Μια συνοπτική σωστή ενημερωση για το ασφαλιστικό

Ηλίας Γεωργάκης  απο τα "ΝΕΑ"

Ηλίας Γεωργάκης

Οδηγός για το νέο ασφαλιστικό

ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ: Παρασκευή, 26 Νοεμβρίου 2010 1:24:33 μμ
 
 

Δυο νόμοι (3865/2010 και 3863/2010) φέρνουν ριζικές ανατροπές στα ορια ηλικίας συνταξιοδότησης καθως και στον τρόπο υπολογισμού των συντάξεων απο το 2011. Το νεο ασφαλιστικό τοπίο διαμορφώνεται ως εξής:

1. ΝΕΑ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ:

ΔΗΜΟΣΙΟ: Με το νόμο 3865/2010 «Μεταρρύθμιση Συνταξιοδοτικού Συστήματος του Δημοσίου και συναφείς διατάξεις» θα γίνουν οι παρακάτω αλλαγές (δημόσιο):

1. Επέρχεται εξίσωση εντός τριών ετών (2011-2013) των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης ανδρών-γυναικών στο δημόσιο. Οι μητέρες ανηλίκων οι οποίες

στα 25 χρόνια υπηρεσίας θεμελιώνουν δικαίωμα και στα 50 παίρνουν σύνταξη θίγονται περισσότερο, αφού η ηλικία συνταξιοδότησης το 2011 αυξάνεται στα

52, το 2012 στα 55 και το 2013 στα 65. Παρέχεται η δυνατότητα στις μητέρες, αναγνώρισης πλασματικού χρόνου ασφάλισης έως 5 έτη ως εξής: για τα τρία

πρώτα παιδιά -ένα έτος για το πρώτο παιδί και δύο έτη για καθένα από τα επόμενα.

2. Εξομοιώνονται, ως προς τα έτη υπηρεσίας θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος (25 έτη) άνδρες και γυναίκες υπάλληλοι που έχουν προσληφθεί

μέχρι 31-12-1982. Η άμεση αυτή εξίσωση δεν επιφέρει συνταξιοδοτικά αποτελέσματα, δεδομένου ότι οι γυναίκες της κατηγορίας αυτής έχουν ήδη

θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα. Επίσης, με τις ίδιες διατάξεις αυξάνονται σταδιακά, από 20 σε 25 τα έτη υπηρεσίας θεμελίωσης

συνταξιοδοτικού δικαιώματος τόσο για τους άνδρες όσο και για τις γυναίκες που έχουν τρία παιδιά και άνω και καταργείται στην περίπτωση αυτή, η

πρόσθετη προϋπόθεση που ίσχυε για τους άνδρες, δηλαδή να έχουν την επιμέλεια των παιδιών με δικαστική απόφαση ή να είναι χήροι.

3. Θεσπίζεται ενιαίο όριο ηλικίας συνταξιοδότησης (55ο έτος) για τους άνδρες και τις γυναίκες υπαλλήλους που έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα

μέχρι 31-12-97.

4. Θεσπίζονται από 1-1-2011 τα ακόλουθα όρια ηλικίας για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης από 1ης Ιανουαρίου 1998 και μετά ή προσλήφθηκαν για πρώτη

φορά στο Δημόσιο από 1ης Ιανουαρίου 1983 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1992:

¦Για όσους έχουν ανήλικο παιδί ή τρία τουλάχιστον παιδιά και συμπληρώνουν την 25ετία το έτος 2011, το 52ο έτος της ηλικίας, για όσους συμπληρώνουν την

25ετία το έτος 2012 το όριο ηλικίας αυξάνεται στο 55ο και για όσους συμπληρώνουν την 25ετία από το έτος 2013 και μετά το όριο ηλικίας αυξάνεται

στο 65ο έτος.

¦Το 50ό έτος της ηλικίας για άνδρες και γυναίκες που έχουν ανίκανα παιδιά ή ανίκανο σύζυγο.

¦Το 61ο έτος για όσους υπαλλήλους δεν ανήκουν στις ανωτέρω κατηγορίες και θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης το έτος 2011, το οποίο αυξάνεται στο 63ο έτος

για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης το έτος 2012 και στο 65ο έτος για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης από το έτος 2013 και μετά.

5. Εξομοιώνεται το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης ανδρών και γυναικών υπαλλήλων του Δημοσίου που μπορούν να αποχωρήσουν από την Υπηρεσία πριν από

τη συμπλήρωση του ισχύοντος ορίου ηλικίας και να λάβουν μειωμένη σύνταξη και ορίζεται στο 56ο το έτος 2011, στο 58ο το 2012 και στο 60ό έτος το 2013.

 6. Προβλέπεται ότι άνδρες και γυναίκες υπάλληλοι που έχουν προσληφθεί από 1-1-1983 και μετά ο προβλεπόμενος σήμερα χρόνος υπηρεσίας των 35 ετών που

απαιτείται προκειμένου να αποχωρήσουν με τη συμπλήρωση του 58ου έτους της ηλικίας καθώς και ο προβλεπόμενος χρόνος των 37 ετών που απαιτείται

προκειμένου να αποχωρήσουν από την υπηρεσία ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας, αυξάνεται σταδιακά μέχρι το έτος 2015 στα 40 έτη υπηρεσίας, το δε όριο

ηλικίας των 58 ετών αυξάνεται για το έτος 2011 στο 59ο και από το έτος 2012 και εφεξής στο 60ό. Τα νέα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης ισχύουν και γι'

αυτούς που συμπληρώνουν τα 37 έτη υπηρεσίας από το έτος 2011 και μετά.

7. Εξισώνονται τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης ανδρών και γυναικών υπαλλήλων του Δημοσίου που πρωτοασφαλίστηκαν μετά την 1-1-1993, με τις ανάλογες

επεμβάσεις στις διατάξεις του ν. 2084/1992. Στην περίπτωση αυτή η εξίσωση γίνεται άμεσα από 1-1-2013 και μετά, δεδομένου ότι οι υπαγόμενοι στην

κατηγορία αυτή δεν θα έχουν θεμελιώσει δικαίωμα σύνταξης μέχρι το έτος 2013.

-ΙΚΑ:

1. Άνδρες ασφαλισμένοι πριν από το 1993:

¦Μέχρι 31/12/2010: 10.000 ημέρες ασφάλισης και ηλικία 62 ετών.

¦Από 1/1/2011: 10.000 ημέρες ασφάλισης και ηλικία 63 ετών.

2. Γυναίκες ασφαλισμένες πριν από το 1993:

¦Μέχρι 31/12/2010: 4.500 ημέρες ασφάλισης και ηλικία 60 ετών (ή 55 ετών για μειωμένη σύνταξη).

¦Από 1/1/2011: 4.500 ημέρες ασφάλισης και ηλικία 61 ετών (ή 56 ετών για λήψη μειωμένης σύνταξης).

¦Μέχρι 31/12/2010: 10.000 ημέρες ασφάλισης και ηλικία 57 ετών για πλήρη σύνταξη ή 55ετών για μειωμένη (μείωση 6% ετησίως για κάθε χρόνο που

υπολείπεται δηλ. στην προκειμένη περίπτωση -12%).

¦Από 1/1/2011: 10.400 ημέρες ασφάλισης και ηλικία 58 ετών για πλήρη σύνταξη ή 56 ετών για μειωμένη.

3. Άνδρες και γυναίκες με καθεστώς βαρέων και ανθυγιεινών:

¦Μέχρι 31/12/2010: 10.500 ημέρες εργασίας και ηλικία 55 ετών για πλήρη ή 53 ετών για μειωμένη.

¦Από 1/1/2011: 10.500 ημέρες εργασίας και ηλικία 55 + 9 μήνες για πλήρη σύνταξη και 53+9 μήνες για μειωμένη.

4. Γυναίκες ασφαλισμένες στα βαρέα και ανθυγιεινά:

¦Μέχρι 31/12/2010: 4.500 ημέρες ασφάλισης και ηλικία 55ετών.

¦Από 1/1/2011: 4.500 και ηλικία 56 ετών.

5. Γυναίκες - μητέρες με ανήλικα παιδιά:

¦Μέχρι 31/12/2010: 5.500 ημέρες ασφάλισης και ηλικία 55 ετών για πλήρη σύνταξη και 50 ετών για μειωμένη.

¦Από 1/1/2011: 5.500 ημέρες ασφάλισης και ηλικία 57 ετών για πλήρη και 52ετών για μειωμένη.

6. Η 35ετία ασφαλισμένων στο ΙΚΑ:

¦Μέχρι 31/12/2010: 10.500 ημέρες ασφάλισης και ηλικία 58ετών.

¦Από 1/1/2011: 10.800 ημέρες ασφάλισης και ηλικία 58ετών.

- ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΑΜΕΙΑ ΔΕΚΟ, ΤΡΑΠΕΖΩΝ ( ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ)

1. Άνδρες - γυναίκες ασφαλισμένοι από 1/1/1983-31/12/1992:

¦Μέχρι 31/12/2010: 35 έτη ασφάλισης και ηλικία 58ετών.

¦Από 1/1/2011: 36έτη ασφάλισης και ηλικία 58ετών.

2. Γυναίκες ασφαλισμένες που ασφαλίστηκαν για πρώτη φορά μέχρι 31/12/1992

που δεν θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι 31/12/2010: ¦25έτη ασφάλισης και ηλικία 60 ετών για πλήρη ή 55ετών για μειωμένη.

¦15έτη ασφάλισης και ηλικία 60ετών.

Από 1/1/2011: ¦  25 έτη ασφάλισης και ηλικία 61 ετών για πλήρη και 56 ετών για μειωμένη.

¦15έτη ασφάλισης και ηλικία 61 ετών.

3. Μητέρες με ανήλικα που ασφαλίστηκαν για πρώτη φορά από 1/1/1983-31/12/1992:

¦Μέχρι 31/12/2010: 25 έτη ασφάλισης και ηλικία 50 ετών.

¦Από 1/1/2011: 25έτη ασφάλισης και ηλικία 52 ετών για πλήρη και 50 ετών για μειωμένη.

4. Ασφαλισμένοι με τουλάχιστον 3 παιδιά:

¦Μέχρι 31/12/2010: Με 20 έτη ασφάλισης συνταξιοδοτούνται ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας.

¦Από 1/1/2011: Παραμένει η 20ετία αλλά τίθεται το 52ο έτος ως ηλικιακό όριο για την απονομή της σύνταξης (για όσους δεν έχουν συμπληρώσει τα έτη

ασφάλισης).

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΑΕΕ(Οργανισμος Ααφάλισης Ελευθερων Επαγγελματιων)

¦Μέχρι 31/12/2010: 35έτη ασφάλισης και ηλικία 60 ετών.

¦Από 1/1/2011: 36έτη ασφάλισης και ηλικία 60 ετών.

Η 37ΕΤΙΑ (ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ)

-Όσοι ασφαλισμένοι συμπληρώνουν μέχρι 31/12/2010 τα 37έτη ασφάλισης θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας.

Η δυνατότητα αυτή, ωστόσο, καταργείται από την 1/1/2011.

Οσον αφορά το ΙΚΑ θα πρέπει να διευκρινιστουν τα εξης:

-Θεμελιωμένο συνταξιοδοτικό δικαίωμα έχουν και οι ασφαλισμένοι που κατά το έτος 2010 συμπληρώνουν το χρόνο ασφάλισης ( δηλαδή τα 10.500 ) με αναγνώριση

χρόνων που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 825/1978, εφόσον υποβάλλουν σχετικό αίτημα για αναγνώριση μέχρι 31.12.2013.

 Τα άτομα της κατηγορίας αυτής συνταξιοδοτούνται οποτεδήποτε στο όριο ηλικίας που ισχύει το 2010, δηλαδή στο 58ο.

-Ασφαλισμένη που συμπληρώνει το 60ο έτος της ηλικίας της και 4500 ημέρες ασφάλισης το 2012, θα δικαιωθεί πλήρη σύνταξη γήρατος στο 62ο έτος της

ηλικίας, δηλαδή ακολουθεί το όριο ηλικίας που ισχύει το έτος 2012.

Θεμελιωμένο δικαίωμα για λήψη σύνταξης με 4500 ημέρες ασφάλισης στο 60ο έτος της ηλικίας ( δηλαδή με το ισχύον κατά το έτος 2010 έχουν και οι

ασφαλισμένες που συμπληρώνουν τον ανωτέρω χρόνο ασφάλισης εντός του τρέχοντος έτους, με αναγνώριση χρόνου που προβλέπεται στο άρθρο 40 του ν.

2084/1992. Σύμφωνα με τη ρητή πρόβλεψη του τελευταίου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 40 του ν. 2084/1992 που αντικαθίσταται με την παρ. 18 του

κοινοποιούμενου άρθρου, τίθεται προθεσμία μέχρι 31.12.2013 για την υποβολή εκ μέρους της ασφαλισμένης σχετικής αίτησης για αναγνώριση.

- Θεμελιωμένα δικαιώματα με τον χρόνο ασφάλισης και το αντίστοιχο όριο ηλικίας που ισχύει κατά το έτος 2010 θεωρούνται ότι έχουν και οι

ασφαλισμένοι/ες που συμπληρώνουν τις 10.000 ημέρες ασφάλισης εντός του τρέχοντος έτους, με αναγνώριση χρόνου που προβλέπεται στο άρθρο 40 του ν.

2084/1992. Σύμφωνα με τη ρητή πρόβλεψη του τελευταίου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 40 του ν. 2084/1992 που αντικαθίσταται με την παρ. 18 του

κοινοποιούμενου άρθρου, τίθεται προθεσμία μέχρι 31.12.2013 για την υποβολή εκ μέρους του ασφαλισμένου/ης σχετικής αίτησης για αναγνώριση.

2. ΠΟΙΟΙ ΔΕΝ ΘΙΓΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΑΠΟ 1-1-2011

Οι κατηγοριες αυτες των ασφαλισμένων που δεν επηρεάζονται απο το νεο ασφαλιστικό ειναι οι παρακάτω:

1. Σε οσα ασφαλιστικά ταμεία προβλέπεται συνταξιοδότηση με 35 χρόνια ασφάλισης ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας, το δικαίωμα αυτό διατηρείται αφού έχουν

ήδη θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα (Δημόσιο, τράπεζες, ΔΕΚΟ, εργαζόμενοι στα ΜΜΕ). Για όλες τις υπόλοιπες κατηγορίες ακολουθούνται τα όρια που

προβλέπονται και για τους μετά την 1/1/1983 ασφαλισμένους. Υπάρχει βέβαια ο περιορισμός του συντελεστή αναπλήρωσης της σύνταξης για κάθε έτος ασφάλισης

στο 2% από 1/1/2013.

2: Oσοι θεμελιώνουν φέτος(εως 31-12-2010) συνταξιοδοτικό δικαίωμα δεν θιγονται απο τις αλλαγες που αρχίζουν απο το 2011.

3. Με διάταξη του νεου ασφαλιστικου νόμου 3865/2010 για την 25ετια ΄'γλυτώνουν'' χιλιάδες δημόσιοι υπαλληλους απο τις ανατροπες στο ασφαλιστικό

απο την 1-1- 2011. Oσοι δημόσιοι υπαλληλοι ασφαλισμένοι απο 1.1. 1983 εως 31-12-1992 συμπληρώνουν 25 έτη ασφάλισης μέχρι τις 31/12/2010, θεμελιώνουν

συνταξιοδοτικό δικαίωμα και δεν επιβαρύνονται με πρόσθετα (εως 15) έτη ασφάλισης ή να εχουν μείωση της σύνταξης τους με το νεο τροπο υπολογισμού

4. Διατηρούν το δικαίω?α συνταξιοδότησης από το ΙΚΑ γυναίκες με ανήλικα παιδιά (στα 55 για πλήρη και στα 50 με μειωμένη, αντί για τα 65 και 60),

εφόσον μέχρι τις 31/12/2010 συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις (5.500 ημέρες

ασφάλισης), ανεξάρτητα αν έχουν και σήμερα ανήλικο παιδί.

3-TA MΥΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΟΡΑ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑΧΥΤΕΡΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ

Για οσους συνταξιοδοτηθουν απο την 1.1.2011 για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος ή και για την προσαύξηση της σύνταξης

καθιερώνεται ο πλασματικός χρόνος (εως 7 έτη) με ή χωρις εξαγορά. Με το νομο Λοβέρδου(-το οποίο αφορά τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, στις ΔΕΚΟ,

τράπεζες, επιστήμονες και αυτοαπασχολούμενους- τα 7 πλασματικά έτη θεωρούνται 'αντίδοτο'' στις μεγάλες ανατροπές που φέρνει το νεο

ασφαλιστικό(συνταξη στα 65, 40 έτη δουλειάς, μείωση συντάξεων).

Διευκρινίζεται οτι:

-Όσα πλασματικά έτη εξαγοράζονται θα ειναι για την προσαύξηση της σύνταξης και όσα δεν εξαγοράζονται είναι για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού

δικαιώματος.

- Χρήση των πλασματικών χρόνων εχουν τη δυνατότητα να κάνουν έχουν πάνω απο 12 συντάξιμα πραγματικά χρόνια. Τα πλασματικά έτη δεν θα ειναι μόνο για να

συμπληρώσουν την 40ετια. Δηλαδή μπορούν να εχουν 20 έτη και να προσθέσουν εως 7 πλασματικά κοκ.

Τα 10 μυστικά για συνταξιοδότηση ενωρίτερα απο τα 65 ή για την προσαύξηση της σύνταξης μεσω των 7 πλασματικών ετών ειναι:

1-Η εξαγορά της στρατιωτικής θητείας με το ισχύον καθεστώς, κοστίζει ποσό ίσο με το 20% του μισθού κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Με το νέο

καθεστώς, το κόστος θα αντιστοιχεί και πάλι στο 20% του μισθού, αλλά:

-Για όποιους θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης από 1/1/2011 έως 31/12/2014 θα γίνεται έκπτωση 30%.

-Για όποιους θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης μετά την 1η Ιανουαρίου 2015 θα γίνεται έκπτωση 50%

Σημειώνεται πως οι νέες ρυθμίσεις του ασφαλιστικού νομοσχεδίου προβλέπουν από το 2011 την αναγνώριση της στρατιωτικής θητείας

σε κάθε περίπτωση, τόσο για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος όσο και για προσαύξηση και αφορά τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό

τομέα, τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους επιστήμονες (γιατροί, δικηγόροι, μηχανικοί) και τους δημοσιογράφους

Οι ασφαλισμένοι, που θέλουν να αναγνωρίσουν τη στρατιωτική τους θητεία, πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:

-Στις περιπτώσεις διαδοχικής ή παράλληλης ασφάλισης ο εργαζόμενος έχει τη δυνατότητα να αναγνωρίζει μόνο στο ένα Ταμείο τον χρόνο στρατιωτικής

θητείας. Η επιλογή είναι δική του, ανεξάρτητα από το ποιο είναι το τελευταίο Ταμείο στο οποίο έχει ασφαλιστεί.

-Στις περιπτώσεις που ο ασφαλισμένος έχει ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω και συνταξιοδοτείται με σύνταξη αναπηρίας, η αναγνώριση του χρόνου στρατιωτικής

θητείας για θεμελίωση του δικαιώματος απαιτεί 900 ημέρες ασφάλισης.

2: Ο χρόνος γονικής άδειας ανατροφής παιδιών. Εξαγοράζεται βάσει του ποσοστού εισφοράς ασφαλισμένου και εργοδότη, που ισχύει για κάθε φορέα και

του 25πλάσιου του ημερομίσθιου ανειδίκευτου εργάτη. Επίσης αρχικά ειχε υπολογισθει στο νομοσχεδιο να συγκαταλέγεται ο πλασματικός χρόνος του ν.

Πετραλιά. Με τροπολογια στο παρα πέντε(που ψηφιστηκε) για το θέμα αυτο προβλεπεται οτι ο πλασματικός χρόνος ασφάλισης για τις μητέρες παρέχεται

ανεξαρτήτως της ημερομηνίας γέννησης των παιδιών. Αυτό σημαίνει ότι τη δυνατότητα αυτή θα έχουν οι μητέρες που απέκτησαν παιδιά προ της θέσπισης

του συγκεκριμένου νόμου προκειμένου να συμπληρώσουν τα απαραίτητα χρόνια για τη συνταξιοδότησή τους. Οπως είναι γνωστό, με τον νόμο Πετραλιά παρέχεται

στις μητέρες πλασματικός χρόνος ασφάλισης ενός έτους για το πρώτο παιδί και δύο ετών για κάθε επόμενο παιδί ως τα τρία παιδιά (συνολικά πέντε έτη).

Σημειωνεται οτι το κόστος αυτης της αναγνώρισης επιβαρύνει τα ασφαλιστικά ταμεία και μπορει να κανουν χρηση και οι ανδρες

3 Ο χρόνος επιδότησης λόγω ασθένειας και μέχρι 300 ημέρες. Συνυπολογίζεται μόνο για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος και όχι για

τον προσδιορισμό του δικαιούμενου ποσού σύνταξης, ενώ δεν χρειάζεται εξαγορά.

4 Ο χρόνος επιδότησης τακτικής ανεργίας και μέχρι 300 ημέρες.

5 Ο χρόνος εκπαιδευτικής άδειας άνευ αποδοχών και μέχρι δύο έτη.

6 Ο χρόνος σπουδών για την απόκτηση ενός πτυχίου, καθώς και ο χρόνος σπουδών, μετά τη συμπλήρωση του 17ου έτους της ηλικίας, σε μέσες

επαγγελματικές σχολές. Καταβάλλεται για κάθε μήνα ποσό υπολογιζόμενο με ποσοστό 20% για τους φορείς κύριας ασφάλισης και 6% για τους φορείς

επικουρικής ασφάλισης επί του 25πλασίου του ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη τον χρόνο υποβολής της αίτησης.

7 Ο χρόνος ανεργίας. Συνυπολογίζεται για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος χωρίς εξαγορά.

8 Ο προβλεπόμενος από την εθνική συλλογική σύμβαση χρόνος απουσίας από την εργασία λόγω κύησης και λοχείας. Ο χρόνος αυτός συνυπολογίζεται μόνο για τη

θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος και δεν χρειάζεται εξαγορά.

9 Ο χρόνος συμμετοχής σε απεργίες(υπολογιζεται για τους μισθωτους κατα μεσο ορο σε 150 ημερες και θα ειναι η ακριβότερη εξαγορα).

10. Οι αυτοαπασχολούμενοι μπορούν να αναγνωρίσουν -πριν από την εγγραφή τους στον ΟΑΕΕ(πρωην ΤΕΒΕ, ΤΣΑ, ΤΑΕ)- μέχρι 5 έτη, για τα οποία δεν είχαν

πληρωθεί εισφορές.

O χρόνος που θα μπορεί να συνυπολογίζεται για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος καθορίζεται κατ' ανώτατο όριο:

-Σε 4 έτη για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα το 2011

-Σε 5 έτη για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα το 2012

-Σε 6 έτη για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα το 2013

-Σε 7 έτη για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από το 2014 και μετά.

H συγκεκριμένη ρύθμιση αρχίζει από την 1η Iανουαρίου 2011 ενώ η πληρωμή για τις αναγνωρίσεις θα μπορεί να γίνεται είτε εφάπαξ (εντός τριμήνου από την

κοινοποίηση της απόφασης) με έκπτωση 15% είτε σε διμηνιαίες δόσεις. Eιδικά για το χρόνο φοίτησης και της ανεργίας για θεμελίωση δικαιώματος και

προσαύξηση της σύνταξης θα γίνεται με την καταβολή κάθε μήνα ποσοστού 20% για τα ταμεία κύριας ασφάλισης και ποσοστού 6% για τα επικουρικά επί του

25πλασίου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη όπως θα ισχύει κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης.

Επισημαίνεται οτι εκτος απο τις ανατροπές στα ορια ηλικιας συνταξιοδοτησης, το νεο ασφαλιστικο φέρνει και τις παρακάτω αλλαγες:

- Nέος τρόπος υπολογισμού των συντάξεων (εφαρμογή της αναλογικής σύνταξης) για όσους πρόκειται να συνταξιοδοτηθούν μετά την 1/1/2015.

Tο μέτρο θα φέρει μικρές μειώσεις τα πρώτα χρόνια εφαρμογής του νέου συστήματος για όσους δηλ.

είναι ήδη ασφαλισμένοι και πολύ μεγαλύτερες μειώσεις για όσους ασφαλιστούν για πρώτη φορά από την 1/1/2011 (σε αυτή την περίπτωση ο

υπολογισμός της σύνταξης θα γίνεται με συντελεστές αναπλήρωσης 0,80% για τα πρώτα 15 έτη ασφάλισης έως 1,5% για 39 - 50 έτη ασφάλισης).

- «Aνακαθορισμό» των συντάξεων έως τα τέλη Iουνίου του 2011 με νέο νόμο με στόχο τη διασφάλιση της «βιωσιμότητας» του Aσφαλιστικού.

O δημοσιονομικός περιορισμός που τίθεται είναι «να μην αυξηθεί η δαπάνη για τις πληρωμές συντάξεων πάνω από 2,5% έως το 2060 ( δηλ. να μην ξεπεράσει

το 9% από το 6,5% του AEΠ) και την όποια διαφορά προκύψει, θα κληθούν να την «καλύψουν» με νέες περικοπές οι ασφαλισμένοι.

-. Eκπόνηση έως το Mάρτιο του 2011 αναλογιστικών μελετών για τα επικουρικά ταμεία με προοπτική τη μείωση (το αργότερο από το 2012) των

επικουρικών συντάξεων που χορηγούν τα ελλειμματικά ταμεία.

.. Bελτίωση του τρόπου υπολογισμού των συντάξεων (νέοι συντελεστές) για όσους έχουν διαδοχική ασφάλιση και υποβάλλουν αίτηση συνταξιοδότησης από την

1/1/2011. Oι νέοι συντελεστές, ωστόσο, μπορεί να μεταβάλλονται στο μέλλον με υπουργικές αποφάσεις και ανάλογα με την κατάσταση των ταμείων.

-Ένταξη στο IKA των νεοπροσλαμβανόμενων στο Δημόσιο από 1/1/2011.

- Eπικαιροποίηση της λίστας Bαρέων και Aνθυγιεινών Eπαγγελμάτων. H νέα μικρότερη λίστα (η οδηγία είναι να παραμείνει το 10% των επαγγελμάτων) θα

εκδοθεί το αργότερο έως την 1η Iουλίου του 2011 και, όπως προβλέπει ο νόμος Λοβέρδου, δεν θα θιγούν όσοι πρόκειται να συνταξιοδοτηθούν έως το 2015.

-Eπανέλεγχο των αναπηρικών συντάξεων με τη λειτουργία Eνιαίου Kέντρου Πιστοποίησης Aναπηρίας και στόχο τη μείωση των αναπηρικών συντάξεων στο 8% -

9% (από 14%).

Τελος σημειωνεται οτι εως και 10 χρόνια απο 1.1.2011 ειναι η ΄ποινή΄που επιβάλλει στα ορια ηλικιας συνταξιοδοτησης ο νόμος Λοβέρδου και στους

ανεξάρτητα απασχολούμενους(μηχανικοι, γιατροι, φαρμακοποιοι και δικηγόροι).

-XΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ:

http: //www. ika. gr/

http: //www. ypakp. gr/

http: //www. opad. gr/

http: //www. mof-glk. gr/syntaxeis. htm

Κάνοντας κλικ στον ακόλουθο σύνδεσμο, μπορείτε να μεταβείτε στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, όπου μπορείτε να υπολογίσετε τη σύνταξή σας

χρησιμοποιώντας τη φόρμα της σελίδας:

http: //www. mof-glk. gr/syntaxeis/ypologismos/politikoi. htm

ΣΗΜ: Πληροφορίες για ασφαλιστικα θέματα παρέχει και το ΙΚΑ στις μονάδες απονομής συντάξεων.