Υπ. Εργασίας α.π.: Φ.10035/οικ.19717/1127/30.11.2010

Γνωστοποίηση ρυθμίσεων του άρθρου 10 του ν.3863/2010 που αφορά στις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης των ασφαλισμένων των φορέων κύριας ασφάλισης από 01-01-2011

Αθήνα, 30 - 11 - 2010
Aρ. πρ.: Φ.10035/οικ. 19717 / 1127

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ
Τμήμα Ελεύθερων Επαγγελματιών

Πληροφ: Ν. Ρισσάκης
Ι. Παπαδόπουλος
Διεύθυνση: Σταδίου 29
Ταχ. Κωδ.: 101 10 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 – 3368117-118
210 – 3368101-102
Fax: 210 - 3368110

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση ρυθμίσεων του άρθρου 10 του ν.3863/2010 που αφορά στις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης των ασφαλισμένων των φορέων κύριας ασφάλισης από 01-01-2011.

Σας γνωρίζουμε ότι στο Φ.Ε.Κ. 115 Α΄/15.07.2010 δημοσιεύτηκε ο ν. 3863/2010 «Νέο ασφαλιστικό σύστημα και συναφείς ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις», με το άρθρο 10 του οποίου θεσπίζονται σημαντικές συνταξιοδοτικές διατάξεις σε ό,τι αφορά τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης από 01-01-2011 με πεδίο εφαρμογής τόσο τους μέχρι 31-12-1992 όσο και τους μετά την 01-01-1993 ασφαλισμένους. Πιο συγκεκριμένα σας θέτουμε υπόψη τις παρακάτω επισημάνσεις και διευκρινίσεις:

Άρθρο 10
Παράγρ. 5 & 8

1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του παραπάνω άρθρου, στο τέλος της περίπτωσης β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του Π.Δ./τος 258/2005 προστίθεται εδάφιο σύμφωνα με το οποίο ανακαθορίζεται ο απαιτούμενος χρόνος ασφάλισης για το έτος 2011, για τη θεμελίωση δικαιώματος σύνταξης λόγω γήρατος για τους ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ, με τη συμπλήρωση του 60ού έτους της ηλικίας τους, σε τριάντα έξι (36) έτη ασφάλισης, για κάθε δε επόμενο έτος αυξάνεται σταδιακά κατά ένα έτος και μέχρι τη συμπλήρωση 40 ετών ασφάλισης.

Κατά συνέπεια ο ανακαθορισμός του χρόνου ασφάλισης διαμορφώνεται ως εξής:

 
ΕΤΟΣ ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ
2010 35 60
2011 36 60
2012 37 60
2013 38 60
2014 39 60
2015 40 60


Επισημαίνουμε ότι ο παραπάνω ανακαθορισμός του χρόνου ασφάλισης συμπεριλαμβάνει και τους ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ που επιλέγουν να συνταξιοδοτηθούν με τις διατάξεις των καταργούμενων Σαμείων (ΤΕΒΕ, ΤΑΕ & ΤΣΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν.2676/1999 όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν.3552/2007.

Εφιστούμε τη προσοχή σας στη διάταξη της παρ. 8 του άρθρου 10 σύμφωνα με την οποία στις περιπτώσεις σταδιακής αύξησης του χρόνου ασφάλισης της παρ. 5 οι ασφαλισμένοι του Ο.Α.Ε.Ε. δικαιούνται σύνταξη με το όριο ηλικίας και το χρόνο ασφάλισης που ισχύουν κατά το έτος συμπλήρωσης των 35 ετών ασφάλισής τους.

Θεμελιωμένο συνταξιοδοτικό δικαίωμα έχουν και οι ασφαλισμένοι που κατά το έτος συμπλήρωσης του 60ού έτους της ηλικίας τους συμπληρώνουν τον απαιτούμενο κατ΄ έτος χρόνο ασφάλισης με αναγνώριση χρόνων σύμφωνα με την παρ. 18 του άρθρου 10 του νόμου.

Για την καλύτερη κατανόηση της διάταξης, σας θέτουμε υπόψη τα παρακάτω παραδείγματα:

Ι. Ασφαλισμένος συμπληρώνει 35 έτη ασφάλισης το 2012 και έχει ηλικία 58 ετών. Το 2012 απαιτούνται σύμφωνα με το παραπάνω πίνακα 37 έτη ασφάλισης και ηλικία 60 ετών. Ο ασφαλισμένος αυτός θα συνταξιοδοτηθεί το 2014 που συμπληρώνει το 60ό έτος της ηλικίας του και 37 χρόνια ασφάλισης ανεξάρτητα αν το έτος 2010 σύμφωνα με το παραπάνω πίνακα απαιτούνται 39 έτη ασφάλισης.

ΙΙ. Ασφαλισμένη συμπληρώνει 35 έτη ασφάλισης το 2010 και είναι 56 ετών. Η ασφαλισμένη αυτή δεν επηρεάζεται από τις διατάξεις του ν.3863/2010 και συνεπώς θα συνταξιοδοτηθεί το 2014 με την συμπλήρωση του 60ού έτους της ηλικίας της ανεξάρτητα αν παραμείνει στην ασφάλιση ή όχι.

ΙΙΙ. Ασφαλισμένη συμπληρώνει το 2012 35 έτη ασφάλισης με αναγνώριση χρόνου με βάση τις διατάξεις της παρ. 18 του άρθρου 10 και είναι 57 ετών. Η ασφαλισμένη αυτή μπορεί να συνταξιοδοτηθεί το 2015 με τη συμπλήρωση 37 ετών ασφάλισης και του 60ού έτους της ηλικίας της.

2. Σε ό,τι αφορά τους ασφαλισμένους του πρώην ΤΑΝΠΥ (Ταμείο Ασφαλίσεως Ναυτικών Πρακτόρων και Υπαλλήλων) και από 01-08-2008 Τομέα Ασφάλισης Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτόρων του ΟΑΕΕ, παρότι δεν υπάρχει διάταξη, ανάλογη με αυτές που έχουν προβλεφθεί για τους άλλους φορείς κύριας ασφάλισης (παρ.1, 3,4,5,6 & 7 του άρθρου 10 του ν.3863/2010) που να τροποποιεί τη σχετική διάταξη του Καταστατικού του Τομέα Ασφάλισης Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτόρων του ΟΑΕΕ (ΥΕΚ 1028 Β΄/18-10-1977) όπως διαμορφώθηκε με τις διατάξεις του ν.2084/1992.

Επιπλέον στην παρ. 9 του άρθρου 10 αναφέρεται ότι γενικές ή καταστατικές διατάξεις φορέων κύριας ασφάλισης που προβλέπουν τη χορήγηση σύνταξης με τη συμπλήρωση 35 ετών ασφάλισης και του 58ου ή 60ου έτους έχουν εφαρμογή στους ασφαλισμένους που θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι 31-12-2010.

Η εκ παραδρομής παράλειψη ψήφισης σχετικής διάταξης και για τον Τομέα Ασφάλισης Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτόρων του ΟΑΕΕ, αλλά και η κατάργηση από 01-01-2011 των γενικών ή καταστατικών διατάξεων όλων των φορέων κύριας ασφάλισης που προβλέπουν τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος με 35 χρόνια ασφάλισης και το 60ό ή μικρότερο έτος της ηλικίας, έχουν ως συνέπεια, ο Τομέας Ασφάλισης Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτόρων του ΟΑΕΕ να μην έχει διάταξη για τη χορήγηση σύνταξης με 40 χρόνια ασφάλισης και το 60ό έτος.

Ύστερα από τα παραπάνω και με βάση το όλο πνεύμα και στόχους του νέου νόμου, οι ασφαλισμένοι του Τομέα Ασφάλισης Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτόρων θα συνταξιοδοτούνται από 01-01-2011 σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα ανακαθορισμού του χρόνου ασφάλισης και των ορίων ηλικίας.

 
ΕΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΝΔΡΩΝ
2010 35 58 60
2011 36 58 60
2012 37 59 60
2013 38 60 60
2014 39 60 60
2015 40 60 60


Παράγραφος 10
Σύμφωνα με το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 10 του ανωτέρω άρθρου, οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.3232/2004 και κατά συνέπεια της παρ. 2 του άρθρου 20 του Π.Δ/τος 258/2005, με τις οποίες προβλέπεται συνταξιοδότηση λόγω γήρατος με τη συμπλήρωση 37 ετών πραγματικής ασφάλισης, σε φορείς κύριας ασφάλισης ελευθέρων επαγγελματιών και ανεξάρτητα απασχολούμενων, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας έχουν εφαρμογή στους ασφαλισμένους που συμπληρώνουν μέχρι 31-12-2010 τα 37 έτη υποχρεωτικής ασφάλισης.

Εξυπακούεται ότι για τους ασφαλισμένους του Οργανισμού που συμπληρώνουν τα παραπάνω 37 χρόνια πραγματικής ασφάλισης μετά την 01-01-2011, δεν υπάρχει η δυνατότητα συνταξιοδότησης με τις διατάξεις αυτές.

Συνεπώς, οι ασφαλισμένοι του Οργανισμού που μέχρι 31-12-2010 έχουν συμπληρώσει 37 έτη ασφάλισης, μπορούν να συνταξιοδοτηθούν οποτεδήποτε, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας.

Παράγραφος 15
Με τις διατάξεις της παραγράφου 15Α) το όριο ηλικίας των 60 ετών ή μικρότερο αυτού που προβλέπεται από γενικές ή καταστατικές διατάξεις για την συνταξιοδότηση ασφαλισμένων φορέων κύριας ασφάλισης αρμοδιότητας του Τπουργείου Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης, αυξάνεται κατά ένα (1) έτος κάθε χρόνο από 01-01-2011 μέχρι τη συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας τους. Η παραπάνω διάταξη έχει εφαρμογή:

1. Στις γυναίκες ασφαλισμένες του ΟΑΕΕ προερχόμενες από το πρώην ΤΣΑ, που θα επιλέξουν να συνταξιοδοτηθούν με τις καταστατικές διατάξεις του πρώην ΤΣΑ (άρθρο 7 του ν.2676/1999 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 του ν.3552/2007), οι οποίες σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του Π.Δ./τος 669/1981 όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 47 παρ. 4 του ν.2084/1992 συνταξιοδοτούνταν σε ηλικία 60 ετών με τη συμπλήρωση 25 ετών ασφάλισης.

2. Στις γυναίκες ασφαλισμένες του Τομέα Ασφάλισης Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτόρων του ΟΑΕΕ, οι οποίες με βάση το άρθρο 12 του Καταστατικού του Τομέα, όπως επίσης διαμορφώθηκαν με τις παραπάνω διατάξεις του ν.2084/1992.,
συνταξιοδοτούνται με την συμπλήρωση του 60ού έτους ηλικίας και τη πραγματοποίηση 25 ετών ασφάλισης.

Κατά συνέπεια ο ανακαθορισμός των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης των γυναικών ασφαλισμένων που προέρχονται από το πρώην ΤΣΑ και του Τομέα Ασφάλισης Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτόρων του ΟΑΕΕ διαμορφώνεται ως εξής:

 
ΕΤΟΣ ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ
2010 25 60
2011 25 61
2012 25 62
2013 25 63
2014 25 64
2015 25 65


Παράγραφος 17
1. Με τις διατάξεις της παρ. 17 περ. δ΄ τροποποιείται το όριο συνταξιοδότησης μητέρων ανηλίκων τέκνων ασφαλισμένων πριν την 31-12-1992 που έχουν συμπληρώσει 25 έτη ασφάλισης και καθορίζεται:

- από 1-1-2011 στο 55ό έτος της ηλικίας,
- από 1-1-2012 στο 58ο έτος της ηλικίας
- και από 1-1-2013 στο 65ο έτος της ηλικίας.

Η παραπάνω διάταξη αφορά μόνο τις μητέρες ανηλίκων τέκνων του Τομέα Ασφάλισης Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτόρων του ΟΑΕΕ, οι οποίες συνταξιοδοτούνται σύμφωνα με το άρθρο 12 του Καταστατικού του όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του ν.2084/1992. Ανάλογη πρόβλεψη δεν υπάρχει ούτε στα Καταστατικά των τριών
καταργημένων ταμείων (ΤΕΒΕ, ΤΑΕ & ΤΣΑ), ούτε στο Καταστατικό του ΟΑΕΕ (Π.Δ.:258/2005). Υπενθυμίζουμε ότι το παραπάνω δικαίωμα συνταξιοδότησης μητέρων ασφαλισμένων του Τομέα Ασφάλισης Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτόρων του ΟΑΕΕ ισχύει μόνο για τις γυναίκες ασφαλισμένες που ασφαλίστηκαν στο Σαμείο πριν την 31-05-1986. σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Φ.29/3/2962/02-04-1986 (ΦΕΚ 141, Β΄), με την οποία τροποποιήθηκε το άρθρο 12 του Καταστατικού του πρώην ΤΑΝΠΥ.

Όσον αφορά την πρόβλεψη για χορήγηση μειωμένης σύνταξης στις μητέρες ανηλίκων τέκνων, αυτή δεν αφορά ούτε τις ασφαλισμένες του Τομέα Ασφάλισης Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτόρων του ΟΑΕΕ, αφού δεν προβλέπεται από τις καταστατικές τους διατάξεις.

2. Με τις διατάξεις της παραγράφου 17 περ. ε’ ανακαθορίζονται οι προυποθέσεις συνταξιοδότησης μητέρων ανήλικων τέκνων και χήρων πατέρων ανήλικων τέκνων, ασφαλισμένων μετά την 01-01-1993, οι οποίες είχαν θεσπιστεί με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 24 του ν.2084/1992 και είχαν τροποποιηθεί, σε ό,τι αφορά τα όρια συνταξιοδότησης για χορήγηση μειωμένης σύνταξης, με τις διατάξεις της παρ. 7α του άρθρου 144 του ν.3655/2008. Πιο συγκεκριμένα ορίζεται όριο συνταξιοδότησης το 65ο έτος από 01-01-2013. Το όριο ηλικίας για χορήγηση μειωμένης σύνταξης καθορίζεται το 60ό έτος. Κατά συνέπεια οι διατάξεις της παρ. 7α του άρθρου 144 του ν.3655/2008 καταργούνται.

Ως εκ τούτου ο ανακαθορισμός των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης των μητέρων ανήλικων τέκνων και χήρων πατέρων ανήλικων τέκνων ασφαλισμένων μετά την 01-01-1993 διαμορφώνεται ως εξής:

 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ
Μητέρα - χήρος πατέρας ανήλικα τέκνα

ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗ

20 55 2010*
55 2011
55 2012
65 2013
Μητέρα - χήρος πατέρας ανήλικα τέκνα

ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

20 50 2010*
50 2011
50 2012
60 2013

* Από δημοσίευσης του νόμου

3. Με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 24 του ν.2084/1992, όπως συμπληρώθηκε με αυτές της περίπτωσης β’ της παραγράφου 7 του άρθρου 144 του ν.3655/2008 προβλεπόταν για τις από 01-01-1993 ασφαλισμένες σε οποιοδήποτε φορέα μητέρες που έχουν πραγματοποιήσει 20 έτη ασφάλισης και έχουν πάνω από τρία παιδιά, το όριο ηλικίας να μειώνεται ανά 2 έτη με κατώτατο όριο το 55ο έτος. Με τη παραγράφου 17στ) του άρθρου 10 η παραπάνω διάταξη καταργείται.

Λαμβάνοντας υπόψη τη σπουδαιότητα των παραπάνω μεταβολών στα όρια συνταξιοδότησης των ασφαλισμένων του Οργανισμού παρακαλούμε για την άμεση και αναλυτική ενημέρωση των Περιφερειακών Τμημάτων του Οργανισμού.

Η Υπηρεσία μας είναι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.
Ο Αναπληρωτής Υπουργός
Γεώργιος Κουτρουμάνης

Θεωρήθηκε για την ακρίβεια
Η Τμηματάρχης Γραμματείας