Εγκύκλιος Ο.Α.Ε.Ε. Αρ. 103/8.12.2010

Γνωστοποίηση διατάξεων αρθρ. 10 Ν. 3863/2010 σχετικά με συνταξιοδότηση λόγω γήρατος ασφαλισμένων πριν την 1-1-1993

Αθήνα , 08 / 12 / 2010
Αρ. πρωτ. ΔΙ.Π.ΣΥΝ./Φ1/ 19/ 118955

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΠΑΡΟΧΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 5
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ε. ΤΣΑΛΙΓΟΠΟΥΛΟΥ – Ε. ΦΑΓΚΡΑ
ΤΗΛ. : 210 5274386 - 2105274375
FAX : 210 5220504

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 103

ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση διατάξεων αρθρ. 10 Ν. 3863/2010 σχετικά με συνταξιοδότηση λόγω γήρατος ασφαλισμένων πριν την 1-1-1993

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ αρ. 115/15-7-2010 τεύχος Α΄ δημοσιεύτηκε ο Νόμος 3863/2010 με θέμα: << Νέο ασφαλιστικό σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις>>.

Με το αρ. Φ10035/οικ.19717/1127/30-11-2010 έγγραφο του εποπτεύοντος Υπουργείου γνωστοποιήθηκαν στην υπηρεσία μας οι διατάξεις αρθρ. 10 του νέου Νόμου με τις οποίες καθορίζονται οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης γήρατος Παλαιών και Νέων ασφαλισμένων που θα ισχύσουν για τους ασφαλισμένους του Οργανισμού από 1-1-2011.

Με την παρούσα εγκύκλιο γνωστοποιούνται οι διατάξεις του παραπάνω άρθρου που αφορούν τους πριν την 1-1-1993 (παλαιούς) ασφαλισμένους και οι οποίες αναλυτικά έχουν ως εξής:

Α) ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΓΗΡΑΤΟΣ ΑΠΟ 1-1-2011

1. Με την παρ. 5 αρθρ. 10 του νόμου, τροποποιείται η διάταξη παρ. 1β. αρθρ. 20 του Π.Δ.258/05 - η οποία προβλέπει συνταξιοδότηση με τη συμπλήρωση του 60ου έτους της ηλικίας και 35 έτη ασφάλισης - και για το έτος 2011 ο απαιτούμενος χρόνος ασφάλισης ανακαθορίζεται σε 36 έτη, για κάθε δε επόμενο έτος αυξάνεται σταδιακά κατά ένα έτος ως τη συμπλήρωση των 40 ετών ασφάλισης. Ως όριο ηλικίας για την εφαρμογή των παραπάνω παραμένει το 60ο.

Επομένως, η κατ’ έτος αύξηση των προβλεπόμενων ετών ασφάλισης έχει ως εξής:

 
ΕΤΟΣ ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΗΛΙΚΙΑ
2010 35 60
2011 36 60
2012 37 60
2013 38 60
2014 39 60
2015 40 60


2. Εφιστούμε την προσοχή στην παρ. 8 του ίδιου άρθρου με την οποία ορίζεται ότι κατά τη μεταβατική περίοδο από 2011 έως 2015, οι ασφαλισμένοι δικαιούνται σύνταξη γήρατος με το χρόνο ασφάλισης που ισχύει κατά το έτος συμπλήρωσης των 35 ετών ασφάλισης.

Επομένως ο ασφαλισμένος συνταξιοδοτείται με τόσα έτη ασφάλισης, όσα απαιτούνται, σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα, κατά το έτος που συμπληρώνει την 35ετία.

Διευκρίνιση

Διευκρινίζουμε ότι ο ανακαθορισμός του χρόνου ασφάλισης από 1-1-2011 αφορά όλους τους ασφαλισμένους του Οργανισμού, είτε επιλέξουν να συνταξιοδοτηθούν με τις διατάξεις ΟΑΕΕ είτε με τις καταστατικές διατάξεις των καταργούμενων Ταμείων ΤΕΒΕ – ΤΑΕ – ΤΣΑ.

3. Με τις διατάξεις της παρ. 15 α. αρθρ. 10 το όριο ηλικίας των 60 ετών ή μικρότερο αυτού που προβλέπεται από γενικές ή καταστατικές διατάξεις για τη συνταξιοδότηση των ασφαλισμένων φορέων κύριας ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπουργείου μας, αυξάνεται κατά ένα έτος για κάθε χρόνο από 1-1-2011 μέχρι τη συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας.

Στον ΟΑΕΕ, η παραπάνω διάταξη έχει εφαρμογή μόνο στις γυναίκες ασφαλισμένες του ΟΑΕΕ – πρώην ΤΣΑ οι οποίες μπορούν να συνταξιοδοτηθούν σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις του πρώην Ταμείου σε ηλικία 60 ετών με τη συμπλήρωση 25 ετών ασφάλισης.

Για την κατηγορία αυτή των ασφαλισμένων, εφόσον επιλέξουν να συνταξιοδοτηθούν με τις καταστατικές διατάξεις του πρώην ΤΣΑ, τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης ανακαθορίζονται από 1-1-2011ως εξής:

 
ΕΤΟΣ ΗΛΙΚΙΑ ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
2010 60 25
2011 61 25
2012 62 25
2013 63 25
2014 64 25
2015 65 25


Κατά τη σταδιακή αύξηση του ορίου ηλικίας οι ασφαλισμένες δικαιούνται σύνταξη με το όριο ηλικίας που απαιτείται, σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα, κατά το έτος συμπλήρωσης του 60ου έτους της ηλικίας.

Ευνόητο είναι ότι εφόσον επιλεγούν οι συνταξιοδοτικές διατάξεις ΟΑΕΕ, δεν είναι δυνατή η συνταξιοδότηση με τα παραπάνω όρια.

Β) ΘΕΜΕΛΙΩΜΕΝΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
α) 60 ετών και 35 έτη ασφάλισης

Σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 10, ασφαλισμένοι οι οποίοι έως την 31-12-2010 έχουν συμπληρώσει 35 έτη ασφάλισης, θα συνταξιοδοτηθούν οποτεδήποτε, δηλαδή και μετά την 1-1-2011 χωρίς τις αυξημένες χρονικές προϋποθέσεις που προαναφέρθηκαν, εφόσον βέβαια συμπληρώσουν το 60ο έτος της ηλικίας τους.

Επιπλέον με την παρ. 18.2 του αρθρ. 10 προστίθεται διάταξη σύμφωνα με την οποία για τη συμπλήρωση της 35ετίας έως την 31-12-2010 προσμετράται και χρόνος αναγνώρισης βάσει αρθρ. 40 Ν.2084/92, εφόσον η σχετική αίτηση αναγνώρισης υποβληθεί έως την 31-12-2013.

Ο αναγνωριζόμενος στον ΟΑΕΕ χρόνος ασφάλισης βάσει του παραπάνω άρθρου είναι ο χρόνος στρατιωτικής θητείας.

Επομένως ο ασφαλισμένος του Οργανισμού ο οποίος έχει ως την 31-12-2010 χρόνο ασφάλισης μικρότερο της 35ετίας, συμπληρώνει όμως 35ετία με την αναγνώριση του στρατού, θεμελιώνει συνταξιοδοτικό δικαίωμα και δεν θα απαιτηθούν οι αυξημένες χρονικές προϋποθέσεις για συνταξιοδότηση, εφόσον η αίτηση αναγνώρισης της στρατιωτικής θητείας υποβληθεί έως 31-12-2013.

β) 37 έτη ασφάλισης χωρίς όριο ηλικίας

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 10 του αρθρ. 10 δεν θίγονται οι ασφαλισμένοι οι οποίοι ως την 31-12-2010 συμπληρώνουν 37 έτη ασφάλισης και συνταξιοδοτούνται οποτεδήποτε, με τους όρους και τις προϋποθέσεις του αρθρ. 16 παρ. 1 Ν. 3232/04.

Επομένως, όσοι ασφαλισμένοι συμπληρώνουν 37 έτη ασφάλισης από την 1-1-2011 και μετά, δεν θα μπορούν πλέον να συνταξιοδοτούνται χωρίς όριο ηλικίας.

Γ) ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΕ ΙΣΧΥ

Στο σημείο αυτό επισημαίνουμε ότι από τις κοινοποιούμενες διατάξεις δεν επέρχεται καμία μεταβολή και εξακολουθούν να ισχύουν και μετά την 1-1-2011 οι παρακάτω προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω γήρατος των ασφαλισμένων του Οργανισμού:

α) 15 έτη ασφάλισης και ηλικία 65 ετών βάσει άρθρου 20 παρ. 1α Π.Δ. 258/05
β) 25 έτη ασφάλισης ανεξαρτήτως ηλικίας σε μητέρες – συζύγους αναπήρων σύμφωνα με τις διατάξεις αρθρ. 5 Ν. 3232/04 όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις αρθρ. 61 Ν. 3518/06
γ) 15 έτη ασφάλισης, ανεξαρτήτως ηλικίας, για άτομα που φέρουν συγκεκριμένης μορφής αναπηρία, με τους όρους και τις προϋποθέσεις Ν. 612/77 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα (τύφλωση, παραπληγία, τετραπληγία, νεφροπάθεια, σκλήρυνση κατά πλάκας, ακρωτηριασμός κλπ).

Δ) ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ 2ου ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

Από τις διατάξεις παρ.14 του αρθρ. 10 προκύπτει ότι καμία μεταβολή δεν επέρχεται ως προς τη θεμελίωση δεύτερου συνταξιοδοτικού δικαιώματος στον ΟΑΕΕ και εξακολουθούν να ισχύουν οι αυξημένες χρονικές προϋποθέσεις αρθρ. 47 Ν. 2084/92 για δεύτερη σύνταξη λόγω γήρατος και αναπηρίας.

Υπενθυμίζουμε ότι για απονομή δεύτερης σύνταξης λόγω γήρατος απαιτείται η συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας.

ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ

Εξαίρεση από το ηλικιακό όριο των 65 ετών και από τις αυξημένες χρονικές προϋποθέσεις που απαιτούνται για θεμελίωση δεύτερου συνταξιοδοτικού δικαιώματος, αποτελεί η περίπτωση της θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος και μόνον σε περισσότερους του ενός ασφαλιστικούς φορείς κύριας ασφάλισης ταυτόχρονα ή μέσα σε διάστημα έξι (6) μηνών από την έναρξη συνταξιοδότησης από τον πρώτο φορέα.

Επισημαίνουμε ότι στο σημείο αυτό επέρχεται με τον νέο νόμο διαφοροποίηση ως προς τον καθορισμό του εξαμήνου, και η αίτηση συνταξιοδότησης στον δεύτερο ασφαλιστικό φορέα θα πρέπει να υποβάλλεται το αργότερο εντός έξι μηνών από την ημερομηνία έναρξης συνταξιοδότησης από τον πρώτο φορέα και όχι από την ημερομηνία έκδοσης της πρώτης συνταξιοδοτικής απόφασης, όπως ίσχυε από τις διατάξεις αρθρ. 19 παρ. 6 Ν. 2150/93.

Ε) ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΟΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ

Από τις διατάξεις της παρ. 18 αρθρ. 10 προβλέπεται η αναγνώριση από 1-1-2011 χρόνων για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, σε τροποποίηση του αρθρ. 40 Ν. 2084/92.

Επομένως για τη συμπλήρωση του απαιτούμενου κατ′ έτος χρόνου ασφάλισης, λαμβάνονται υπόψη, ύστερα από αναγνώριση, εφόσον ο ασφαλισμένος έχει πραγματοποιήσει τουλάχιστον δώδεκα (12) έτη ασφάλισης (3.600 ημέρες εργασίας) και οι παρακάτω κατηγορίες χρόνου:

1. ο χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας
2. ο χρόνος γονικής άδειας ανατροφής παιδιών
3. ο χρόνος επιδότησης λόγω ασθένειας μέχρι 300 ημέρες και χρόνος επιδότησης τακτικής ανεργίας μέχρι 300 ημέρες
4. ο χρόνος εκπαιδευτικής άδειας άνευ αποδοχών μέχρι δύο έτη
5. ο χρόνος σπουδών για την απόκτηση ενός πτυχίου ανώτερης ή ανώτατης σχολής της Ελλάδας ή του εξωτερικού, ή μέσης επαγγελματικής σχολής μετά τη συμπλήρωση του 17ου έτους της ηλικίας, ίσος με τα επίσημα ακέραια έτη σπουδών τα οποία ισχύουν για τη συγκεκριμένη σχολή κατά την αποφοίτηση
6. ο χρόνος ανεργίας μετά την υπαγωγή στην ασφάλιση οποιουδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης ή του Δημοσίου
7. ο προβλεπόμενος από την ΕΓΣΣΕ χρόνος απουσίας από την εργασία λόγω κύησης και λοχείας
8. ο χρόνος απεργίας
9. ο πλασματικός χρόνος του αρθρ. 141 Ν. 3655/2008 που αναγνωρίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές και ανεξάρτητα του χρόνου γέννησης των παιδιών
10. ο χρόνος μαθητείας όπως ορίζεται από τις ισχύουσες διατάξεις, δηλαδή χρόνος απόκτησης εργασιακής εμπειρίας (stage), διάρκειας μέχρι ένα έτος
11. ο χρόνος αποδεδειγμένης άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, πριν την εγγραφή στα μητρώα των πρώην ταμείων ΤΕΒΕ – ΤΑΕ - ΤΣΑ ή του ΟΑΕΕ διάρκειας μέχρι πέντε (5) έτη, εφόσον δεν έχουν καταβληθεί οι αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές.

Επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με την παρ. 18.3 του ίδιου άρθρου, ο συνολικός αναγνωριζόμενος χρόνος δεν μπορεί να υπερβαίνει:
- τα 4 έτη για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος εντός του έτους 2011
- τα 5 έτη για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος εντός του έτους 2012
- τα 6 έτη για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος εντός του έτους 2013
- τα 7 έτη για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος από το έτος 2014 και εφεξής

Ως προς τους χρόνους που δύνανται να αναγνωρισθούν στο φορέα μας, τους όρους και τις προϋποθέσεις της αναγνώρισης τόσο για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος όσο και για προσαύξηση, όπου αυτό προβλέπεται, θα ακολουθήσει σχετική εγκύκλιος.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΓΗΡΑΤΟΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΑΠΟ 1-1-2011

Παράδειγμα 1ο
Ασφαλισμένος 57 ετών σήμερα, συμπληρώνει 35 έτη ασφάλισης το έτος 2012.
Επειδή κατά το έτος αυτό απαιτούνται 37 έτη ασφάλισης, ο ασφαλισμένος θα θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα με την συμπλήρωση 37ετίας και ηλικία 60 ετών. Επομένως θα συνταξιοδοτηθεί το έτος 2014, που συμπληρώνει 37 έτη ασφάλισης και θα είναι 60 ετών, παρότι το έτος 2014 απαιτούνται 39 έτη ασφάλισης.

Παράδειγμα 2ο
Ασφαλισμένος 54 ετών σήμερα, συμπληρώνει 35 έτη ασφάλισης το έτος 2013. Επειδή κατά το έτος αυτό απαιτούνται για συνταξιοδότηση 38 έτη ασφάλισης, ο ασφαλισμένος θα συνταξιοδοτηθεί με τη συμπλήρωση 38 ετών ασφάλισης και ηλικία 60 ετών. Επομένως θα συνταξιοδοτηθεί το έτος 2016 που συμπληρώνει το όριο ηλικίας και χρόνο ασφάλισης 38 ετών, παρότι το έτος 2016 απαιτούνται πλέον 40 έτη ασφάλισης.

Παράδειγμα 3ο
Ασφαλισμένος 60 ετών σήμερα, συμπληρώνει 35ετία το έτος 2011 με αναγνώριση στρατιωτικής θητείας δύο ετών. Επειδή κατά το έτος αυτό απαιτούνται 36 έτη ασφάλισης, ο ασφαλισμένος θεμελιώνει συνταξιοδοτικό δικαίωμα με τη συμπλήρωση των 36 ετών. Επομένως θα συνταξιοδοτηθεί το έτος 2012 που συμπληρώνει τον απαιτούμενο χρόνο, παρότι το έτος 2012 απαιτούνται 37 έτη ασφάλισης.

Διευκρινίζουμε ότι η αναγνώριση της στρατιωτικής θητείας στο παραπάνω παράδειγμα θα μπορούσε να έχει πραγματοποιηθεί είτε πριν την 31-12-2010 είτε μετά και έως την υποβολή του συνταξιοδοτικού αιτήματος.

Παράδειγμα 4ο
Ασφαλισμένος 57 ετών με χρόνο ασφάλισης 35 ετών ( υποχρεωτική, προαιρετική, διαδοχική ασφάλιση, ήδη αναγνωρισμένη στρατιωτική θητεία ) ως την 31-12-2010, έχει συμπληρώσει τον απαιτούμενο έως 31-12-2010 χρόνο ασφάλισης και δεν επηρεάζεται από τον ανακαθορισμό του χρόνου που επιφέρουν οι νέες διατάξεις. Επομένως, ακόμη κι αν διακόψει την άσκηση του επαγγέλματος, θα συνταξιοδοτηθεί το έτος 2013 που συμπληρώνει το 60ο έτος με 35 έτη ασφάλισης.

Παράδειγμα 5ο
Ασφαλισμένος με χρόνο ασφάλισης 34 ετών ως την 31-12-2010 ο οποίος θα ζητήσει ως την 31-12-2013 αναγνώριση στρατιωτικής θητείας 1 έτους τουλάχιστον, θα θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα με τη συμπλήρωση του 60ου έτους και 35 έτη ασφάλισης, ακόμη κι αν διακόψει το επάγγελμα, διότι με το χρόνο στρατιωτικής θητείας συμπληρώνει 35ετή συντάξιμο χρόνο ως την 31-12-2010.

Παράδειγμα 6ο
Ασφαλισμένη 58 ετών σήμερα, η οποία επιλέγει να συνταξιοδοτηθεί με καταστατικές διατάξεις πρώην ΤΣΑ, συμπληρώνει το 60ο έτος το 2012. Η ασφαλισμένη θα συνταξιοδοτηθεί με τη συμπλήρωση 25 ετών ασφάλισης και του 62ου έτους της ηλικίας δηλ. με το όριο το προβλεπόμενο κατά το έτος 2012, παρότι η ίδια θα συμπληρώσει αυτό το όριο ηλικίας κατά το έτος 2014, που απαιτείται ηλικία 64 ετών.

Παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή των παραπάνω.


Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΓΕΡ. ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
Ι. ΜΑΡΙΑ