Όπως κατατέθηκε στη Βουλή

Άρθρο 8: Λοιπές Διατάξεις

Τελευταία ενημέρωση:

1. Με τις παραγράφους 1 και 11 του άρθρου αυτού, παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης ποσοστού ενάμισι τοις εκατό (1,5%), σε περίπτωση καταβολής μέσα στην προθεσμία της πρώτης δόσης, του συνολικού ποσού της οφειλής που προκύπτει με βάση την εμπρόθεσμη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του υπόχρεου φυσικού ή νομικού προσώπου οποιασδήποτε νομικής μορφής.

Η επαναφορά του μέτρου αυτού κρίνεται αναγκαία για την είσπραξη των ποσών που οφείλονται με βάση τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος μέσα στο οικονομικό έτος που αφορούν, για την ομαλή εκτέλεση του προϋπολογισμού.
Ειδικά για τα φυσικά πρόσωπα, επιδιώκεται να μη χάνουν το δικαίωμα της έκπτωσης του 1,5% και κατά την καταβολή της οφειλής που προκύπτει από την εκκαθάριση τροποποιητικής δήλωσης, στις περιπτώσεις που έχει καταβληθεί το ποσό της αρχικής οφειλής μέσα στην προθεσμία της πρώτης δόσης και το οποίο καλύπτει συνολικά σε ποσοστό το 98,5% της νέας οφειλής. Προϋπόθεση αποτελεί, ο φόρος που προκύπτει με βάση την τροποποιητική δήλωση, να οφείλεται σε λάθος της φορολογικής αρχής.
Η έκπτωση χορηγείται από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2010 και μετά.

2.      Με τη παράγραφο 2 του άρθρου αυτού  καταργείται η φορολόγηση του εισοδήματος από ακίνητα που αποκτούν τα πρόσωπα στα οποία μεταβιβάστηκε από τον ιδιοκτήτη, επικαρπωτή κ.λ.π.  κάποιου ακινήτου το ενοχικό δικαίωμα ενάσκησης επικαρπίας. Δεδομένου ότι με τον τρόπο αυτό οι ιδιοκτήτες, επικαρπωτές κλπ.  απέβλεπαν  στη διάσπαση του εισοδήματός τους από ακίνητα και κατά συνέπεια τη μείωση της δικής τους φορολογικής  επιβάρυνσης ή και τη μη φορολόγηση τους.

3.    Με την παράγραφο 3 του άρθρου αυτού αποσκοπείται η κατάργηση της έκπτωσης ποσοστού 40% των δαπανών επισκευής και συντήρησης από το εισόδημα των ακινήτων, λόγω της σύνδεσής τους με το αφορολόγητο ποσό της φορολογικής  κλίμακας. 

4.     Με την παράγραφο 4 του άρθρου αυτού ρυθμίζεται η φορολόγηση των ποσών που εισπράττουν οι ποδοσφαιριστές, καλαθοσφαιριστές, προπονητές κλπ. κατά την υπογραφή ή ανανέωση του συμβολαίου τους με τις ποδοσφαιρικές ανώνυμες εταιρείες κλπ. Μετά την κατάργηση της αυτοτελούς φορολόγησης των εισοδημάτων αυτών η οποία δημιουργούσε φορολογικές ανισότητες, η φορολόγηση των υπόψη ποσών κατανέμεται ισομερώς, για να φορολογηθεί  με βάση την κλίμακα σε όλα τα έτη τα οποία διαρκεί το εκάστοτε συμβόλαιο και συνεπώς ο δικαιούχος των αμοιβών αυτών φορολογείται κατ’ έτος με βάση το ποσό που αντιστοιχεί  σε αυτό.

5.    Με την παράγραφο 5 του άρθρου αυτού, επιδιώκεται να αποφευχθεί η άσκοπη υποβολή φορολογικών δηλώσεων, δεδομένου ότι το ποσό των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ είναι αφορολόγητο, χωρίς να απαιτείται  η προσκόμιση  αποδείξεων.

6.    Με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου αυτού καθίσταται πλέον υποχρεωτική η υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, με την χρήση σύγχρονων ηλεκτρονικών μεθόδων και δικτυακών υποδομών, από όλα τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα, δηλαδή από όλους τους επιτηδευματίες καθώς και από κάθε άλλο φυσικό πρόσωπο μη επιτηδευματία, του οποίου όμως η δήλωση υποβάλλεται από εξουσιοδοτημένο λογιστή και προαιρετικά για κάθε άλλο υπόχρεο σε δήλωση φυσικό πρόσωπο.

7.    Με τις παραγράφους 7,8 και 9 του άρθρου αυτού  αποσκοπείται  η νομοτεχνική τακτοποίηση των οικείων διατάξεων ενόψει της ηλεκτρονικής υποβολής των φορολογικών δηλώσεων.

8.    Με τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου αυτού ορίζεται η έναρξη ισχύος των παραγράφων 6 έως 9 του παρόντος από το οικονομικό έτος 2012 και μετά.

9.    Με την παράγραφο 12 του άρθρου αυτού ρυθμίζεται το θέμα του φορολογικού απορρήτου, έτσι ώστε να εξυπηρετούνται καλύτερα οι σύζυγοι που βρίσκονται σε διάσταση ή διάζευξη, για τον καθορισμό του ύψους της διατροφής. Επίσης, για να μπορούν οι συνιδιοκτήτες ακινήτων που τα ακίνητά τους μισθώνονται από τους λοιπούς συνιδιοκτήτες ερήμην αυτών, να λαμβάνουν τα στοιχεία της μίσθωσης, προκειμένου να μπορούν να δηλώνουν τα εισοδήματα που προκύπτουν από αυτά και να διεκδικούν δικαστικά τυχόν άλλα δικαιώματα που έχουν επί των ακινήτων αυτών και τα οποία καταχρώνται οι λοιποί συνιδιοκτήτες.

10.    Με την παράγραφο 13 του άρθρου αυτού παρατείνεται η αυτοτελής φορολόγηση της υπεραξίας από τη μεταβίβαση αυτοκινήτων Δ.Χ. για τη διευκόλυνση τόσο των δημοσίων υπηρεσιών όσο και των φορολογουμένων. Παράλληλα προσαυξάνεται κατά 15% το ποσό φόρου της περίπτωσης αυτής το οποίο είχε παραμείνει για χρόνια σταθερό.

11.    Με τις διατάξεις της παραγράφου 14 επιβάλλεται αυτοτελής φορολογία με συντελεστή 90%  στις πρόσθετες αμοιβές στελεχών τραπεζών και λοιπών χρηματοπιστωτικών οργανισμών οι οποίες μέχρι τώρα φορολογούνταν με τις γενικές διατάξεις και επιδιώκεται η φορολόγηση των υπέρογκων ποσών που καταβάλλονται σε στελέχη των ανωτέρω προσώπων λόγω της νομισματικής κρίσης που εμφανίστηκε τον τελευταίο καιρό.

12.     Με τις προτεινόμενες διατάξεις της παραγράφου 15 του άρθρου αυτού, ορίζεται ο ακριβής χρόνος παραγραφής της αξίωσης κατά του Δημοσίου προς επιστροφή ποσού και ειδικότερα διευκρινίζεται ο χρόνος έναρξης αυτής.

13.     Με τις διατάξεις των παραγράφων 16 και 17 του άρθρου αυτού  δίνεται από το οικον. έτος 2012 στους έγγαμους, η δυνατότητα βεβαίωσης του φόρου που τους αναλογεί χωριστά στο σύζυγο και στη σύζυγο, οπότε ικανοποιείται ένα πάγιο αίτημα τους. Για την εφαρμογή της ρύθμισης αυτής, θα υπάρξει συγκεκριμένη ένδειξη στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων (έντυπο Ε1), η συμπλήρωση της οποίας θα υποδηλώνει τη βούληση των φορολογουμένων-συζύγων για ξεχωριστή βεβαίωση του φόρου. 

14.    Με την παράγραφο 18 του άρθρου αυτού προστίθεται νέο εδάφιο στην παράγραφο 1 του άρθρου 28 του ν. 820/1978 περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων προϊσταμένων περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών, με  το οποίο αντιμετωπίζεται το θέμα της δημοσίευσης των εκδιδόμενων από τους παραπάνω προϊσταμένους αποφάσεων μεταβίβασης αρμοδιοτήτων σε υφιστάμενους ιεραρχικά υπαλλήλους των ίδιων υπηρεσιών.

15.     Με την παράγραφο 19 του άρθρου αυτού δίνονται κίνητρα για την προστασία και ανάδειξη της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς της χώρας τόσο σε κτιριακό όσο και σε πολεοδομικό επίπεδο. Η προστασία και η ανάδειξη της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς της χώρας, τόσο σε κτιριακό όσο και σε πολεοδομικό  επίπεδο (διατηρητέα κτίρια / νεότερα μνημεία αφενός και οικιστικά σύνολα / παραδοσιακοί οικισμοί / ιστορικά κέντρα πόλεων  και γενικότερα τα στοιχεία του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος με ιδιαίτερη ιστορική, πολεοδομική, αρχιτεκτονική, λαογραφική, κοινωνική και αισθητική φυσιογνωμία και αξία αφετέρου), αποτελεί Συνταγματική επιταγή (άρθρο 24, παρ. 6) αλλά και αυτονόητη υποχρέωση της σύγχρονης κοινωνίας.
Η πολιτεία με τους θεσμοθετημένους φορείς, όργανα και διαδικασίες, μεριμνά για τη διαφύλαξη, προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και ειδικότερα των δομικών έργων του ανθρώπου που αποτελούν ανεκτίμητη μαρτυρία της ιστορικής του διαδρομής.

16. Με την παράγραφο 20 του άρθρου αυτού θεσμοθετείται η χρήση του διαδικτύου στη δημοσιοποίηση του καταλόγου φορολογουμένων που συντάσσεται κάθε χρόνο από κάθε Δ.Ο.Υ. και που περιέχει: α) το ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία μιας επιχείρησης, β) τον τίτλο και τα στοιχεία των φορολογουμένων, γ) το καθαρό εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις και ελεύθερα επαγγέλματα δ) το συνολικό καθαρό εισόδημα που υπόκειται σε φορολογία και ε) τον φόρο που αναλογεί σε αυτό. Με την τροποποιημένη διάταξη το δικαίωμα πρόσβασης στον συγκεκριμένο κατάλογο φορολογούμενων που αποτελεί δημόσια πληροφορία περιλαμβάνει και τη χρήση του διαδικτύου. Η δημοσιότητα των φορολογικών δεδομένων συγκεκριμένων κατηγοριών φορολογουμένων, που - σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία - αποφεύγουν να δηλώνουν τα πραγματικά τους εισοδήματα, αποτελεί ένα εύλογο μέτρο αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής. Η ταυτοποίηση του χρήστη που έχει πρόσβαση στον συγκεκριμένο κατάλογο επιτρέπει τη θέσπιση ποσοτικών κριτηρίων ως προς τον αριθμό των δεδομένων που θα εξαχθούν.  Αυτό το μέτρο δυσχεραίνει τη μαζική εξαγωγή δεδομένων προστατεύοντάς τα έτσι από επεξεργασία που δε δικαιολογείται από το σκοπό της διάταξης αυτής, όπως π.χ. την εμπορική εκμετάλλευση των οικονομικών στοιχείων.  Έτσι, επειδή η πρόσβαση στον κατάλογο δεν είναι ανοικτή αλλά ελέγξιμη και γίνεται με βάση συγκεκριμένες διαδικασίες και ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια που θα καθοριστούν από Υπουργική Απόφαση, τηρείται η αρχή της αναλογικότητας σε σχέση με την προστασία των προσωπικών δεδομένων και την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής.
 

Άρθρο 8: Λοιπές Διατάξεις

1.    α) Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 9 του άρθρου 9 του Κ.Φ.Ε., αντικαθίσταται ως εξής:
 «Όταν ο φόρος που οφείλεται με βάση την εμπρόθεσμη δήλωση καταβάλλεται εφάπαξ μέσα στην προθεσμία της πρώτης δόσης, ανεξάρτητα αν βεβαιώθηκε σε μία ή περισσότερες δόσεις, παρέχεται στο συνολικό ποσό του φόρου και των λοιπών συμβεβαιούμενων με αυτόν οφειλών έκπτωση ενάμιση τοις εκατό (1,5%).
Όταν η δήλωση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου, εκτός από την έκπτωση του προηγούμενου εδαφίου, παρέχεται έκπτωση ενάμισι τοις εκατό (1,5%) στο συνολικό ποσό της οφειλής και μέχρι του ποσού των εκατόν δεκαοκτώ (118) ευρώ, ανεξάρτητα από τον αριθμό  των δόσεων.
Κατά την καταβολή του φόρου που προκύπτει με βάση τροποποιητική δήλωση παρέχεται έκπτωση ποσοστού ενάμιση τοις εκατό (1,5%) στο σύνολο της νέας οφειλής, εφόσον αυτή είναι μικρότερη από την αρχική και ο υπόχρεος κατέβαλε την αρχική οφειλή και έτυχε παρόμοιας έκπτωσης ή κατέβαλε μέσα στην προθεσμία της πρώτης δόσης ποσό της αρχικής οφειλής που καλύπτει σε ποσοστό ενενήντα οκτώ και μισό  τοις εκατό (98,5%) της νέας οφειλής, εφόσον το λάθος οφείλεται σε υπαιτιότητα της φορολογικής αρχής.»
β) Οι διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 9 του άρθρου 9 του Κ.Φ.Ε.  όπως αντικαταστάθηκαν από την περίπτωση α) της παραγράφου αυτής , ισχύουν για δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων οικονομικού έτους 2010 και επομένων.

2.    Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του Κ.Φ.Ε αντικαθίσταται ως ακολούθως:
 «Το εισόδημα αυτό αποκτάται από κάθε πρόσωπο στο οποίο έχει νόμιμα μεταβιβασθεί με οριστικό συμβόλαιο ή έχει αποκτηθεί με δικαστική απόφαση ή λόγω χρησικτησίας το δικαίωμα πλήρους κυριότητας ή νομής ή επικαρπίας ή οίκησης, κατά περίπτωση».

3.    Οι διατάξεις της περίπτωσης α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 23 του Κ.Φ.Ε αντικαθίστανται ως ακολούθως:
«α) Ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) για αποσβέσεις σε οικοδομές οι οποίες χρησιμοποιούνται ως κατοικίες, οικοτροφεία, σχολεία, φροντιστήρια, αίθουσες κινηματογράφων ή θεάτρων, ξενοδοχεία, νοσοκομεία ή κλινικές και ποσοστό τρία τοις εκατό (3%) για οικοδομές οι οποίες χρησιμοποιούνται για άλλες χρήσεις.
Επίσης, εκπίπτει ποσοστό μέχρι σαράντα τοις εκατό (40%) για ασφάλιστρα κατά του κινδύνου της πυρκαγιάς ή άλλων κινδύνων, για δικαστικές δαπάνες και για αμοιβή δικηγόρου για δίκες μισθωτικών διαφορών ή διαφορών μεταξύ ιδιοκτητών και διαχειριστών ιδιοκτησίας κατ’ ορόφους. Όταν πρόκειται για εισόδημα που προκύπτει σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 21, όλα τα παραπάνω ποσοστά περιορίζονται σε τρία τοις εκατό (3%) συνολικώς.
Αν οι δαπάνες που αναφέρονται στα προηγούμενα εδάφια αφορούν κοινόχρηστους χώρους του ακινήτου, επιμερίζονται αναλόγως στους συνιδιοκτήτες του.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την αναγνώριση του δικαιώματος διενέργειας των εκπτώσεων επί των δαπανών που ορίζονται στην περίπτωση αυτή, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα ».

4.    Στην παράγραφο 1 του άρθρου 46 του Κ.Φ.Ε., προστίθεται  τρίτο εδάφιο ως εξής:
«Εξαιρετικώς, για ποδοσφαιριστές, καλαθοσφαιριστές, προπονητές, καθώς και άλλους αμειβόμενους αθλητές, το εισόδημα που αποκτούν, κατά περίπτωση, εξαιτίας της υπογραφής συμβολαίου μετεγγραφής ή της ανανέωσης συμβολαίου συνεργασίας με ποδοσφαιρικές ανώνυμες εταιρίες ή αναγνωρισμένα αθλητικά σωματεία, κατανέμεται ισομερώς για να φορολογηθεί σε όλα τα έτη τα οποία διαρκεί το εκάστοτε συμβόλαιο. Για το φόρο που αναλογεί παρακρατείται φόρος»

5.    Στην  παράγραφο 1 του άρθρου 61 του Κ.Φ.Ε. μετά το πρώτο εδάφιο, προστίθεται δεύτερο εδάφιο, ως εξής:
«Εξαιρείται το φυσικό πρόσωπο, που αποκτά αποκλειστικά ετήσιο εισόδημα με βάση τις διατάξεις του άρθρου 16  μέχρι έξι χιλιάδες (6.000) ευρώ.»

6.    Οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 62 του Κ.Φ.Ε αντικαθίστανται ως ακολούθως:
«Η δήλωση υποβάλλεται σε δύο (2) αντίτυπα είτε αυτοπροσώπως από τον υπόχρεο ή από πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί από αυτόν είτε ταχυδρομείται επί αποδείξει. Με την χρήση σύγχρονων ηλεκτρονικών μεθόδων και δικτυακών υποδομών γίνεται υποχρεωτικά η υποβολή από κάθε υπόχρεο που ασκεί επιχείρηση ή επάγγελμα, καθώς και από κάθε άλλο υπόχρεο του οποίου η δήλωση υποβάλλεται από εξουσιοδοτημένο λογιστή στον προϊστάμενο της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας, που είναι αρμόδιος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63, μέχρι την 1η Μαρτίου του οικείου οικονομικού έτους».

7.    Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης ε’ της παραγράφου 1 του άρθρου 62 του Κ.Φ.Ε αντικαθίστανται ως ακολούθως:
«Η υποβολή της δήλωσης μπορεί να πραγματοποιηθεί έγκαιρα μέχρι την έναρξη του ωραρίου λειτουργίας των δημόσιων υπηρεσιών της επόμενης ημέρας από την  ημέρα λήξης της προθεσμίας τους».

8.    Η παράγραφος 4 του άρθρου 62 του Κ.Φ.Ε αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις οικείες διατάξεις δεν συνυποβάλλονται κατά την ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης μέσω διαδικτύου. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται η διαδικασία και ο τρόπος ελέγχου αυτών των δικαιολογητικών, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα».

9.    Η παράγραφος 6 του άρθρου 62 του Κ.Φ.Ε αντικαθίσταται ως ακολούθως:
     «6. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται κάθε φορά ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, τα δικαιολογητικά ή άλλα στοιχεία τα οποία συνυποβάλλονται με τη δήλωση, καθώς και ο τρόπος και ο χρόνος υποβολής της όπως ορίζεται  στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου».

10.    Οι διατάξεις των  παραγράφων 1,4,και 6 του άρθρου 62 του Κ.Φ.Ε. όπως τροποποιούνται με τις παραγράφους 6,7,8 και 9 του άρθρου αυτού έχουν εφαρμογή για τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που υποβάλλονται από το οικονομικό έτος 2012 και μετά.

11.    α. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 64 του Κ.Φ.Ε. προστίθεται εδάφιο, που έχει ως εξής:
     « Όταν ο  φόρος που οφείλεται με βάση την εμπρόθεσμη δήλωση καταβάλλεται εφάπαξ μέσα στην προθεσμία υποβολής της δήλωσης, παρέχεται έκπτωση ενάμιση τοις εκατό (1,5%) στο συνολικό ποσό αυτού και των λοιπών συμβεβαιούμενων  με αυτόν οφειλών.»
β. Οι διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 64 του Κ.Φ.Ε.,  όπως προστίθενται με τις διατάξεις της περίπτωσης α’ της παραγράφου αυτής, ισχύουν για δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων οικονομικού έτους 2010 και επομένων.

12.    Στην α΄ περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 85 του Κ.Φ.Ε. προστίθενται δύο εδάφια, ως εξής:
« Επίσης, χορηγείται αντίγραφο της κοινής φορολογικής δήλωσης και του εκκαθαριστικού σημειώματος στους συζύγους που βρίσκονται σε διάσταση ή διάζευξη.
Ειδικά επί συνιδιοκτησίας ακινήτου, χορηγούνται από το φάκελο του συνιδιοκτήτη που το εκμίσθωσε μονομερώς, αντίγραφο μισθωτηρίου συμβολαίου και λοιπά στοιχεία που αφορούν το κοινό ακίνητο, στους λοιπούς συνιδιοκτήτες, για διεκδίκηση των νόμιμων δικαιωμάτων τους στο δικαστήριο και δήλωση των εισοδημάτων τους από το ακίνητο αυτό.».

13.    Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 10 του ν.2579/1998 (ΦΕΚ Α΄31) ισχύουν και για μεταβιβάσεις αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης ή των αδειών κυκλοφορίας τους που πραγματοποιούνται από 1 Ιανουαρίου 2010 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2011. Για τις μεταβιβάσεις αυτές τα ποσά φόρου τα οποία ορίζονται με τις πιο πάνω διατάξεις προσαυξάνονται κατά ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%). Για μεταβιβάσεις που πραγματοποιούνται από 1.1.2010 μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου υποβάλλονται συμπληρωματικές δηλώσεις χωρίς κυρώσεις μέσα σε ένα μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος.

14.    Στo άρθρο 14 του Κ.Φ.Ε. προστίθεται παράγραφος 9 ως εξής:
«Παροχές σε χρήμα που καταβάλλουν τα πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα  του ν. 3601/2007 καθώς και οι εταιρείες  ειδικού σκοπού του ν. 3156/2003 και του ν. 3601/2007, οι εταιρείες παροχής πιστώσεων του ν. 2937/2001, οι εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου (ΕΕΧ) του ν. 3371/2005, οι εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων (ΑΕΔΑΚ) του ν. 3283/2004 και οι ανώνυμες εταιρίες επενδυτικής  διαμεσολάβησης (Α.Ε.Ε.Δ.) του ν. 2396/1996 σε στελέχη τους φορολογούνται αυτοτελώς  με συντελεστή ενενήντα τοις εκατό  (90%).
Ο φόρος παρακρατείται  κατά την καταβολή  ή την πίστωση  των ποσών αυτών στους δικαιούχους  και αποδίδεται στο Δημόσιο  σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 60.
Τα ανωτέρω έχουν εφαρμογή και για παροχές που καταβάλλονται  από τα κέρδη  των ανωτέρω νομικών προσώπων.».

15.    Η παράγραφος 7 του άρθρου 84 του ΚΦΕ αντικαθίσταται ως εξής:
«7. H κατά του Δημοσίου απαίτηση προς επιστροφή φόρου παραγράφεται μετά τρία έτη από την ημερομηνία της εμπρόθεσμης υποβολής της δήλωσης ή αν υποβληθεί εκπρόθεσμα η δήλωση, μετά τρία έτη από την ημερομηνία που η δήλωση αυτή όφειλε να είχε υποβληθεί. Αν υποβληθεί ανακλητική δήλωση ή δήλωση με επιφύλαξη, η αξίωση για την επιστροφή του φόρου παραγράφεται μετά τρία (3) έτη από την ημέρα της με οποιονδήποτε τρόπο αποδοχής της.
Η αξίωση για επιστροφή φόρου βάσει υποβληθείσης εμπρόθεσμης δήλωσης αναβιώνει από την κοινοποίηση φύλλου ή πράξης ελέγχου.
Ως προς τα λοιπά θέματα της παραγραφής εφαρμόζονται οι διατάξεις  του δημοσίου λογιστικού (Ν. 2362/1995), όπως εκάστοτε ισχύουν».

16.    α. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 74 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται ως εξής:
«Για τους εγγάμους, εφόσον συντρέχει περίπτωση της παρ. 1  του άρθρου 5, η οφειλή για φόρο, τέλη και εισφορές, που αναλογούν στα εισοδήματά τους βεβαιώνεται στο όνομα του συζύγου, εκτός και αν ο ένας από τους συζύγους ζητήσει με την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος τη βεβαίωση του φόρου που του αναλογεί στο όνομα του, η ευθύνη όμως για την καταβολή της οφειλής, που αναλογεί στα εισοδήματα καθενός συζύγου, βαρύνει καθένα σύζυγο χωριστά».
 β.  Οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 74 του Κ.Φ.Ε. όπως αντικαταστάθηκαν από την περίπτωση α της παραγράφου αυτής έχουν εφαρμογή για δηλώσεις του οικονομικού έτους 2012 και μετά.

17.    Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 74 του Κ.Φ.Ε. προστίθεται νέο εδάφιο  ως εξής:
«Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται  η διαδικασία και κάθε άλλο θέμα για την εφαρμογή των διατάξεων αυτής της παραγράφου».

18.    Στην παράγραφο 1 του άρθρου 28 του ν. 820/1978 (Φ.Ε.Κ. 194 Α΄) προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
    «Η σχετική απόφαση δημοσιεύεται με φροντίδα του Προϊσταμένου της υπηρεσίας με τοιχοκόλληση στο κατάστημα αυτής με την παρουσία ενός μάρτυρα, συντασσομένου προς τούτο σχετικού πρακτικού».

19.    Στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 23 του Κ.Φ.Ε. μετά το πρώτο εδάφιο προστίθενται δύο εδάφια, ως εξής:
«Ειδικά για την ανακατασκευή εν όλω ή εν μέρει καταστραφέντων αρχιτεκτονικών  μελών κτιρίων ή κτισμάτων, που προστατεύονται κατά τις διατάξεις των άρθρων 6 και 16 του ν. 3028/2002, καθώς και του άρθρου 4 του ν.1577/1985, όπως ισχύουν, τα ποσοστά του προηγούμενου εδαφίου αυξάνονται, αντίστοιχα, σε είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) και δεκαπέντε τοις εκατό (15%), κατά το διάστημα που διαρκούν οι εργασίες και για τέσσερα ακόμη έτη (4) μετά το πέρας των εργασιών. Η συνολική διάρκεια της απαλλαγής με την εφαρμογή των συντελεστών αυτών δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από οκτώ (8) έτη. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Πολιτισμού και Τουρισμού καθορίζεται η διαδικασία διαπίστωσης, έναρξης και πέρατος των εργασιών,  ο προσδιορισμός του είδους των εργασιών και κάθε άλλο θέμα για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου.»

20.    Στο άρθρο 85 παρ. 3 του Κ.Φ.Ε μετά το τέταρτο εδάφιο προστίθεται νέο εδάφιο που έχει ως εξής:
«Ο κατάλογος είναι διαθέσιμος στον διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Η πρόσβαση στον κατάλογο γίνεται κατόπιν ταυτοποίησης του χρήστη και περιορίζεται με βάση συγκεκριμένα ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια.  Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται όλες οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την πρόσβαση στον κατάλογο αυτό.»
 

Οι τελευταίες αλλαγές στο άρθρο 8

Άρθρο 8 παρ. 10: Αντί «2012» τίθεται «2011»

Άρθρο 8 παρ. 14 : Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 14 αντικαθίσταται ως εξής:

«Παροχές σε χρήμα (μπόνους) πέραν των τακτικών αποδοχών και των υπερωριών που καταβάλλουν μέχρι και το οικονομικό έτος 2013 τα πιστωτικά ιδρύματα τα οποία λειτουργούν στην Ελλάδα σε στελέχη τους, φορολογούνται ως εξής: για συνολικό ετήσιο εισόδημα μέχρι εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ εάν καταβληθούν πρόσθετες αμοιβές (μπόνους) έως δέκα τοις εκατό (10%) επί του συνόλου των ετήσιων τακτικών αποδοχών και υπερωριών, φορολογούνται στην κλίμακα του άρθρου 9.

Ποσά που υπερβαίνουν το ποσοστό αυτό φορολογούνται αυτοτελώς με την ακόλουθη κλίμακα:

Μέχρι 20.000           50%
20.001 – 40.000     60%
40.001 - 60.000      70%
60.001 - 80.000      80%
80.001 και άνω       90%.»