηση θερινού σεμιναρίου σε τομείς που θα ανακοινωθούν προσεχώς από την κυβέρνηση της Λετονίας.

Γλώσσα που απαιτείται: γλώσσα της χώρας ή Αγγλική.

18. ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
α) Δύο (2) υποτροφίες για πραγματοποίηση προπτυχιακών σπουδών (Βachelor) στον τομέα Πληροφορικής της Διοίκησης στο Πανεπιστήμιο του Λουξεμβούργου χρονικής διάρκειας έξι (6) εξαμήνων εκ των οποίων το ένα εξάμηνο ειδίκευσης θα πραγματοποιηθεί σε Πανεπιστήμιο του εξωτερικού.

β) Μία (1) υποτροφία διάρκειας ενός (1) έτους σε υποψήφιο με επαγγελματική εμπειρία στον τομέα των Οικονομικών για μεταπτυχιακό (Μaster of Science) στα Χρηματοοικονομικά (Βanking and Finance) στο Luxembourg School of Finance (LSF).

γ) Μία (1) υποτροφία για διδακτορικό στο Κέντρο Ευρωπαϊκού Δικαίου (Centre de Droit Εuropιen).

Προβλέπονται υποτροφίες διάρκειας έξι (6) μηνών για τελειοποίηση της Γαλλικής στο Κέντρο Γλωσσών του Λουξεμβούργου (Centre de Langue ΰ Luxembourg) για φοιτητές, διδάκτορες ή/και ερευνητές. Ο αριθμός των υποτροφιών καθώς και η τελική απόφαση για την πραγματοποίησή τους θα προσδιοριστεί μέσω διπλωματικής οδού από την πλευρά του Λουξεμβούργου.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να γνωρίζουν ικανοποιητικά τη γαλλική γλώσσα.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην εξής ιστοσελίδα: www. uni.lu.

19. ΜΕΞΙΚΟ
Δύο (2) υποτροφίες χρονικής διάρκειας μέχρι δώδεκα (12) μηνών η κάθε υποτροφία για πραγματοποίηση σπουδών ή έρευνας, σε επίπεδο Μaster ή διδακτορικό ή για ειδίκευση. Η μικρότερη διάρκεια της υποτροφίας μπορεί να είναι έξι (6) μήνες ενώ η μεγαλύτερη δώδεκα (12) μήνες.

Γλώσσα που απαιτείται: Ισπανική.

Όλα τα ξενόγλωσσα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν στην Ισπανική γλώσσα.

Διευκρινίζουμε ότι το μεξικανικό κράτος θα χορηγεί παρατάσεις υποτροφίας, οι οποίες συμπεριλαμβάνονται στον ετήσιο αριθμό χορηγούμενων υποτροφιών, εφόσον οι Έλληνες υποψήφιοι επιδείξουν ικανοποιητικά αποτελέσματα στη μελέτη που πραγματοποίησαν και αποδείξουν την ανάγκη παράτασης διαμονής τους για την ολοκλήρωση των σπουδών τους. Οι ανανεώσεις υποτροφίας προηγούνται των νέων υποψηφίων.

Οι εν λόγω υποτροφίες μπορούν να χορηγηθούν για όλους τους κλάδους σπουδών εκτός από την Οδοντιατρική και την Πλαστική Χειρουργική, τη Διοίκηση Επιχειρήσεων, τη Λογιστική, το Μarketing και τη Διαφήμιση. Για σπουδές στον τομέα της Ιατρικής οι υποτροφίες θα χορηγούνται για ειδικότητα και εξειδίκευση για χρονική διάρκεια μέχρι δώδεκα (12) μήνες με δυνατότητα παράτασης για είκοσι τέσσερις (24) επιπλέον μήνες, για ολοκλήρωση των σπουδών και εφόσον η παράταση αυτή δικαιολογείται από το πρόγραμμα σπουδών, καθώς και από την επίδοση του υποτρόφου.

Επισημαίνουμε ότι οι ανωτέρω υποτροφίες ισχύουν για το ημερολογιακό έτος 2011. Ειδικά για τις υποτροφίες του Μεξικού οι υποψήφιοι υπότροφοι θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους στην υπηρεσία μας μέχρι τις 15/5/2010.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην εξής ιστοσελίδα: http://becas. sre. gob.mx.

20. ΝΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑ
Μία (1) υποτροφία για παρακολούθηση τμήματος Μaster ή διδακτορικού για χρονική περίοδο τουλάχιστον δύο (2) ακαδημαϊκών ετών.

Γλώσσα που απαιτείται: η γλώσσα της χώρας ή Αγγλική.

Όλα τα ξενόγλωσσα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν σε δύο (2) σειρές.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην εξής ιστοσελίδα: www. ied.go.kr.

21. ΟΥΓΓΑΡΙΑ
α) Δύο (2) υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές ή έρευνα χρονικής διάρκειας μέχρι δέκα (10) μήνες εκάστη. Επισημαίνεται ότι σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μόνο για δέκα (10) μήνες δίνεται η δυνατότητα παράτασης της υποτροφίας.

Όρια ηλικίας:

40 ετών για μεταπτυχιακές σπουδές 35 ετών για διδακτορικό κύκλο σπουδών 45 ετών για μετα-διδακτορικό κύκλο σπουδών β) Τρεις (3) υποτροφίες συνολικής διάρκειας (1) ενός μηνός εκάστη για παρακολούθηση θερινού σεμιναρίου γλώσσας και πολιτισμού. Δεν υπάρχει όριο ηλικίας. Η γλώσσα που απαιτείται και για τις δύο περιπτώσεις είναι η γλώσσα της χώρας ή Αγγλική ή Γερμανική.

Όλα τα ξενόγλωσσα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν σε τρεις (3) σειρές.

Για αιτήσεις και περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην εξής ιστοσελίδα: www. scholarship. hu/static/angol.

22. ΠΕΡΟΥ
Μία (1) υποτροφία για επιστημονική έρευνα ή μεταπτυχιακά χρονικής διάρκειας δέκα (10) μηνών.

Γλώσσα που απαιτείται: η γλώσσα της χώρας ή Αγγλική ή Γαλλική.

Το ακαδημαϊκό έτος στο Περού διαρκεί από το Μάρτιο ώς τον Δεκέμβριο.

23. ΠΟΛΩΝΙΑ
α) Τριάντα (30) μήνες υποτροφίας για μεταπτυχιακές σπουδές ή έρευνα, οι οποίοι κατανέμονται ανάλογα στους υποψηφίους. Η μεγαλύτερη διάρκεια της υποτροφίας μπορεί να είναι δέκα (10) μήνες. β) Δύο (2) υποτροφίες χρονικής διάρκειας ενός (1) μηνός εκάστη για παρακολούθηση θερινού σεμιναρίου Πολωνικής γλώσσας και λογοτεχνίας, το οποίο διοργανώνεται από το Πανεπιστήμιο Βαρσοβίας (ΡΟLΟΝΙCUΜ).

Η γλώσσα που απαιτείται και για τις δύο περιπτώσεις είναι η γλώσσα της χώρας ή Αγγλική ή Γαλλική. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην εξής ιστοσελίδα: www. summeruniversity. edu.pl.

24. ΡΟΥΜΑΝΙΑ
α) Τρεις (3) υποτροφίες για πλήρη κύκλο προπτυχιακών σπουδών χρονικής διάρκειας δώδεκα (12) μηνών κατ΄ έτος η κάθε μία για όλους τους κλάδους, που προσφέρονται από τα Ρουμανικά Πανεπιστήμια.

β) Δέκα (10) μήνες υποτροφίας για μεταπτυχιακές σπουδές ή έρευνα.

γ) Η χορήγηση καθώς και ο ακριβής αριθμός υποτροφιών για την παρακολούθηση θερινού σεμιναρίου Ρουμανικής γλώσσας, ιστορίας και πολιτισμού για το θέρος 2010 θα προσδιοριστεί μέσω διπλωματικής οδού. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως έρχονται σε επαφή με την υπηρεσία.

Η γλώσσα που απαιτείται και για τις τρεις περιπτώσεις είναι η γλώσσα της χώρας ή Γαλλική ή Αγγλική.

Για την αποδοχή Ελλήνων φοιτητών από τα Ρουμανικά Πανεπιστήμια απαιτείται η υποβολή των πρωτότυπων μεταφράσεων των δικαιολογητικών τους, επικυρωμένων από τις αρμόδιες αρχές της Ρουμανίας (Πρεσβεία της Ρουμανίας στην Ελλάδα). Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις εξής ιστοσελίδες:

www. international-sinaia. ro ή/και www. edu.ro.

25. ΣΕΡΒΙΑ
α) Είκοσι (20) μήνες υποτροφίας για μεταπτυχιακές σπουδές ή έρευνα, οι οποίοι μπορούν να κατανεμηθούν ανάλογα στους υποψηφίους. Η μικρότερη διάρκεια της υποτροφίας μπορεί να είναι πέντε (5) μήνες ενώ η μεγαλύτερη δέκα (10) μήνες.

Γλώσσα που απαιτείται:

- Προκειμένου για μεταπτυχιακές σπουδές: η γλώσσα της χώρας.

- Προκειμένου για έρευνα: η γλώσσα της χώρας ή Αγγλική ή Γαλλική.

β) Πέντε (5) υποτροφίες για παρακολούθηση θερινού σεμιναρίου γλώσσας και πολιτισμού.

Γλώσσα που απαιτείται: η γλώσσα της χώρας ή Αγγλική ή Γαλλική.

26. ΣΛΟΒΑΚΙΑ
α) Δεκαπέντε (15) μήνες υποτροφίας για μεταπτυχιακές σπουδές ή έρευνα, οι οποίοι κατανέμονται ανάλογα στους υποψηφίους.

Η μικρότερη διάρκεια της υποτροφίας μπορεί να είναι πέντε (5) μήνες ενώ η μεγαλύτερη μπορεί να είναι δέκα (10) μήνες.

β) Υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές ή έρευνα σε Σλοβακικά Πανεπιστήμια. Προτεραιότητα θα δίνεται σε πτυχιούχους Σλοβακικών Πανεπιστημίων. Ο αριθμός των υποτροφιών αυτών θα καθοριστεί από την κυβέρνηση της Σλοβακίας.

γ) Δύο (2) υποτροφίες για παρακολούθηση θερινού σεμιναρίου γλώσσας και πολιτισμού στην Μπρατισλάβα (SΤUDΙΑ ΑCΑDΕΜΙCΑ SLΟVΑCΑ).

Γλώσσα που απαιτείται:

- Προκειμένου για μεταπτυχιακές σπουδές ή έρευνα: η γλώσσα της χώρας.

- Προκειμένου για θερινά σεμινάρια: βασική γνώση της γλώσσας της χώρας.

Οι υποψήφιοι υπότροφοι στη χώρα αυτή πρέπει να υποβάλουν εκτός από τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην παρούσα προκήρυξη και τα εξής:

● Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου ● Ειδικό Ιατρικό έντυπο Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις εξής ιστοσελίδες:

www. minedu. sk ή/και www. scholarships.sk.

27. ΣΛΟΒΕΝΙΑ
α) Μία (1) υποτροφία για μεταπτυχιακές σπουδές ή έρευνα χρονικής διάρκειας δέκα (10) μηνών.

β) Δύο (2) υποτροφίες για παρακολούθηση θερινού σεμιναρίου Σλοβένικης γλώσσας, λογοτεχνίας και πολιτισμού στη Λιουμπλιάνα.

Η γλώσσα που απαιτείται και για τις δύο περιπτώσεις είναι η γλώσσα της χώρας ή Αγγλική ή Γαλλική.

Η μικρότερη διάρκεια της υποτροφίας μπορεί να είναι τρεις (3) μήνες ενώ η μεγαλύτερη μπορεί να είναι δέκα (10) μήνες.

Όριο ηλικίας: 35 έτη Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις εξής ιστοσελίδες: www. cmepius. si ή/και www. mvzt. gov. si ή/και www. zrskp.si.

28. ΣΥΡΙΑ
α) Τρεις (3) νέες υποτροφίες για πλήρη κύκλο προπτυχιακών σπουδών χρονικής διάρκειας δώδεκα (12) μηνών η κάθε υποτροφία κατ΄ έτος. Οι υποτροφίες αυτές θα ανανεώνονται ετησίως ανάλογα με τα προβλεπόμενα για τον συγκεκριμένο κλάδο φοίτησης.

Προτεραιότητα θα δοθεί στους υποψηφίους οι οποίοι επιθυμούν να πραγματοποιήσουν σπουδές στους τομείς της Αραβικής γλώσσας και Φιλολογίας καθώς και της αραβοϊσλαμικής κληρονομιάς.

Οι υποψήφιοι υπότροφοι της κατηγορίας αυτής πρέπει να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

1) Να μηνέχουν υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας τους.

2) Να μην έχουν αποκτήσει απολυτήριο Λυκείου πάνω από δύο χρόνια από το έτος για το οποίο ζητούν τη χορήγηση της υποτροφίας.


β) Δύο (2) νέες υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές χρονικής διάρκειας δέκα (10) μηνών η κάθε υποτροφία κατ΄ έτος. Οι υποτροφίες αυτές θα ανανεώνονται ετησίως ανάλογα με τον αριθμό των ετών σπουδών.

Οι υποτροφίες αυτές χορηγούνται για απόκτηση διδακτορικού διπλώματος και επομένως μπορούν να ανανεωθούν για δύο (2) ακόμη έτη.

● Προκειμένου για προπτυχιακές σπουδές η μετάφραση του απολυτηρίου Λυκείου πρέπει να υποβληθεί σε δύο (2) αντίγραφα στην Αραβική γλώσσα.

● Προκειμένου για μεταπτυχιακές σπουδές η μετάφραση του αντίγραφου πτυχίου πρέπει να υποβληθεί σε δύο (2) αντί γραφα. γ) Δύο (2) υποτροφίες κάθε χρόνο διάρκειας δύο (2) μηνών για παρακολούθηση θερινού σεμιναρίου αραβικής γλώσσας και πολιτισμού.

Η γλώσσα που απαιτείται για μεταπτυχιακές σπουδές είναι η Αραβική.

Η γλώσσα που απαιτείται για προπτυχιακές σπουδές είναι η Αραβική ή Γαλλική ή Αγγλική.

Επισημαίνεται ότι συγκεκριμένα στο Πανεπιστήμιο της Δαμασκού δεν παραδίδονται μαθήματα στην Αγγλική.

Για περισσότερες πληροφορίες προτείνεται οι υποψήφιοι να έρχονται σε επαφή με την Πρεσβεία της Συρίας στην Αθήνα ή με την Πρεσβεία της Ελλάδος στη Δαμασκό.

29. ΤΟΥΡΚΙΑ
α) Τέσσερις (4) υποτροφίες για έρευνα χρονικής διάρκειας μέχρι δέκα (10) μήνες η κάθε υποτροφία.

β) Επτά (7) υποτροφίες για παρακολούθηση θερινού σεμιναρίου Τουρκικής γλώσσας και πολιτισμού.

Γλώσσα που απαιτείται:

● Προκειμένου για έρευνα η γλώσσα της χώρας ή Αγγλική ή Γαλλική.

● Προκειμένου για παρακολούθηση θερινού σεμιναρίου: στοιχειώδης γνώση της γλώσσας της χώρας ή Αγγλική ή Γαλλική. Και για τις δύο περιπτώσεις τόσο το Ελληνικό φωτοαντίγραφο πτυχίου όσο και η μετάφρασή του πρέπει να υποβληθούν σε δύο αντίγραφα επικυρωμένα από την Πρεσβεία της Τουρκίας στην Αθήνα.

Για αιτήσεις και περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην εξής ιστοσελίδα: http: //digm. meb. gov.tr.

30. ΤΣΕΧΙΑ
α) Δεκαπέντε (15) μήνες υποτροφίας για μεταπτυχιακές σπουδές ή έρευνα.

Η μικρότερη διάρκεια της υποτροφίας μπορεί να είναι πέντε (5) μηνών, ενώ η μεγαλύτερη μπορεί να είναι δέκα (10) μηνών.

β) Δύο (2) υποτροφίες για παρακολούθηση θερινού σεμιναρίου γλώσσας και πολιτισμού.

Η γλώσσα που απαιτείται και για τις δύο περιπτώσεις είναι η γλώσσα της χώρας ή Αγγλική ή Γαλλική.

31. ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ
Δεκαοκτώ (18) μήνες υποτροφίας για μεταπτυχιακές σπουδές ή έρευνα.

Η μικρότερη διάρκεια της υποτροφίας μπορεί να είναι τριών (3) μηνών, ενώ η μεγαλύτερη μπορεί να είναι εννέα (9) μηνών. Για αιτήσεις και περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην εξής ιστοσελίδα: www. cimo.fi ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ ΛΗΓΕΙ ΣΤΙΣ 18.12.2009
 

Το επίπεδο γλωσσομάθειας του υποψηφίου στις γλώσσες που καθορίζονται από τη συγκεκριμένη χώρα, όπως προκύπτει από επίσημα πιστοποιητικά σπουδών
Κατά την επιλογή των υποψηφίων προηγούνται εκείνοι που πρόκειται να αρχίσουν σπουδές από το πρώτο έτος στη συγκεκριμένη χώρα
Το πρόσφατο πιστοποιητικό υγείας που πρέπει να προσκομίσουν οι υποψήφιοι, μπορεί να είναι γνωμάτευση κλινικής εξέτασης από παθολόγο
Όλα τα δικαιολογητικά των υποψηφίων υποτρόφων πρέπει να υποβάλονται μέσα σε ατομικό φάκελο-ντοσιέ και να είναι ταξινομημένα με τη σειρά που αναφέρονται στην εν λόγω προκήρυξη

Κριτήρια επιλογής - αξιολόγησης υποψηφίων

1ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
Τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων υποτρόφων για προπτυχιακές σπουδές είναι τα εξής:

α) Η συνολική βαθμολογία των γενικών εξετάσεων στα μαθήματα δέσμης ή ο γενικός βαθμός πρόσβασης για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με το σύστημα Απολυτηρίου του Ενιαίου Λυκείου.

β) Ο βαθμός απολυτηρίου Λυκείου, (τουλάχιστον 17).

γ) Η γλωσσομάθεια του υποψηφίου στις γλώσσες που καθορίζονται από τη συγκεκριμένη χώρα, όπως προκύπτει από επίσημα πιστοποιητικά σπουδών. Δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στη γνώση της γλώσσας της συγκεκριμένης χώρας.

δ) Η πληρότητα του φακέλου του υποψηφίου και η αρτιότητα θεμελίωσης της υποψηφιότητάς του.

ε) Η γενική εικόνα του υποψηφίου, όπως αυτή συνάγεται από τα δικαιολογητικά του φακέλου του (οικονομική, οικογενειακή κατάσταση).

Κατά την επιλογή των υποψηφίων προηγούνται εκείνοι που πρόκειται να αρχίσουν σπουδές από το πρώτο έτος στη συγκεκριμένη χώρα.

Σε περίπτωση που δεν θα έχουν υποβληθεί αιτήσεις από υποψηφίους, που πρόκειται να αρχίσουν σπουδές από το πρώτο έτος, είναι δυνατό να προταθούν ήδη φοιτούντες σε Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της συγκεκριμένης χώρας, λαμβανομένου υπόψη του έτους σπουδών τους (με προτίμηση αυτών που βρίσκονται στα πρώτα έτη φοίτησης) και της προόδου τους.

2ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΄Η ΕΡΕΥΝΑ ΄Η ΘΕΡΙΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
Τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων υποτρόφων για μεταπτυχιακές σπουδές ή έρευνα ή θερινό σεμινάριο γλώσσας είναι τα εξής:

α) Ο βαθμός του πτυχίου (τουλάχιστον 6,5).

β) Το επίπεδο γλωσσομάθειας του υποψηφίου στις γλώσσες που καθορίζονται από τη συγκεκριμένη χώρα, όπως προκύπτει από επίσημα πιστοποιητικά σπουδών. Ειδικά για τις μεταπτυχιακές σπουδές δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στη γνώση της γλώσσας της συγκεκριμένης χώρας.

γ) Η πληρότητα του φακέλου του υποψηφίου και η αρτιότητα θεμελίωσης της υποψηφιότητάς του, λαμβανομένων υπόψη επιπλέον ακαδημαϊκών προσόντων καθώς και του περιεχομένου των συστατικών επιστολών, όπου αυτές απαιτούνται.

δ) Η γενική εικόνα του υποψηφίου, όπως αυτή συνάγεται από τα δικαιολογητικά του φακέλου του (οικονομική, οικογενειακή κατάσταση).

ε) Το αντικείμενο σπουδών του υποψηφίου για υποτροφία μεταπτυχιακών σπουδών ή έρευνας και η συνάφεια του αντικειμένου αυτού με την επιστήμη, που έχει σπουδάσει ο υποψήφιος.


Πρόσθετες πληροφορίες για χορήγηση υποτροφίας

1Το ελληνικό και το ξενόγλωσσο έντυπο αίτησης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να το προμηθευτούν εκτός από την ιστοσελίδα του υπουργείου www.ypepth.gr/Ανώτατη Εκπαίδευση/Φοιτητική Μέριμνα/Υποτροφίες και: α. από το Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και ΘρησκευμάτωνΔιεύθυνση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας- Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας- Ανδρέα Παπανδρέου 37-151 80 Μαρούσι (Σταθμός Ηλεκτρικού Νερατζιώτισσα) (προκειμένου για υποψηφίους που διαμένουν εντός Νομού Αττικής) ή β. να τους αποσταλεί ταχυδρομικά, εφόσον επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας τηλ.: 210-344.34.69 ή στείλουν φαξ στο 210-3442365 (γρ. 2005) (προκειμένου για υποψηφίους που διαμένουν εκτός Νομού Αττικής).

Επισημαίνουμε ότι προκηρύξεις και έντυπα αιτήσεων δεν θα αποστέλλονται με fax.

2Για τις μεταφράσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται: α. Στο Υπουργείο ΕξωτερικώνΜεταφραστικό Γραφείο- Αρίωνος 10-105 54 Ψυρή, τηλ. 210-32.85.714-17.

β. Σε δικηγόρους, οι οποίοι έχουν εξουσιοδοτηθεί από τον δικηγορικό σύλλογο στον οποίο ανήκουν.

3Το πρόσφατο πιστοποιητικό υγείας που πρέπει να προσκομίσουν οι υποψήφιοι, μπορεί να είναι γνωμάτευση κλινικής εξέτασης από παθολόγο. Στην περίπτωση που δίνεται έντυπο ιατρικό πιστοποιητικό, θα πρέπει αυτό να συμπληρωθεί. Για τη χορήγηση- συμπλήρωση του ιατρικού πιστοποιητικού οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να απευθύνονται σε κρατικό νοσοκομείο.

4Οι συστατικές επιστολές πρέπει να προέρχονται από μέλη ΔΕΠ ή μέλη Ε.Π. ΤΕΙ ή από πρόσωπα κύρους με τα οποία τυχόν συνεργάστηκαν οι υποψήφιοι υπότροφοι.

5 α. Όσοι υποψήφιοι διαμένουν στον Νομό Αττικής θα πρέπει να καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους στην Υπηρεσία του Πρωτοκόλλου του Υπουργείου Παιδείας- Ανδρέα Παπανδρέου- 151 80- Μαρούσι (Ηλεκτρικός Νερατζιώτισσα- ισόγειο044 γραφείο) για τη Διεύθυνση Σπουδών και Φοιτητικής ΜέριμναςΤμήμα Β΄.

β. Όσοι υποψήφιοι διαμένουν εκτός Νομού Αττικής μπορούν να αποστέλλουν τα δικαιολογητικά τους ταχυδρομικά- συστημένα - μέχρι και την τελευταία ημέρα λήξης της προθεσμίας, που ορίζεται στη σχετική προκήρυξη. Η απόδειξη του ταχυδρομείου θα πρέπει να φυλάσσεται από τους υποψηφίους υποτρόφους, σε περίπτωση που ζητηθεί από την υπηρεσία μας.

6Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν:

α. Συμπληρωμένα τα ειδικά έντυπα αιτήσεων τόσο το Ελληνικό, όσο και το ξενόγλωσσο.

β. Τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην προκήρυξη του υπουργείου Παιδείας με την οποία εγκρίθηκαν οι εν λόγω υποτροφίες καθώς και στα ξενόγλωσσα έντυπα αιτήσεων.

γ. Στο κείμενο της Ελληνικής αίτησης πρέπει να σημειωθεί η χώρα καθώς και το είδος των σπουδών που ενδιαφέρει τον κάθε υποψήφιο και να αναφερθούν ακριβώς τα δικαιολογητικά που υποβάλονται από τον υποψήφιο μαζί με την αίτησή του.

δ. Όλα τα δικαιολογητικά των υποψηφίων υποτρόφων πρέπει να υποβάλλονται μέσα σε ατομικό φάκελο-ντοσιέ και να είναι ταξινομημένα με τη σειρά που αναφέρονται στην εν λόγω προκήρυξη (δηλαδή Ελληνική αίτηση- ξενόγλωσση αίτηση, Ελληνικό πιστοποιητικό- μετάφραση αυτού κ.λπ.)

ε. Η φωτογραφία πρέπει να είναι επικολλημένη στο ειδικό πλαίσιο της ξενόγλωσσης αίτησης.

7Οι προτάσεις του υπουργείου Παιδείας για χορήγηση υποτροφίας θα κοινοποιηθούν στους ενδιαφερομένους για ενημέρωσή τους μέχρι και 31.5.2010. Την ίδια περίπου περίοδο επιστρέφονται και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων που δεν προτάθηκαν. Σε ελάχιστες περιπτώσεις οι υποψήφιοι μπορεί να ενημερωθούν για την τελική αποδοχή τους από τη χώρα μέχρι και τον Σεπτέμβριο και η καθυστέρηση αυτή μπορεί να οφείλεται στη χώρα υποδοχής).

8Πληροφορίες παρέχονται από το υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

α. Διεύθυνση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας- Ανδρέα Παπανδρέου 37-151 80 Μαρούσι- 2ος όροφος- 2005 γραφείο- κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρες 12.00- 14.30.

Τηλέφωνο: 210-344.34.69-8 β. Γραφείο Ενημέρωσης Πολιτών (Γ.Ε.ΠΟ.)- Ανδρέα Παπανδρέου 37-Μαρούσι (Νερατζιώτισσα)- ισόγειο0042 Γραφείο- κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρες 9.00- 14.00 (μόνο για παραλαβή προκήρυξης).


13+1 όροι για τη χορήγηση

1 Οι υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές ή έρευνα, που χορηγούνται από τις ξένες κυβερνήσεις στα πλαίσια των μορφωτικών ανταλλαγών, ισχύουν μόνο για ένα ακαδημαϊκό έτος και για το συγκεκριμένο έτος, για το οποίο έχουν επιλεγεί οι υποψήφιοι. Δεν ανανεώνονται, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά για τη συγκεκριμένη χώρα. Υποψήφιος, στον οποίο έχει χορηγηθεί υποτροφία μεταπτυχιακών σπουδών ή έρευνας από την υπηρεσία μας σε προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος για την ίδια ή άλλη χώρα, αποκλείεται της επιλογής. Διευκρινίζεται ότι, το χρονικό διάστημα, που χορηγείται από την κάθε χώρα για υποτροφία, δεν επαρκεί πάντα για την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών. Στην περίπτωση αυτή οι υπότροφοι μπορούν, εφόσον θέλουν, να συνεχίσουν τις σπουδές τους με δικά τους έξοδα.

2 α) Οι υποτροφίες, που χορηγούνται για προπτυχιακές σπουδές, ανανεώνονται για τόσα χρόνια όσα απαιτούνται από το Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της χώρας ως ελάχιστη χρονική διάρκεια σπουδών για τη λήψη του πτυχίου. Η ανανέωση αυτή γίνεται, εφόσον οι αρμόδιες αρχές της χώρας, που προσφέρει την υποτροφία, αποδέχονται την ανανέωση της υποτροφίας.

β) Οι υπότροφοι προπτυχιακών σπουδών, που ενδιαφέρονται να ανανεώσουν την υποτροφία τους, θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση για ανανέωση της υποτροφίας τους εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην παρούσα προκήρυξη. Οι αιτήσεις αυτές πρέπει να συνοδεύονται απαραίτητα από επίσημο πιστοποιητικό προόδου των σπουδών τους, το οποίο θα πρέπει να έχει εκδοθεί από το οικείο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, στο οποίο φοιτά ο υποψήφιος καθώς και από επίσημη μετάφραση αυτού στα Ελληνικά.

Ειδικά για την κατηγορία αυτή των υποτρόφων απαραίτητη προϋπόθεση για την ανανέωση της υποτροφίας τους είναι η επιτυχής εξέταση στα μαθήματα του έτους τους και η υποβολή της σχετικής αίτησης για ανανέωση μέσα στην προθεσμία που αναφέρεται ανωτέρω. Στην περίπτωση που δεν θα υποβληθούν τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά, θα ζητείται διακοπή της υποτροφίας.

3 Οι υποψήφιοι για παρακολούθηση θερινού σεμιναρίου δεν πρέπει να έχουν παρακολουθήσει στο παρελθόν θερινό σεμινάριο σε οποιαδήποτε χώρα με βάση τα προγράμματα μορφωτικών ανταλλαγών.

4 Οι υποψήφιοι προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών σπουδών ή έρευνας ή θερινών σεμιναρίων που υποβάλουν ψευδή δήλωση του ν. 1599/86, ότι δεν έτυχαν υποτροφίας κατά το παρελθόν από την υπηρεσία μας με βάση τα μορφωτικά προγράμματα ή αποκρύπτουν εάν έχουν υποτροφία από οποιοδήποτε άλλο φορέα κατά το ίδιο χρονικό διάστημα για το οποίο χορηγείται η συγκεκριμένη υποτροφία από την υπηρεσία μας, θα υφίστανται τις κυρώσεις, που προβλέπονται από τον νόμο αυτό και θα στερούνται της υποτροφίας.

5 Οι υποψήφιοι υπότροφοι για προπτυχιακές ή μεταπτυχιακές σπουδές ή έρευνα γίνονται αποδεκτοί από τη χώρα, που χορηγεί την υποτροφία, εφόσον το αντικείμενο σπουδών που έχουν επιλέξει διδάσκεται σε Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της συγκεκριμένης χώρας και εφόσον το αντικείμενο αυτό διδάσκεται στη γλώσσα την οποία γνωρίζουν. Οι υποψήφιοι μπορούν να αντλήσουν πληροφορίες, σχετικά με τους κλάδους προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών σπουδών ή έρευνας, που διαθέτουν τα Πανεπιστήμια των ξένων χωρών, από τις Πρεσβείες των οικείων χωρών στην Ελλάδα ή από το Διαδίκτυο.

6 Στην περίπτωση που υποψήφιος, ο οποίος έχει επιλεγεί, αδυνατεί για σοβαρούς λόγους να κάνει χρήση της υποτροφίας του, οφείλει να ειδοποιήσει εγκαίρως και εγγράφως τη Διεύθυνση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας του Υπουργείου Παιδείας, ώστε να ειδοποιηθεί αναπληρωματικός υποψήφιος και να μη χαθεί η υποτροφία. Ο επιλεγείς υπότροφος, που δεν θα ενημερώσει εγκαίρως την υπηρεσία μας, σχετικά με το αν δέχεται την υποτροφία του, θα αποκλείεται και τη θέση του θα καταλαμβάνει αναπληρωματικός υποψήφιος. Σε κάθε περίπτωση, ο υποψήφιος οφείλει να αποστείλει το έντυπο αποδοχής ή όχι της υποτροφίας, το οποίο θα του δοθεί ώστε η Υπηρεσία μας να έχει πλήρη εικόνα της απορρόφησης των υποτροφιών.

7 Οι υποψήφιοι υπότροφοι υποχρεούνται να ενημερώσουν την υπηρεσία μας στην περίπτωση που λάβουν απευθείας πληροφόρηση από τις αρμόδιες αρχές της ξένης χώρας σχετικά με την αποδοχή τους.

8 Η ακριβής ημερομηνία έναρξης των υποτροφιών όλων των κατηγοριών καθώς και άλλες λεπτομέρειες καθορίζονται από τη συγκεκριμένη χώρα.

9 Ο υπότροφος προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών σπουδών ή έρευνας, κατά την άφιξή του στη χώρα, που χορηγεί την υποτροφία, οφείλει να γνωστοποιήσει στη Δ/νση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας του Υπουργείου Παιδείας την ακριβή διεύθυνσή του στο εξωτερικό και να στείλει επίσημο πιστοποιητικό εγγραφής του στο Πανεπιστήμιο ή επίσημη βεβαίωση του επιβλέποντα καθηγητή του.

10 Οι υπότροφοι για μεταπτυχιακές σπουδές ή για έρευνα ή για θερινό σεμινάριο ή για προπτυχιακές σπουδές πρέπει να στείλουν στην υπηρεσία μας, μετά το πέρας των σπουδών τους, επίσημο πιστοποιητικό σχετικά με το πρόγραμμα που παρακολούθησαν κατά την διάρκεια της υποτροφίας τους, καθώς και αναλυτική έκθεση σχετικά με τις σπουδές ή έρευνα, που πραγματοποίησαν προκειμένου η υπηρεσία μας να είναι ενήμερη για την πορεία του Προγράμματος.

11 Ο υπότροφος οφείλει, όσο διαρκεί η υποτροφία του, να παρακολουθεί κανονικά τις σπουδές του και να τηρεί τους κανονισμούς σπουδών, τους οποίους ορίζει η χώρα που χορηγεί την υποτροφία.

12 Η υπηρεσία μας έχει το δικαίωμα να προτείνει τη διακοπή ή τη μη ανανέωση της υποτροφίας, όταν ο υποψήφιος δεν τηρεί τους ανωτέρω αναφερόμενους όρους.

13 Οι υποψήφιοι, που έχουν τη δημοσιοϋπαλληλική ιδιότητα ή είναι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή αξιωματικοί των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας ή έχουν την ιδιότητα του εκπαιδευτικού προσωπικού των Τ.Ε.Ι. ή είναι μέλη Δ.Ε.Π. των Πανεπιστημίων, ως προς τη χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας υπάγονται στις κατά περίπτωση ισχύουσες διατάξεις.

14 Η τελική χορήγηση ή μη της υποτροφίας ανήκει στη δικαιοδοσία της συγκεκριμένης χώρας και επομένως η Ελληνική πλευρά δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωση που κάποια χώρα δεν αποδεχθεί την πρότασή της για χορήγηση υποτροφίας.

 
Ο υπότροφος οφείλει, όσο διαρκεί η υποτροφία του, να παρακολουθεί κανονικά τις σπουδές του και να τηρεί τους κανονισμούς σπουδών, τους οποίους ορίζει η χώρα που χορηγεί την υποτροφία