Τα «μυστικά» για τη σωστή μετατροπή των δραχμών σε ευρώ

Από 1.1.2001 τα δεκαδικά ψηφία αποκτούν αξία. Από την ημερομηνία αυτή όλοι οι Έλληνες θα συναντούν στην αγορά το ευρώ δίπλα στις δραχμές, στις τιμές των προϊόντων και των υπηρεσιών. Παράλληλα και οι αμοιβές τους θα εκφράζονται και σε κοινό νόμισμα. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να κάνουν σωστούς υπολογισμούς για τη μετατροπή των δύο νομισμάτων για να μην πέσουν θύματα επιτήδειων κερδοσκόπων. Έτσι θα προετοιμασθούν κατάλληλα για το 2002, οπότε το ευρώ θα τεθεί σε πραγματική κυκλοφορία στην αγορά.
Τα μυστικά για τη σωστή μετατροπή των δραχμών σε ευρώ και το αντίστροφο, καθώς και για τη σωστή στρογγυλοποίηση των τελικών ποσών που θα αφορούν εκτός από την αξία των προϊόντων και τις αμοιβές, παρουσιάζονται παρακάτω με στόχο να αποτελέσουν ένα χρήσιμο οδηγό για όλους τους Έλληνες. Έτσι, όπως προκύπτει και από σχετική εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών, οι βασικές αρχές για τη μετατροπή των δύο νομισμάτων είναι οι ακόλουθες:
1. Για να γίνει η μετατροπή από δραχμές σε ευρώ θα πρέπει να διαιρεθεί το ποσόν των δραχμών με την αμετάκλητη τιμή μετατροπής (κεντρική ισοτιμία της δραχμής με το ευρώ), η οποία είναι 340,750 δραχμές.
2. Για να γίνει η μετατροπή από ευρώ σε δραχμές θα πρέπει να πολλαπλασιασθεί το ποσόν των ευρώ με την αμετάκλητη τιμή μετατροπής 340,750 δρχ.
3. Δεν επιτρέπεται καμία στρογγυλοποίηση της αμετάκλητης τιμής μετατροπής, η οποία πάντα θα πρέπει να εκφράζεται με έξι ψηφία. Τρία ακέραια και τρία δεκαδικά (340,750 δρχ).
4. Τα ποσά σε δραχμές ή σε ευρώ που θα προκύπτουν από την μετατροπή θα στρογγυλοποιούνται προς τα πάνω ή προς τα κάτω προς την πλησιέστερη υποδιαίρεση ή όταν δεν υπάρχει υποδιαίρεση προς την πλησιέστερη μονάδα. Δηλαδή 501.924,75 δρχ. θα στρογγυλοποιούνται στις 501.925 δρχ. ή 129.144,25 δρχ. θα στρογγυλοποιούνται στις 129.144 δρχ. Εάν από τη μετατροπή προκύψει ποσόν που καταλήγει σε δεκαδικό ψηφίο, το οποίο είναι το μισό μιας μονάδας ή μιας υποδιαίρεσης, τότε το ποσόν θα στρογγυλοποιείται προς τα πάνω. Δηλαδή οι 214.672,5 δρχ. γίνονται 214.673 δρχ.
5. Χρηματικά ποσά, τα οποία μετά τη μετατροπή τους είναι εκφρασμένα σε δραχμές και πρόκειται να καταβληθούν ή να καταλογισθούν δεν αναγράφονται σε καμία περίπτωση με δεκαδικά ψηφία. Τα ποσά αυτά πάντα στρογγυλοποιούνται σε ακέραιη μονάδα. Δηλαδή σε δραχμές και σε καμία περίπτωση σε υποδιαίρεσή τους. Αντίθετα, χρηματικά ποσά σε δραχμές τα οποία δεν είναι τελικά ποσά προς καταβολή (π.χ., ποσά που καταβάλλονται για αγορά εμπορευμάτων κ.ά.), αλλά είναι αποτέλεσμα ενδιάμεσων μετατροπών, στρογγυλοποιούνται τουλάχιστον στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο τους.
6. Χρηματικά ποσά που είναι εκφρασμένα σε ευρώ και πρόκειται να καταβληθούν (τελικά ποσά), στρογγυλοποιούνται μέχρι το δεύτερο δεκαδικό τους ψηφίο. Δηλαδή τα 849,87527 ευρώ στρογγυλοποιούνται σε 849,88 ευρώ.
7. Για τη μετατροπή από δραχμές σε ευρώ, προκειμένου οι δραχμές να μετατραπούν στη συνέχεια σε άλλο νόμισμα εντός της ζώνης του ευρώ (μάρκο Γερμανίας) ή τρίτης χώρας (δολάριο), οι ενδιάμεσες μετατροπές δεν μπορούν να στρογγυλοποιούνται σε λιγότερα από τρία δεκαδικά ψηφία. Δηλαδή στο προηγούμενο παράδειγμα τα 849,87527 ευρώ θα στρογγυλοποιηθούν σε 849,875 ευρώ για να γίνει η επόμενη μετατροπή.
8. Όταν το ποσόν σε ευρώ είναι ακέραιος αριθμός, π.χ. 50 ευρώ, θα αναγράφεται πάντα με δύο δεκαδικά ψηφία Δηλαδή 50,00 ευρώ.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΕ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
Τα παραδείγματα που ακολουθούν, εξηγούν αναλυτικότερα τις παραπάνω οδηγίες μετατροπής και στρογγυλοποίησης.
1. Για τη μετατροπή 289.595 δρχ σε ευρώ πρέπει:
289.595 δρχ.: 340,750 = 849,87527 ευρώ το οποίο αναγράφεται 849,875 ευρώ όταν πρόκειται για ενδιάμεση μετατροπή και στρογγυλοποιείται σε 849,88 ευρώ.
2. Για τη μετατροπή 57.358 δρχ. σε ευρώ πρέπει:
57.358 δρχ.: 340,750 = 168,32868 ευρώ το οποίο αναγράφεται 168,329 ευρώ όταν πρόκειται για ενδιάμεση μετατροπή και στρογγυλοποιείται σε 168,33 ευρώ.
3. Για τη μετατροπή 35.456 δρχ. σε ευρώ πρέπει:
35.456 δρχ.: 340,750 = 104,05282 ευρώ το οποίο αναγράφεται 104,053 ευρώ όταν πρόκειται για ενδιάμεση μετατροπή και στρογγυλοποιείται σε 104,05 ευρώ.
4. Για τη μετατροπή 630,00 ευρώ σε δραχμές πρέπει:
630,00 ευρώ Χ 340,750 = 214.672,5 δρχ. το οποίο στρογγυλοποιείται σε 214.673 δρχ.
5. Για τη μετατροπή 1.473,00 ευρώ σε δραχμές πρέπει:
1.473,00 ευρώ Χ 340,750 = 501.924,75 δρχ. το οποίο στρογγυλοποιείται σε 501.925 δραχμές.
6. Για τη μετατροπή 379,00 ευρώ πρέπει:
379,00 ευρώ Χ 340,750 = 129.144,25 δρχ. το οποίο στρογγυλοποιείται σε 129.144 δρχ.
7. Για τη μετατροπή 12.500 δολαρίων ΗΠΑ σε δραχμές θα πρέπει πρώτα τα δολάρια να μετατραπούν σε ευρώ και μετά σε δραχμές (έστω ότι 1 ευρώ ισούται με 0,9059 δολάρια ΗΠΑ): Έτσι:
α. 12.500 δολάρια: 0,9059 = 13.798,43249 ευρώ τα οποία αναγράφονται ως 13.798,432 ευρώ.
β. 13.798,432 ευρώ Χ 340,750 = 4.701.815,704 δρχ. το οποίο στρογγυλοποιείται σε 4.701.816 δρχ.

 

1on.gif (2742 bytes)