ΝΕΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΤΙΟΣ 2010

Αρθρο 1: Κλίμακα φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων και δαπάνες απόκτησης αγαθών και λήψης υπηρεσιών – μειώσεις φόρου

Άρθρο 2 : Εκπτώσεις από το εισόδημα

Άρθρο 3 Προσδιορισμός εισοδήματος με βάση αντικειμενικές δαπάνες και υπηρεσίες

Άρθρο 4 : Κατάργηση και Τροποποίηση Φοροαπαλλαγών

Άρθρο 5: Κατάργηση Αυτοτελούς Φορολόγησης – Τροποποίηση Συντελεστών

Άρθρο 6: Φορολογία Εμπορικών Επιχειρήσεων

Άρθρο 7: Φορολογία Ελεύθερων Επαγγελματιών –Παρακράτηση Φόρων

Άρθρο 8: Λοιπές Διατάξεις

Άρθρο 9: Εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και ακίνητα

Άρθρο 10: Τόκοι ομολογιακών δανείων και τόκοι που καταβάλλουν φυσικά πρόσωπα στην αλλοδαπή

Άρθρο 11: Προσδιορισμός καθαρών κερδών των επιχειρήσεων

Άρθρο 12: Κατάργηση φορολογικών απαλλαγών νομικών προσώπων κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα

Άρθρο 13: Φορολογία μερισμάτων και των κερδών που διανέμουν τα λοιπά νομικά πρόσωπα

Άρθρο 14: Έκπτωση σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής του φόρου
 

Άρθρο 15: Μερίσματα εισηγμένων εταιρειών

Άρθρο 16: Κέρδη από την πώληση μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α.

Άρθρο 17: Υποχρεώσεις υπηρεσιών, νομικών προσώπων και οργανώσεων γενικά για υποβολή πληροφοριών και στοιχείων, ρυθμίσεις θεμάτων λογιστών – φοροτεχνικών και πιστοποιητικό νόμιμων ελεγκτών

Άρθρο 18: Ενθάρρυνση επαναπατρισμού κεφαλαίων

Άρθρο 19: Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων

Άρθρο 20: Διασφάλιση και Έλεγχος Συναλλαγών

Άρθρο 21: Απαλλαγή πρώτης κατοικίας

Άρθρο 22: Συντελεστές του φόρου μεταβίβασης ακινήτων

Άρθρο 23: Κατάργηση φόρου αυτομάτου υπερτιμήματος και τέλους συναλλαγής ακινήτων

Άρθρο 24: Επαναφορά Διατάξεων

Άρθρο 25: Φορολογία κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών

Άρθρο 26: Φορολογία κερδών από λαχεία, παιχνίδια, τηλεοπτικά έπαθλα κ.λπ.

Άρθρο 27: Αντικείμενο του φόρου

Άρθρο 28: Υποκείμενο του φόρου

Άρθρο 29: Απαλλαγές από το φόρο

Άρθρο 30: Προσδιορισμός αξίας ακινήτων - Γενικά

Άρθρο 31: Προσδιορισμός αξίας ακινήτων νομικών προσώπων

Άρθρο 32 : Προσδιορισμός αξίας ακινήτων φυσικών προσώπων

Άρθρο 33: Δήλωση νομικών προσώπων – Προθεσμία υποβολής

Άρθρο 34: Δήλωση φυσικών προσώπων

Άρθρο 35: Υπολογισμός του φόρου νομικών προσώπων

Άρθρο 36: Υπολογισμός του φόρου φυσικών προσώπων

Άρθρο 37: Καταβολή του φόρου νομικών προσώπων

Άρθρο 38: Καταβολή του φόρου φυσικών προσώπων

Άρθρο 39: Πρόσθετοι φόροι νομικών προσώπων

Άρθρο 40: Πρόσθετοι φόροι φυσικών προσώπων

Άρθρο 41: Αρμόδιος προϊστάμενος Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας νομικών προσώπων

Άρθρο 42: Αρμόδιος προϊστάμενος Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας φυσικών προσώπων

Άρθρο 43: Μεταγραφή δηλώσεων

Άρθρο 44: Βεβαίωση του φόρου

Άρθρο 45: Διαδικασία βεβαίωσης του φόρου – Παραγραφή

Άρθρο 46: Φορολογικό απόρρητο

Άρθρο 47: Ευθύνες και δικαιώματα των τελευταίων κυρίων ή επικαρπωτών ακινήτων

Άρθρο 48: Υποχρεώσεις συμβολαιογράφων και υποθηκοφυλάκων προϊσταμένων κτηματολογικών γραφείων

Άρθρο 49: Κυρώσεις

Άρθρο 50 : Μη επιβολή φόρου και δικαιωμάτων για λογαριασμό τρίτων – εξουσιοδοτικές διατάξεις

Άρθρο 51: Δήλωση στοιχείων ακινήτων

Άρθρο 52: Περιουσιολόγιο Ακινήτων

Άρθρο 53: Ολοκλήρωση εκκαθάρισης Ενιαίου Τέλους Ακινήτων έτους 2008

Άρθρο 54: Πρόστιμο Ενιαίου Τέλους Ακινήτων νομικών προσώπων

Άρθρο 55: Μεταβατική διάταξη

Άρθρο 56: Κατάργηση του Ενιαίου Τέλους Ακινήτων

Άρθρο 57: Ειδικός φόρος επί των ακινήτων

Άρθρο 58 : Μεταβατική διάταξη Ειδικός φόρος επί των ακινήτων

Άρθρο 59: Ενσωμάτωση Οδηγίας 2008/117/ΕΚ

Άρθρο 60: Ενσωμάτωση άρθρου 3 της οδηγίας 2008/8/ΕΚ

Άρθρο 61: Εναρμόνιση διατάξεων του Κώδικα ΦΠΑ με τις διατάξεις της Οδηγίας 2006/112/ΕΚ

Άρθρο 62: Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ΦΠΑ

Άρθρο 63: Κατάργηση τμηματικής καταβολής ΦΠΑ

Άρθρο 64 Ειδικός Φόρος Ιδιωτικών Πλοίων Αναψυχής

Άρθρο 65: Διευκολύνσεις Τμηματικής Καταβολής

Άρθρο 66: Μεταβατική Διάταξη Καταβολής Εφάπαξ Ληξιπρόθεσμων Οφειλών

Άρθρο 67: Αναγκαστική Είσπραξη Οφειλών

Άρθρο 68: Διαδικασία Πληρωμής Τόκου Αχρεωστήτως Εισπραχθέντων Εσόδων

Άρθρο 69: Κίνητρα για την ανάπτυξη νεανικής επιχειρηματικότητας

Άρθρο 70: Κίνητρα για την ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας

Άρθρο 71: Φορολογικά Κίνητρα Ευρεσιτεχνίας

Άρθρο 72 Ρύθμιση θεμάτων οικονομικής ενίσχυσης γεωργών

Άρθρο 73: Κίνητρα για τη διατήρηση θέσεων εργασίας

Άρθρο 74: Κίνητρα έκπτωσης φόρου για δωρεές στο Λογαριασμό Αλληλεγγύης

Άρθρο 75: Πρόστιμα για παραβάσεις του Κώδικα Βιβλίων στοιχείων. Κυρώσεις - Ποινές

Άρθρο 76: Αναστολή λειτουργίας επαγγελματικών εγκαταστάσεων επιτηδευματιών – Αδικήματα φοροδιαφυγής

Άρθρο 77: Πράξεις Ελεγκτικών Οργάνων και αμοιβή για αποκάλυψη φαινομένων παραβατικής συμπεριφοράς σε φορολογικές και τελωνειακές υποθέσεις

Άρθρο 78: Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής που συνδέεται με κράτη μη συνεργάσιμα στο φορολογικό τομέα ή με προνομιακά φορολογικά καθεστώτα

Άρθρο 79: Αυτοέλεγχος Δηλώσεων

Άρθρο 80: Σύστημα επιλογής υποθέσεων προς έλεγχο

Άρθρο 81: Εκπόνηση κλαδικών εγχειριδίων ελέγχου

Άρθρο 82: Παράταση παραγραφής

Άρθρο 83: Συγκρότηση Περιουσιολογίου

Άρθρο 84: Ρύθμιση για υποβολή δηλώσεων

Άρθρο 85:Εναρμόνιση προς την Οδηγία 2008/118/ΕΚ του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 (EE L 9/14.01.2009)

Άρθρο 86: Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 87: Ειδικός Φόρος σε είδη Πολυτελείας και άλλες διατάξεις

Άρθρο 88: Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος – Οργανωτικές διατάξεις Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του π.δ. 85/2005 (Α΄122)

Άρθρο 89: Γραφείο Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων και Προστασίας Δεδομένων και Υποδομών στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων

Άρθρο 90:Επαγγελματική Κατάρτιση Α.Ε.

Άρθρο 91: Έναρξη ισχύος