Οδηγός συντάξεων για επαγγελ΅ατίες

Τι θα ισχύσει από την 1η Ιανουαρίου 2011

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: Ηλίας Π. Γεωργάκης

ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ: Παρασκευή 10 Δεκεμβρίου 2010
 
  Αναλυτικές οδηγίες για τη συνταξιοδότηση λόγω γήρατος από 1/1/2011 των ασφαλισ΅ένων πριν από το 1993 στον ΟΑΕΕ (ελεύθεροι επαγγελ΅ατίες) δίνει εγκύκλιος του υπουργείου Εργασίας.

Πρόκειται για τους ασφαλισ΅ένους στα πρώην ΤΕΒΕ - ΤΑΕ (ε΅πόρων) και ΤΣΑ (αυτοκινητιστών), οι οποίοι περιλα΅βάνονται στον νέο ασφαλιστικό νό΅ο.

Οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω γήρατος από 1/1/2011 έχουν ως εξής:

1 Τροποποιείται η διάταξη που προβλέπει συνταξιοδότηση ΅ε τη συ΅πλήρωση του 60ού έτους της ηλικίας και 35 έτη ασφάλισης – και για το έτος 2011 ο απαιτού΅ενος χρόνος ασφάλισης ανακαθορίζεται σε 36 έτη, για κάθε δε επό΅ενο έτος αυξάνεται σταδιακά κατά ένα έτος έως τη συ΅πλήρωση των 40 ετών ασφάλισης. Ως όριο ηλικίας για την εφαρ΅ογή των παραπάνω παρα΅ένει το 60ό έτος.

2 Κατά τη ΅εταβατική περίοδο από 2011 έως 2015, οι ασφαλισ΅ένοι δικαιούνται σύνταξη γήρατος ΅ε τον χρόνο ασφάλισης που ισχύει κατά το έτος συ΅πλήρωσης των 35 ετών ασφάλισης. Επο΅ένως ο ασφαλισ΅ένος συνταξιοδοτείται ΅ε τόσα έτη ασφάλισης, όσα απαιτούνται κατά το έτος που συ΅πληρώνει την 35ετία.

3 Το όριο ηλικίας των 60 ετών ή ΅ικρότερο αυτού, που προβλέπεται από γενικές ή καταστατικές διατάξεις για τη συνταξιοδότηση των ασφαλισ΅ένων φορέων κύριας ασφάλισης αρ΅οδιότητας του υπουργείου, αυξάνεται κατά ένα έτος για κάθε χρόνο από 1/1/2011 ΅έχρι τη συ΅πλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας.

Στον ΟΑΕΕ, η παραπάνω διάταξη έχει εφαρ΅ογή ΅όνο στις γυναίκες ασφαλισ΅ένες του ΟΑΕΕ – πρώην ΤΣΑ – οι οποίες ΅πορούν να συνταξιοδοτηθούν σύ΅φωνα ΅ε τις καταστατικές διατάξεις του πρώην Τα΅είου σε ηλικία 60 ετών ΅ε τη συ΅πλήρωση 25 ετών ασφάλισης.

Θε΅ελιω΅ένα συνταξιοδοτικά δικαιώ΅ατα
1 60 ετών και 35 έτη ασφάλισης: Ασφαλισ΅ένοι οι οποίοι έως 31/12/2010 έχουν συ΅πληρώσει 35 έτη ασφάλισης θα συνταξιοδοτηθούν οποτεδήποτε, δηλαδή και ΅ετά την 1/1/2011 χωρίς τις αυξη΅ένες χρονικές προϋποθέσεις που προαναφέρθηκαν, εφόσον βέβαια συ΅πληρώσουν το 60ό έτος της ηλικίας τους.

Επιπλέον για τη συ΅πλήρωση της 35ετίας έως 31/12/2010 προσ΅ετράται και χρόνος αναγνώρισης, εφόσον η σχετική αίτηση αναγνώρισης υποβληθεί έως 31/12/2013. Ο αναγνωριζό΅ενος στον ΟΑΕΕ χρόνος ασφάλισης βάσει του παραπάνω άρθρου είναι ο χρόνος στρατιωτικής θητείας.

2 37 έτη ασφάλισης χωρίς όριο ηλικίας: ∆εν θίγονται οι ασφαλισ΅ένοι οι οποίοι έως 31/12/2010 συ΅πληρώνουν 37 έτη ασφάλισης και συνταξιοδοτούνται οποτεδήποτε.

Επο΅ένως, όσοι ασφαλισ΅ένοι συ΅πληρώνουν 37 έτη ασφάλισης από 1/1/2011 και ΅ετά δεν θα ΅πορούν πλέον να συνταξιοδοτούνται χωρίς όριο ηλικίας.

 
Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
αφορά τους ασφαλισ΅ένους στα πρώην ΤΕΒΕ - ΤΑΕ (ε΅πόρων) και ΤΣΑ (αυτοκινητιστών)
 

Πώς θα εξαγοράζονται τα πλασ΅ατικά έτη

ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ Η αναγνώριση, από 1/1/2011, ετών για θε΅ελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώ΅ατος. Επο΅ένως, για τη συ΅πλήρωση του απαιτού΅ενου κατ’ έτος χρόνου ασφάλισης λα΅βάνονται υπόψη, ύστερα από αναγνώριση, εφόσον ο ασφαλισ΅ένος έχει πραγ΅ατοποιήσει τουλάχιστον δώδεκα (12) έτη ασφάλισης (3.600

η΅έρες εργασίας) και οι παρακάτω κατηγορίες χρόνου:

1 Ο χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας 2 Ο χρόνος γονικής άδειας ανατροφής παιδιών 3 Ο χρόνος επιδότησης λόγω ασθένειας ΅έχρι 300 η΅έρες και ο χρόνος επιδότησης τακτικής ανεργίας ΅έχρι 300 η΅έρες 4 Ο χρόνος εκπαιδευτικής άδειας άνευ αποδοχών ΅έχρι δύο έτη 5 Ο χρόνος σπουδών για την απόκτηση ενός πτυχίου ανώτερης ή ανώτατης σχολής της Ελλάδας ή του εξωτερικού ή ΅έσης επαγγελ΅ατικής σχολής ΅ετά τη συ΅πλήρωση του 17ου έτους της ηλικίας, ίσος ΅ε τα επίση΅α ακέραια έτη σπουδών τα οποία ισχύουν για τη συγκεκρι΅ένη σχολή κατά την αποφοίτηση 6 Ο χρόνος ανεργίας ΅ετά την υπαγωγή στην ασφάλιση οποιουδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης ή του ∆η΅οσίου 7 Ο προβλεπό΅ενος από την ΕΓΣΣΕ χρόνος απουσίας από την εργασία λόγω κύησης και λοχείας 8 Ο χρόνος απεργίας 9 Ο πλασ΅ατικός χρόνος του αρθρ. 141 Ν. 3655/2008 που αναγνωρίζεται σύ΅φωνα ΅ε τις διατάξεις αυτές και ανεξάρτητα του χρόνου γέννησης των παιδιών 10 Ο χρόνος ΅αθητείας όπως ορίζεται από τις ισχύουσες διατάξεις, δηλαδή χρόνος απόκτησης εργασιακής ε΅πειρίας (stage), διάρκειας ΅έχρι ένα έτος 11 Ο χρόνος αποδεδειγ΅ένης άσκησης επαγγελ΅ατικής δραστηριότητας πριν από την εγγραφή στα ΅ητρώα των πρώην Τα΅είων ΤΕΒΕ - ΤΑΕ - ΤΣΑ ή του ΟΑΕΕ διάρκειας ΅έχρι πέντε έτη, εφόσον δεν έχουν καταβληθεί οι αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές.

Ορια στην αναγνώριση
Ο συνολικός αναγνωριζό΅ενος χρόνος δεν ΅πορεί να υπερβαίνει: n τα 4 έτη για θε΅ελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώ΅ατος εντός του έτους 2011 n τα 5 έτη για θε΅ελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώ΅ατος εντός του έτους 2012 n τα 6 έτη για θε΅ελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώ΅ατος εντός του έτους 2013 n τα 7 έτη για θε΅ελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώ΅ατος από το έτος 2014 και εφεξής.

Ως προς τους χρόνους που δύνανται να αναγνωρισθούν, τους όρους και τις προϋποθέσεις της αναγνώρισης, τόσο για θε΅ελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώ΅ατος όσο και για προσαύξηση, όπου αυτό προβλέπεται, θα ακολουθήσει σχετική εγκύκλιος.

 
σημειωση απο kairatos.com.gr: Η τελευταια παράγραφος απλά αναφέρει , ότι όσα προβλέπονται στο νόμο θα δοθούν τα ίδια με οδηγίες από το ΟΑΕΕ στους αρμόδιους υπαλλήλους του, οι οποίοι ασχολούνται με τον υπολογισμό των συντάξεων.