1

Δικαιούχοι, υπολογισμός επιδόματος, παραδείγματα
Δώρο Πάσχα

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Τον υπολογισμό του Επιδόματος Εορτών (Δώρου) Πάσχα ρυθμίζουν ο Ν. 1082/1980 και η απόφαση του Υπουργείου Εργασίας 19040/1981. Με το συγκεκριμένο άρθρο επιχειρείται μια ως επί το πλείστον πιο λεπτομερής προσέγγιση όλων των διαδικασιών που ακολουθούνται για τον υπολογισμό του Επιδόματος Εορτών (Δώρου) Εορτών Πάσχα και αναφορά όλων των περιπτώσεων που διαφοροποιούνται από τον γενικό κανόνα.

 

Α. Δικαιούχοι και μη του Επιδόματος – Δώρου Πάσχα

Α.1 Δικαιούμενα Πρόσωπα

Σύμφωνα με τον Ν. 1082/1980 και την απόφαση 19040/1981, Επιδόματα Εορτών καταβάλλονται σε όλους τους μισθωτούς που απασχολούνται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου σε οποιοδήποτε εργοδότη. Για τον υπολογισμό του ποσού των Επιδομάτων Εορτών λαμβάνεται υπόψη ο τρόπος αμοιβής των μισθωτών (δηλαδή το μηνιαίο μίσθωμα, ημερομίσθιο, ωρομίσθιο κλπ) και όχι η ιδιότητά τους ως υπάλληλοι ή εργατοτεχνίτες. Συγκεκριμένα το Επίδομα - Δώρο Εορτών Πάσχα είναι ίσο με μισό μηνιαίο μισθό για όσους αμείβονται με μισθό και με 15 ημερομίσθια για όσους αμείβονται με ημερομίσθιο.

 

Α.2 Λοιποί δικαιούχοι

Επίδομα - Δώρο Πάσχα δικαιούνται σύμφωνα με το άρθρο 2 της απόφασης 19040/1981 και οι εξής:

1. Οι Νομικοί Σύμβουλοι και Δικηγόροι των πάσης φύσεως Νομικών Προσώπων και επιχειρήσεων και εκμεταλλεύσεων που αμείβονται με μισθό.

2. Οι μισθωτοί των γεωργοκτηνοτροφικών επιχειρήσεων (βουστασίων, λαχανοκήπων, ανθοκήπων, πτηνοτροφείων και λοιπών) εφόσον οι σχέσεις τους διέπονται από συλλογικές συμβάσεις εργασίας ή άλλες πράξεις, από αυτές που αναφέρονται στο άρθρο 7 της απόφασης 19040/1981 ή υπάγονται στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α.

3. Το προσωπικό των γεωργοκτηνοτροφικών εργασιών που ασκούνται από το Δημόσιο, τις Ανώνυμες Εταιρίες, τις Συνεταιριστικές Οργανώσεις και λοιπά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, ανεξάρτητα από την υπαγωγή τους στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α. ή από τον καθορισμό των αποδοχών τους με συλλογικές συμβάσεις και λοιπές πράξεις.

4. Οι μισθωτοί που τελούν σε κατάσταση στρατεύσεως με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 2 της απόφασης 19040/81.

Α.3 Μη δικαιούχοι

Σύμφωνα με το άρθρο 11 της 19040/81 απ.Υπ.Οικ. & Υπ.Εργ. δεν δικαιούνται Επίδομα Εορτών (Δώρο) Πάσχα οι παρακάτω κατηγορίες εργαζομένων:

1. Οι εργαζόμενοι κατ’ οίκον σε κωμοπόλεις με πληθυσμό κάτω από 6.000 κατοίκους.

2. Οι εργάτες θάλασσάς

3. Οι φορτοεκφορτωτές λιμένων και ξηράς που διέπονται από ειδική νομοθεσία

4. οι μισθωτοί που αμείβονται με ποσοστά, εκτός από τις εξαιρέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 5 της ανωτέρω υπουργικής απόφασης.

5. Οι εργάτες γεωργικών και κτηνοτροφικών επιχειρήσεων εκτός από τους μισθωτούς των γεωργοκτηνοτροφικών επιχειρήσεων που αναφέραμε στην προηγούμενη παράγραφο (αρ.7 απ.19040/81).

Β. Υπολογισμός Επιδόματος – Δώρου Εορτών Πάσχα

Β.1 Διάστημα Υπολογισμού

Το Επίδομα Εορτών (Δώρο) Πάσχα καταβάλλεται ολόκληρο εφόσον η σχέση εργασίας των μισθωτών με τον υπόχρεο εργοδότη διήρκεσε καθ΄ όλη τη χρονική περίοδο από 1.1 έως 30.04 κάθε έτους. Για όσους μισθωτούς η σχέση εργασίας δεν διήρκεσε όλο το παραπάνω χρονικό διάστημα, καταβάλλεται τμήμα του Επιδόματος - Δώρου Πάσχα ανάλογο με τη διάρκεια της εργασιακής τους σχέσης. Συγκεκριμένα, καταβάλλεται ποσό ίσο με 1/15 του μισού μηνιαίου μισθού ή ένα ημερομίσθιο, ανάλογα με τον συμφωνημένο τρόπο αμοιβής, για κάθε 8ήμερο χρονικό διάστημα διαρκείας της εργασιακής σχέσεώς τους, Για χρονικό διάστημα μικρότερο των 8 ημερών καταβάλλεται ανάλογο κλάσμα του δώρου, χωρίς βέβαια να αφαιρούνται οι Κυριακές και εορτές που περιλαμβάνονται μέσα σε αυτά τα διαστήματα.

Για την εξεύρεση του χρονικού διαστήματος της εργασιακής σχέσης αφαιρούνται οι ημέρες αδικαιολόγητης απουσίας του μισθωτού, οι ημέρες αδείας άνευ αποδοχών καθώς και οι ημέρες ασθενείας για τις οποίες ο μισθωτός έλαβε επίδομα ασθενείας από το ασφαλιστικό του ταμείο. Συνεπώς δεν αφαιρούνται από τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος οι ασθένειες κατά τις οποίες δεν παρέχεται επίδομα ασθενείας από το εκάστοτε ασφαλιστικό ταμείο. Οι δικαιολογημένες απουσίες από την εργασία όπως πχ ο χρόνος αποχής λόγω κυοφορίας ή λοχείας (αναλύεται στο Β.4.4), οι άδειες των σπουδαστών για συμμετοχή στις εξετάσεις, ο χρόνος άδειας λουτροθεραπείας εφόσον υποβάλλεται γνωμάτευση υγειονομικής επιτροπής του Ι.Κ.Α. κλπ. υπολογίζονται κανονικά στο χρονικό διάστημα καταβολής του Επιδόματος - Δώρου Πάσχα.

Β.2 Χρόνος πληρωμής

Το Επίδομα - Δώρο Πάσχα καταβάλλεται στους δικαιούχους καταβάλλεται την Μεγάλη Τετάρτη. Νοείται βέβαια ότι δεν υπάρχει δέσμευση για τον εργοδότη να καταβάλει το Δώρο νωρίτερα από την παραπάνω ημερομηνία, η οποία αποτελεί και το μόνο ανώτερο χρονικό όριο καταβολής. Το Επίδομα - Δώρο Εορτών Πάσχα καταβάλλεται υποχρεωτικά σε χρήμα. Ο εργοδότης για να διασφαλίσει τις περιπτώσεις αποχώρησης των μισθωτών, έχει το δικαίωμα να μην καταβάλει ολόκληρο το Δώρο, αλλά να παρακρατήσει ποσό που αντιστοιχεί στο διάστημα από Μεγάλη Τετάρτη έως 30.4. Ωστόσο υποχρεούται να το καταβάλει το υπόλοιπο μέχρι 30 Απριλίου.

Β.3 Υπολογισμός αποδοχών Επιδόματος – Δώρου εορτών Πάσχα

Σύμφωνα με το άρθρο 3 της απόφασης 19040/1981 το Επίδομα - Δώρο Πάσχα υπολογίζεται με βάση τις αποδοχές που πραγματικά καταβάλλονται στους μισθωτούς κατά τη την 15η ημέρα πριν από το Πάσχα ή την ημερομηνία λύσεως της εργασιακής σχέσεως. Σε περιπτώσεις που η εργασιακή σχέση λύεται πριν από την παραπάνω ημερομηνία το Επίδομα - Δώρο Πάσχα υπολογίζεται με βάση τις αποδοχές που καταβάλλονται την ημέρα που λύεται η εργασιακή σχέση. Καταβαλλόμενος μισθός ή ημερομίσθιο είναι το σύνολο των τακτικών αποδοχών του μισθωτού.

Τακτικές αποδοχές με βάση τις διατάξεις ή με βάση τις δικαστικές αποφάσεις θεωρούνται:

· Ο συμβατικός ή ο νόμιμος μισθός ή ημερομίσθιο

· Η αμοιβή της νόμιμης υπερωριακής εργασίας, εφόσον παρέχεται τακτικά

· Η αμοιβή για εργασία την Κυριακή και τις εξαιρέσιμες εορτές, όπως και η αμοιβή για την νυχτερινή απασχόληση εφόσον καταβάλλονται από τον εργοδότη σαν συμβατικό ή νόμιμο αντάλλαγμα της παρεχόμενης από τον μισθωτό εργασίας τακτικά κάθε μήνα, ή κατ΄ επανάληψη περιοδικά, κατά ορισμένα χρονικά διαστήματα.

· Το επίδομα αδείας

· Οποιαδήποτε παροχή σε χρήμα ή σε είδος η οποία καταβάλλεται τακτικά κάθε μήνα ή κατά επανάληψη περιοδικά κατά ορισμένα χρονικά διαστήματα.

 

· Η αξία χορηγούμενου γάλακτος ημερησίως

· Η πρόσθετη αμοιβή για παραγωγική απόδοση (πριμ), όταν επαναλαμβάνεται κατά τακτά χρονικά διαστήματα

· Τα φιλοδωρήματα που δίνονται στους μισθωτούς από τους τρίτους

· Τα οδοιπορικά έξοδα, όταν δεν εξαρτώνται από την πραγματοποίηση υπηρεσιακών μετακινήσεων, δεν υπόκεινται σε απόδοση λογαριασμού και δεν διακόπτονται κατά την διάρκεια της ασθένειας ή άδειας.

· Η αμοιβή από προμήθειες

· Το επίδομα τακτικότητας (μη απουσίας)

· Το επίδομα κατοικίας

· Η αποζημίωση εκτός έδρας όταν καταβάλλεται τακτικά.

· Το επίδομα ισολογισμού, εφόσον καταβάλλεται τακτικά κάθε χρόνο (αναλύεται στο Β.4.2).

Οι πρόσθετες αποδοχές οι οποίες έχουν την έννοια της τακτικότητας προσαυξάνουν όπως προαναφέρθηκε το Επίδομα - Δώρο Πάσχα με τον παρακάτω τύπο: καταρχήν διαιρούμε το συνολικό ποσό των πρόσθετων αποδοχών που έλαβε ο εργαζόμενος κατά το χρονικό διάστημα από 1.1 έως 30.04 με τον αντίστοιχο αριθμό των ημερών του διαστήματος αυτού για τις οποίες ο εργαζόμενος διατήρησε αξίωση αποδοχών. Το παραπάνω ημερομίσθιο που προκύπτει προστίθεται στο ημερομίσθιο βάσει του οποίου υπολογίζεται το δώρο.

Το συνολικό ποσό του επιδόματος Πάσχα, σύμφωνα με το άρθρο 6 της απόφασης 19040/1981, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει τον μισό μισθό για τους αμειβόμενους με μηνιαίο μισθό ή τα 15 ημερομίσθια αντίστοιχα για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο.

Β.4 Λοιπά θέματα υπολογισμών

Β.4.1 ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΕΟΡΤΩΝ

Όπως προαναφέρθηκε, στις αποδοχές βάσει των οποίων υπολογίζονται τα Δώρα Εορτών, συμπεριλαμβάνεται και το επίδομα αδείας. Συνεπώς το Δώρο Πάσχα πρέπει να είναι προσαυξημένο με την αντίστοιχη αναλογία του Επιδόματος Αδείας. Ο συντελεστής προσαύξησης του Δώρου Εορτών είναι 0,04166 (0,5/12 = 0,04166 όπου 0,5 είναι το επίδομα αδείας που είναι ο μισός μισθός και όπου 12 είναι οι μήνες του έτους στους οποίους επιμερίζεται το επίδομα).

Β.4.2 ΕΠΙΔΟΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΔΩΡΟ ΠΑΣΧΑ

Το Επίδομα Ισολογισμού εφ΄ όσον καταβάλλεται τακτικά κάθε χρόνο σε εργαζόμενο που αμείβεται με μηνιαίο μισθό και χορηγήθηκε στο διάστημα από 1.1 έως 30.04 προσαυξάνει το Δώρο Πάσχα με τον εξής τρόπο: Επίδομα Ισολογισμού : 4 (οι μήνες που συμμετέχουν στον υπολογισμό του Δώρου) :2 (1/2 μισθού) και το ποσό που προκύπτει προστίθεται στο Δώρο. Εδώ θα πρέπει να τονιστεί ότι και στην προσαύξηση του επιδόματος ισολογισμού υπολογίζεται η προσαύξηση 0,04166 (αναλογία επιδόματος αδείας).

Β.4.3 ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ – ΔΩΡΟΥ ΠΑΣΧΑ

Σε περίπτωση σύναψης Σ.Σ.Ε ή Δ.Α. ή Υπουργικής Απόφασης που προβλέπει αύξηση αποδοχών με αναδρομική ισχύ πριν από την ημερομηνία λήξης της σύμβασης, θα πρέπει να καταβληθεί η διαφορά που προκύκτει και στο ποσό του Δώρου Πάσχα.

Β.4.4 ΆΔΕΙΑ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ

Η άδεια μητρότητας (κυοφορίας & λοχείας) έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα και δεν διασπά τη συνέχεια της εργασιακής σχέσης. Επομένως θεωρείται σαν πραγματικός χρόνος απασχόλησης και συνυπολογίζεται για τη χορήγηση των Δώρων Εορτών. (Εγγρ.2763/95 Υπ.Εργασίας).

Σύμφωνα με το άρθρο 142 του Ν.3655 (03/04/2008) δημιουργείται «Ειδική Παροχή Προστασίας Μητρότητας» η οποία χορηγείται από τον ΟΑΕΔ και σύμφωνα με την οποία «ο ΟΑΕΔ υποχρεούται να καταβάλλει στην εργαζόμενη μητέρα μηνιαίως ποσό ίσο με τον κατώτατο μισθό, όπως κάθε φορά καθορίζεται με βάση την ΕΓΣΣΕ, καθώς και αναλογία δώρων εορτών και επιδόματος αδείας με βάση το προαναφερόμενο ποσό». Αυτό συνεπάγεται ότι για το διάστημα απουσίας της εργαζομένης που κάνει χρήση της αδείας μητρότητας από τον ΟΑΕΔ, ο εργοδότης δεν έχει καμία οικονομική υποχρέωση για χορήγηση Δώρου Εορτών.

Β.4.5 ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Οι ημέρες απουσίας από την εργασία που λαμβάνονται υπ’ όψιν στον υπολογισμό του Δώρου είναι οι ακόλουθες:

· Οι ημέρες αδείας με αποδοχές

· Οι ημέρες απουσίας λόγω ασθένειας ανεξαρτήτως οι οποίες δεν επιδοτήθηκαν από τον ασφαλιστικό φορέα

· Οι ημέρες λοχείας & κυοφορίας

· Οι ημέρες επίσχεσης εργασίας και υπερημερίας του εργοδότη.

· Ο χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας των εφέδρων που καλούνται για την εκτέλεση στρατιωτικής άσκησης, εφόσον δεν υπερβαίνει το μήνα. Στην περίπτωση γενικής επιστράτευσης συνυπολογίζεται ολόκληρος ο χρόνος της στράτευσης ως εφέδρων.

· Οι ημέρες επίσημων ή κατ’ έθιμο ή από συνήθεια – κανονισμό αργιών

Οι ημέρες απουσίας από την εργασία που δεν λαμβάνονται υπ’ όψιν στον υπολογισμό του Δώρου είναι οι ακόλουθες:

· Οι αδικαιολόγητες απουσίες

· Οι ημέρες απουσίας λόγω ασθένειας οι οποίες επιδοτήθηκαν από τον ασφαλιστικό φορέα

· Οι ημέρες απεργίας, στάσης εργασίας

· Οι ημέρες αδείας χωρίς αποδοχές (π.χ. σπουδαστική, μεταπτυχιακή, ανηλίκων)

· Οι ημέρες στράτευσης που αφορά κανονική στρατιωτική θητεία

Β.5 Άλλες περιπτώσεις υπολογισμού Επιδόματος Δώρου Εορτών Πάσχα

Β.5.1 ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ

Για όσους αμείβονται με ωρομίσθιο, το Επίδομα - Δώρο Πάσχα υπολογίζεται βάσει του μέσου όρου των αποδοχών τους για το διάστημα από 1.1 έως 30.04 . Συγκεκριμένα διαιρούμε τις συνολικές αποδοχές που έλαβε ο μισθωτός το παραπάνω χρονικό διάστημα, δια του αριθμού των ημερών που εργάσθηκε στο παραπάνω διάστημα. Το ποσό που προκύπτει πολλαπλασιάζεται με τα ημερομίσθια του Επιδόματος - Δώρου Πάσχα (βλ. Πίνακα Υπολογισμού) που δικαιούται ο μισθωτός ανάλογα βέβαια με τη διάρκεια της εργασιακής του σχέσης μέσα στα διαστήματα αυτά.

Β.5.2 ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

α) Ο εργαζόμενος που απασχολείται καθημερινά με μειωμένο ωράριο θα λάβει ως Επίδομα - Δώρο Πάσχα ότι και ο πλήρης απασχολούμενος βάσει όμως των μειωμένων, αναλόγως προς τον χρόνο απασχόλησής του, αποδοχών.

β) Ο εργαζόμενος με πλήρες ημερήσιο ωράριο αλλά λιγότερες ημέρες εργασίας την εβδομάδα, θα λάβει ως Επίδομα - Δώρο Πάσχα 1 ημερομίσθιο για κάθε 6,5 πραγματοποιηθέντα ημερομίσθια και ½ του ημερομισθίου για κάθε 6,5 μη πραγματοποιηθέντα ημερομίσθια.

γ) Ο εργαζόμενος με μειωμένο ωράριο εργασίας και με μειωμένες ημέρες εργασίας την εβδομάδα θα λάβει ως Επίδομα - Δώρο Πάσχα 1 ημερομίσθιο για κάθε 6,5 πραγματοποιηθέντα ημερομίσθια. Το ημερομίσθιο σε αυτή την περίπτωση είναι μειωμένο ανάλογα με τις ώρες εργασίας κάθε ημέρα.

Β.5.3 ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Οι μισθωτοί οι οποίοι απασχολούνται σε περισσότερους από έναν εργοδότη και αμείβονται με μισθό ή ημερομίσθιο ή ωρομίσθιο ή κατά μονάδα εργασίας, δικαιούνται να λάβουν Επίδομα - Δώρο Πάσχα από όλους τους εργοδότες. Το Δώρο σε αυτές τις περιπτώσεις υπολογίζεται με βάση τον μέσο όρο των μηνιαίων αποδοχών ή το μέσο ημερομίσθιο των αμοιβών και είναι ανάλογο του χρονικού διαστήματος που απασχολούνται σε κάθε εργοδότη.

Β.5.4 ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΟΙ ΜΕ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ Η ΠΟΣΟΣΤΑ

Ο υπολογισμός του Επιδόματος - Δώρου Πάσχα για τα πρόσωπα της ανωτέρω κατηγορίας γίνεται βάσει του μέσου όρου των μηνιαίων αποδοχών ή του μέσου ημερομισθίου των αμοιβών. Ο τρόπος υπολογισμού του μέσου όρου αποδοχών είναι ο ίδιος που περιγράφηκε στις παραπάνω κατηγορίες. (άρ.4 της απ19040/ 1981)

 

Β.5.5 ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ, ΚΑΙ ΒΟΗΘΟΙ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ, ΖΥΘΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ, ΟΙΝΟΜΑΓΕΙΡΙΩΝ, ΤΑΒΕΡΝΩΝ, ΚΑΦΕΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΩΝ, ΓΑΛΑΚΤΟΠΩΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Οι σερβιτόροι και βοηθοί των εστιατορίων, ζυθεστιατορίων, οινομαγειρείων, ταβερνών, καφεζαχαροπλαστείων, γαλακτοπωλείων και λοιπών συναφών καταστημάτων όλης της χώρας, οι οποίοι αμείβονται με ποσοστά, δικαιούνται από τον εργοδότη τους, επίδομα εορτών Πάσχα, ποσό ίσο με το 15πλάσιο του τεκμαρτού ημερομισθίου της ασφαλιστικής κλάσεως του Ι.Κ.Α.

Το ποσοστό αυτό αυξάνεται από τη Μεγάλη Τρίτη μέχρι την 9η μέρα του Πάσχα σε 28%. Ειδικά για τις κοσμικές ταβέρνες, κέντρα διασκεδάσεως, εξοχικά κέντρα και ψητοπωλεία, το ποσοστό αυτό αυξάνεται από το Μεγάλο Σάββατο μέχρι την 13η μέρα μετά το Πάσχα.

Β.5.6 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΟΥΡΕΙΩΝ – ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΩΝ

Το προσωπικό κουρείων και κομμωτηρίων που αμείβονται με ποσοστά, οι τιμές των κουρευτικών και λοιπών υπηρεσιών, αυξάνονται κατά 30%, για 15 ημέρες πριν από το Πάσχα. Το ποσό που προκύπτει από την αύξηση αυτή, μετά την παροχή από αυτά ποσού ίσου με το 8πλάσιο για το επίδομα Πάσχα, του γενικού κατωτάτου ορίου ημερομισθίου, σε κάθε βοηθό κουρείου και κομμωτηρίου, μοιράζεται σε ίσα μέρη, σε όλους τους τεχνίτες και τεχνίτριες, κάθε κουρείου ή κομμωτηρίου και αποκλείονται οι προσωπικά εργαζόμενοι εργοδότες, εφόσον αυτοί απασχολούν περισσότερους από έναν τεχνίτες.

Β.5.7 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΕΠΟΧΙΑΚΕΣ, ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΛΠ.

Όσοι απασχολούνται σε δημόσια έργα, Δημοτικά και Κοινοτικά έργα, σε εποχιακές εργασίες και με σχέση ορισμένου χρόνου ή για την εκτέλεση ορισμένου έργου, δικαιούνται να λάβουν ως Επίδομα - Δώρο Πάσχα, 1 ημερομίσθιο για κάθε 6,5 ημέρες εργασίας που πραγματοποιούν στη χρονική περίοδο 1.1 έως 30.04 .

Β.5.8 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Η Ν.Π.Δ.Δ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Ο υπολογισμός του Επιδόματος - Δώρου Πάσχα για τις παραπάνω κατηγορίες εργαζομένων και για τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς δεν γίνεται με βάση τις διατάξεις της απόφασης 19040/1981 που αφορά τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα αλλά βάσει των διατάξεων που αφορούν τους δημόσιους υπαλλήλους. Συγκεκριμένα το Επίδομα - Δώρο Πάσχα σε αυτές τις περιπτώσεις υπολογίζεται μόνο επί του βασικού μισθού και του χρονοεπιδόματος και όχι επί του συνόλου των αποδοχών τους.

Σημείωση: Σύμφωνα με τις πρόσφατες εξαγγελίες του Υπουργείου Οικονομικών προβλέπεται μείωση κατά 30% των αποδοχών Επιδόματος Εορτών – Δώρου Πάσχα για τους εργαζόμενους στον δημόσιο τομέα.

Β.5.9 ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

Οι Ωρομίσθιοι καθηγητές οι οποίοι συνδέονται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου (σχολικό έτος) και οι αποδοχές αλλά και οι ώρες της ημερήσιας απασχόλησης τους δεν είναι σταθερές αμείβονται σύμφωνα με την αρ. 19040/81 κοινή απόφαση Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας. Συγκεκριμένα ως επίδομα Πάσχα θα καταβληθούν 2 ημερομίσθια για κάθε 13 που πραγματοποιήθηκαν μέσα στις χρονικές περιόδους που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του Αρ.1. Ως ημερομίσθιο εξάλλου θα ληφθεί υπόψη το μέσο ημερομίσθιο που βρίσκεται από τη διαίρεση του συνόλου των αμοιβών αυτών, με τον συνολικό αριθμό των ημερών που περιλαμβάνονται στα χρονικά διαστήματα της παρ.2 του Αρ.1 και κατά τις οποίες ο εργαζόμενος εργάστηκε ή διατήρησε αξίωση για τις αποδοχές του.

Β.5.10 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΥΣΧΕΡΕΙΩΝ ΕΙΧΑΝ ΑΡΓΗΣΕΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 1.1 ΕΩΣ 30.04 ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΥΝ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΔΩΡΟΥ ΠΑΣΧΑ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 8 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 19040/1981, ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΤΡΟΠΟ:

α) στο μισό, αν είχαν αργήσει συνέχεια και ολοκληρωτικά για χρόνο μεγαλύτερο από ένα μήνα και όχι όμως μεγαλύτερο από δύο μήνες.

β) στα 2/3 αυτού, εάν είχαν αργήσει συνέχεια και ολοκληρωτικά για χρόνο μεγαλύτερο από δύο μήνες.

Β.5.11 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΜΕ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ Ή ΚΑΤΑ ΜΟΝΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Για τους εργαζόμενους που αμείβονται με τιμολόγια ή κατά μονάδα εργασίας, όπως οι οψοκομιστές, οι συντηρητές ζώων, οι ελαιομετρητές, οι καραγωγείς, οι ραπτεργάτες και οι φορτοεκφορτωτές, για να λάβουν επίδομα εορτών Πάσχα, θα πρέπει τα νόμιμα τιμολόγια αμοιβής τους, να αυξηθούν κατά 30% επτά (7) μέρες πριν και μέχρι την 7η μέρα μετά το Πάσχα.

Β.5.12 ΝΑΥΤΙΚΟΙ

Για τους Ναυτικούς το Επίδομα - Δώρο Πάσχα έχει καταργηθεί από 01/01/2003 με την υπ’ αριθμ.3525 απόφ.κύρωσης του Γ.Ε.Ν. και ενσωματώθηκε στην Άδεια η οποία καθορίζεται από την εκάστοτε Σ.Σ.Ε που ανήκουν οι παραπάνω εργαζόμενοι. Εξαίρεση αποτελούν οι ναυτικοί που αμείβονται με βάση τις Σ.Σ.Ε των Πληρωμάτων Πορθμείου Εσωτερικού & των Πληρωμάτων Ακτοπλοϊκών Επιβατηγών Πλοίων. Για τους συγκεκριμένους εργαζόμενους ως Δώρο Πάσχα καταβάλλεται ο μισός μισθός ενός μηνός. Το ποσό του Δώρου υπολογίζεται επί των πράγματι καταβαλλόμενων παγίως και σταθερών αποδοχών πλην αντιτίμου τροφής & υπερωριών.

Β.5.13 ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ

Οι Οικοδόμοι το Επίδομα - Δώρο Πάσχα (όπως και το Δώρο Χριστουγέννων) το λαμβάνουν μέσω του «Ειδικού λογαριασμού χορήγησης δώρου εορτών, αδείας και επιδόματος αδείας» (ΕΛΔΕΟ) από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που έχει συσταθεί με το Ν 4321/1963, και όχι από τον εργοδότη τους.

Β.5.14 ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ Α.Τ.Ε.Ι.

Οι σπουδαστές των ΤΕΙ κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης δεν δικαιούνται αποδοχές το Επίδομα - Δώρο Πάσχα (όπως και το Δώρο Χριστουγέννων) (Απόφ. Ε5/1797/1986 των Υπ. Εθνικής Παιδείας - Θρησκευμάτων και Εργασίας).

Β.5.15 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Εργαζόμενοι αλλοδαποί στην Ελλάδα που ακολουθούν το αλλοδαπό δίκαιο, μπορούν έστω κι αν ρυθμίζεται κατά διάφορο τρόπο ο υπολογισμός του δώρου από το δίκαιο της χώρας τους, να υπαχθούν στο ελληνικό δίκαιο ως προς την καταβολή του επιδόματος Δώρου και να λάβουν τις παροχές αυτές, σύμφωνα με αυτό ( ΑΠ. 985/82 ).

Γ. Εισφορές – Κρατήσεις – Λοιπές Ρυθμίσεις

Γ.1 Κρατήσεις – Εισφορές Επιδόματος - Δώρου Εορτών Πάσχα

Το Επίδομα - Δώρο Πάσχα υπόκειται σε όλες τις κρατήσεις και εισφορές που προβλέπονται για τους οικείους ασφαλιστικούς οργανισμούς και λοιπούς οργανισμούς ή λογαριασμούς κοινωνικής πολιτικής. Ως προθεσμία καταβολής των εισφορών ΙΚΑ επί του Επιδόματος - Δώρου Πάσχα, από τους υπόχρεους ορίζεται το τέλος Ιουνίου ενώ για τα περισσότερα Λοιπά & Επικουρικά Ταμεία το τέλος του επόμενου μήνα. Ειδικότερα για το ΙΚΑ αναφέρουμε ότι το Δώρο Πάσχα υπόκειται αυτοτελώς σε εισφορές μέχρι του ποσού του ανωτάτου ορίου του ημερομισθίου της ανώτατης ασφαλιστικής κλάσης, δηλαδή σήμερα της 28ης (ισοδυναμεί με 97,29 ευρώ σύμφωνα με την εγκύκλιο ΙΚΑ 32/13.5.2008). Ο παραπάνω περιορισμός ισχύει μόνο για τους παλαιούς ασφαλισμένους (για όσους ασφαλίστηκαν πριν από την 01/01/1993). Για τους νεοασφαλισμένους από 01/01/1993 με τη τελευταία αλλαγή που έγινε με τον Ν.3232/2004 οι εισφορές υπολογίζονται επί του ανωτάτου ορίου ασφαλιστέων αποδοχών (ανεξαρτήτως ημερών ασφάλισης) το οποίο για το διάστημα από 01/10/2009 έως και σήμερα ανέρχεται στα 5543,55 ευρώ

Παράδειγμα Παλαιού ασφαλισμένου : Έστω υπάλληλος ο οποίος αμείβεται με 3000 ευρώ το μήνα και δικαιούται το μέρος του Δώρου Πάσχα επειδή δεν απασχολήθηκε σε ολόκληρο το κρίσιμο διάστημα από 1.1 έως 30.04 . Π.χ. δικαιούται το 1/3 του μισού μισθού του Δώρου. Το ανώτατο όριο στο οποίο θα υπολογιστούν εισφορές για το Δώρο βρίσκεται ως εξής: 1/3 Χ 12,5 Χ 97,29 = 405,37. Έτσι δεν υπολογίζονται εισφορές για το επιπλέον των 97,29 ευρώ ημερησίως ή 405,37 συνολικά.

Παράδειγμα Νέου ασφαλισμένου: Έστω υπάλληλος ο οποίος αμείβεται με 6000 ευρώ το μήνα και δικαιούται το μέρος του Δώρου Πάσχα επειδή δεν απασχολήθηκε σε ολόκληρο το κρίσιμο διάστημα από 1.1 έως 30.04. Π.χ. δικαιούται το 1/3 του Δώρου. Το ανώτατο όριο στο οποίο θα υπολογιστούν εισφορές για το Δώρο είναι τα 5543,55 ευρώ ανεξαρτήτως των πόσα ημερομίσθια δικαιούται ο εργαζόμενος ως αμοιβή.

Γ.2 ΑΠΔ

Το Επίδομα - Δώρο Πάσχα όπως προαναφέρθηκε υπόκειται σε εισφορές ΙΚΑ και απεικονίζεται στην αναλυτική περιοδική δήλωση με τύπο αποδοχών 04 - Δώρο Πάσχα.

Γ.3 Φ.Μ.Υ.

Το Επίδομα - Δώρο Πάσχα υπόκεινται σε κρατήσεις ΦΜΥ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 2238/1994 και την ΠΟΛ. 1151/2009.

Γ.4 Ευνοϊκότερες ρυθμίσεις – Παραγραφή Αξιώσεως - Παραίτηση

Διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων, Υπουργικών Αποφάσεων, Συλλογικών Συμβάσεων, Διαιτητικών Αποφάσεων, Εσωτερικών Κανονισμών και λοιπών σχετικών πράξεων, οι οποίες προβλέπουν ευνοϊκότερους από την απόφαση 19040/1981 όρους παροχής επιδομάτων εορτών, υπερισχύουν.

Η παραγραφή αξιώσεως του Επιδόματος - Δώρου Πάσχα υπάγεται στα πέντε έτη, γιατί το Δώρο αποτελεί τακτικό μισθό (Α.Κ. άρθρα 250, 251, 253). Τέλος, για οι εργοδότες που δεν καταβάλλουν το Δώρο Πάσχα επισύρονται εκτός από αστικές κυρώσεις και ποινικές που προβλέπονται από την παρ. 1 του άρθρου 8 του ν.2336/95.

Οι διατάξεις που αναφέρονται στην καταβολή του Δώρου Πάσχα θεωρούνται ότι είναι δημοσία τάξης και έτσι δεν επιτρέπεται (είναι άκυρη κάθε ρητή η σιωπηρή συμφωνία) η παραίτηση του μισθωτού από αξίωση για Δώρο Εορτών (Αρ.Π. 293/62).

Δ. Παραδείγματα - Πίνακες

Δ.1 Παραδείγματα υπολογισμού Επιδόματος – Δώρου Εορτών Πάσχα

Δ.1.1 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΜΜΙΣΘΟΥ

Βοηθός λογιστή απασχολείται σε μια επιχείρηση από 1.1.2010 έως 31.03.2010 με μηνιαίο μισθό 1.000,00 ευρώ. Κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα έλαβε επίδομα ισολογισμού ίσο με 750,00 ευρώ. Επιπλέον, είχε ασθένεια 6 ημέρες, από τις οποίες μόνο για τις 3 ημέρες έλαβε επίδομα ΙΚΑ.

Ο υπολογισμός του Δώρου Πάσχα στην παραπάνω περίπτωση γίνεται με τον παρακάτω τρόπο:

Υπολογισμός ημερών για τις οποίες δικαιούται Δώρο Πάσχα:

Οι ημερολογιακές ημέρες για το διάστημα 1.1 έως 31.03 είναι 90. Από αυτές τις 90 ημέρες αφαιρούμε μόνο τις ημέρες ασθενείας για τις οποίες ο εργαζόμενος έλαβε επίδομα από το ΙΚΑ, δηλαδή αφαιρούμε 3 ημέρες. Συνεπώς οι ημέρες υπολογισμού του Δώρου είναι 87. Ο συντελεστής υπολογισμού του Δώρου που προκύπτει από τον παρακάτω πίνακα για τις 87 ημέρες είναι 10,875.

Τακτικές αποδοχές για τον υπολογισμό του Δώρου:

Μηνιαίες μεικτές αποδοχές 1.000,00 ευρώ /2 = 500

Αναλογία επιδόματος ισολογισμού 750,00 / 4 / 2 Χ (87/120) = 67,97 ευρώ

Υπολογισμός Δώρου Πάσχα:

1. Διαιρούμε τις αποδοχές του μισθού :2 = 500. Το ποσό αυτό το κάνουμε : 15. Άρα 500:15 = 33,33. Στη συνέχεια πολλαπλασιάζουμε το ημερομίσθιο αυτό επί τον συντελεστή. Δηλαδή 33,33 Χ 10,875 = 362,46.

2. Προσθέτουμε στο ποσό αυτό και την προσαύξηση του Επιδόματος Ισολογισμού. Άρα 362,46 + 67,97 = 430,43

3. Το παραπάνω ποσό προσαυξάνεται με την αναλογία του επιδόματος αδείας και συγκεκριμένα με τον συντελεστή 0,04166 (430,43 Χ 0,04166 + 430,43 = 4487,36).

Συνεπώς το τελικό ποσό του δώρου Πάσχα για τον συγκεκριμένο εργαζόμενο είναι ίσο με 448,36 ευρώ.

Δ.1.2 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟΥ

Ημερομίσθιος απασχολείται σε μια επιχείρηση από 1.1.2010 έως 31.03.2010 με ημερομίσθιο 40,00 ευρώ. Κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα λάμβανε αμοιβές για νόμιμη υπερωρία και νυχτερινή απασχόληση τακτικά κάθε μήνα και συνολικά 300,00 ευρώ για όλο το παραπάνω διάστημα.

Ο υπολογισμός του Δώρου Πάσχα στην παραπάνω περίπτωση γίνεται με τον παρακάτω τρόπο:

Υπολογισμός ημερών για τις οποίες δικαιούται Δώρο Πάσχα:

Οι ημερολογιακές ημέρες για το διάστημα 1.1 έως 31.03 είναι 90. Ο συντελεστής υπολογισμού του Δώρου που προκύπτει από τον παρακάτω πίνακα για τις 90 ημέρες είναι 11,250.

Τακτικές αποδοχές για τον υπολογισμό του Δώρου Πάσχα:

Ημερομίσθιο 40,00 ευρώ

Προσαύξηση ημερομισθίου λόγω νυχτερινής απασχόλησης και νόμιμης υπερωρίας 300,00 ευρώ / 77 = 3,90 ευρώ (οι 77 είναι οι ημέρες για τις οποίες ο εργαζόμενος διατήρησε στο διάστημα από 1.1.2010 έως 31.03.2010 αξίωση αποδοχών, δηλαδή οι ασφαλιστικές του ημέρες).

Σύνολο τελικού ημερομισθίου για τον υπολογισμό του Δώρου Πάσχα 43,90 ευρώ (40 + 3,90).

Υπολογισμός Δώρου Πάσχα:

1. Πολλαπλασιάζουμε το τελικό ημερομίσθιο με τον συντελεστή του Δώρου (43,90 Χ 11,250= 493,88).

2. Το παραπάνω ποσό προσαυξάνεται με την αναλογία του επιδόματος αδείας και συγκεκριμένα με τον συντελεστή 0,04166 (493,88 Χ 0,04166 + 493,88 = 514,45).

Συνεπώς το τελικό ποσό του δώρου Πάσχα για τον συγκεκριμένο εργαζόμενο είναι ίσο με 514,45 ευρώ.

Δ.2 Πίνακας Υπολογισμού Επιδόματος – Δώρου Εορτών Πάσχα

Όπως προαναφέρθηκε προκειμένου ο εργαζόμενος να λάβει ολόκληρο το Επίδομα - Δώρο Πάσχα θα πρέπει να έχει απασχοληθεί πλήρως κατά το χρονικό διάστημα από 1/1 έως 30/04. Για τον ευκολότερο υπολογισμό του Δώρου Πάσχα των εργαζομένων εκείνων που δεν εργάσθηκαν πλήρως κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα, ή είχαν αδικαιολόγητη απουσία ή ασθένεια για την οποία έλαβαν επίδομα από τον ασφαλιστικό οργανισμό τους, παραθέτουμε παρακάτω τους συντελεστές βάσει των οποίων προκύπτει το Δώρο Πάσχα ανάλογα με τον αριθμό ημερών που δικαιούται ο ημερομίσθιο κατά το διάστημα από 1/1 έως 30/04.

Ημέρες

Συντ.

Δ.ΠΑ

Ημέρες

Συντ.

Δ.ΠΑ

Ημέρες

Συντ.

Δ.ΠΑ

Ημέρες

Συντ.

Δ.ΠΑ

Ημέρες

Συντ.

Δ.ΠΑ

1

0,125

26

3,250

51

6,375

76

9,5

101

12,625

2

0,250

27

3,375

52

6,5

77

9,625

102

12,750

3

0,375

28

3,5

53

6,625

78

9,750

103

12,875

4

0,5

29

3,625

54

6,750

79

9,875

104

13

5

0,625

30

3,750

55

6,875

80

10

105

13,125

6

0,750

31

3,875

56

7

81

10,125

106

13,250

7

0,875

32

4

57

7,125

82

10,250

107

13,375

8

1

33

4,125

58

7,250

83

10,375

108

13,5

9

1,125

34

4,250

59

7,375

84

10,5

109

13,625

10

1,250

35

4,375

60

7,5

85

10,625

110

13,750

11

1,375

36

4,5

61

7,625

86

10,750

111

13,875

12

1,5

37

4,625

62

7,750

87

10,875

112

14

13

1,625

38

4,750

63

7,875

88

11

113

14,125

14

1,750

39

4,875

64

8

89

11,125

114

14,250

15

1,875

40

5

65

8,125

90

11,250

115

14,375

16

2

41

5,125

66

8,250

91

11,375

116

14,5

17

2,125

42

5,250

67

8,375

92

11,5

117

14,625

18

2,250

43

5,375

68

8,5

93

11,625

118

14,750

19

2,375

44

5,5

69

8,625

94

11,750

119

14,875

20

2,5

45

5,625

70

8,750

95

11,875

120

15

21

2,625

46

5,750

71

8,875

96

12

121

15

22

2,750

47

5,875

72

9

97

12,125

 

 

23

2,875

48

6

73

9,125

98

12,250

 

 

24

3

49

6,125

74

9,250

99

12,375

 

 

25

3,125

50

6,250

75

9,375

100

12,5

 

 

Η παραπάνω αναλογία αναφέρεται για μεν τους ημερομίσθιους σε ημερομίσθια, για δε τους αμειβόμενους με μισθό προκύπτει αν διαιρεθεί ο μισός μηνιαίος μισθός : 15 .

2

Η αμοιβή της εργασίας κατά την περίοδο του Πάσχα.
 

Η αμοιβή της εργασίας κατά την περίοδο του Πάσχα είναι η ακόλουθη:

Μεγάλη Παρασκευή:

Η Μεγάλη Παρασκευή δεν περιλαμβάνεται στις εξαιρέσιμες εορτές. Συνεπώς είναι εργάσιμη ημέρα για τον ιδιωτικό τομέα οπότε οι επιχειρήσεις μπορούν να απασχολήσουν κανονικά το προσωπικό τους χωρίς να καταβάλλουν κάποια προσαύξηση. Ωστόσο, είτε με ειδικούς όρους συλλογικών συμβάσεων εργασίας ή διαιτητικών αποφάσεων είτε με νόμο ή έθιμο η Μεγάλη Παρασκευή είναι δυνατόν να καθιερωθεί ως Αργία. Στις περιπτώσεις αυτές θα εφαρμοσθούν όσα προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις, έθιμα ή ατομικές συμφωνίες.

Στο σημείο αυτό να επισημάνουμε ότι η προαναφερόμενη ρύθμιση δεν εφαρμόζεται από τους μισθωτούς των καταστημάτων, για τους οποίους απαγορεύεται σύμφωνα με το άρθρο 4 του Β.Δ.748/1966 η απασχόληση μέχρι της 13.00 ώρα της Μ. Παρασκευής, εκτός αν ο οικείος Νομάρχης λαμβάνοντας υπόψη τις τοπικές συνήθειες εκδώσει απόφαση με την οποία ορίζεται άλλος τρόπος λειτουργίας των καταστημάτων.

Τέλος, να αναφερθεί ότι για το προσωπικό του δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ. καθώς και το προσωπικό που συνδέεται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου με το Δημόσιο, η Μεγάλη Παρασκευή θεωρείται αργία.


Μεγάλο Σάββατο:

Το Μεγάλο Σάββατο είναι εργάσιμη ημέρα για τον ιδιωτικό τομέα εκτός αν έχει καθιερωθεί ως αργία με ειδικούς όρους συλλογικών συμβάσεων εργασίας ή διαιτητικών αποφάσεων είτε με νόμο είτε με έθιμο. Συνεπώς προσαύξηση 75% δίνεται μόνο στις περιπτώσεις που όπως αναφέρεται παραπάνω θεωρηθεί αργία το Μ. Σάββατο διαφορετικά οι υπόλοιποι μισθωτοί, εργατοτεχνίτες και υπάλληλοι θα εργαστούν χωρίς καμία προσαύξηση των αποδοχών τους.


Κυριακή του Πάσχα:

Αντιμετωπίζεται όπως όλες οι Κυριακές και αργίες. Συνεπώς, οι μισθωτοί που απασχολούνται κατά τη συγκεκριμένη ημέρα δικαιούνται την προσαύξηση του 75%.

Συνεπώς όσον αφορά τους μισθωτούς που θα εργασθούν την παραπάνω ημέρα, διακρίνονται οι εξής περιπτώσεις: Στους ημερομίσθιους θα καταβληθεί το ημερομίσθιό τους και προσαύξηση 75% και χορηγείται αναπληρωματική εβδομαδιαία ανάπαυση. Ενώ στους αμειβόμενους με μισθό, αν η επιχείρηση στην οποία απασχολούνται εξαιρείται από την αργία Κυριακή θα καταβληθεί προσαύξηση 75% που θα υπολογιστεί στο 1/25 του μηνιαίου μισθού τους. Σε αυτή την περίπτωση αν δεν αναπαυτούν άλλη ημέρα της εβδομάδας που αρχίζει την Κυριακή του Πάσχα, θα πάρουν και το 1/25 του καταβαλλόμενου μηνιαίου μισθού τους.

 


Δευτέρα του Πάσχα:

Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 4 του Β.Δ.748/1966 η ημέρα της Δευτέρας του Πάσχα συμπεριλαμβάνεται μεταξύ των εξαιρέσιμων ημερών υποχρεωτικής αργίας.

Συνεπώς, οι μισθωτοί που απασχολούνται κατά τη συγκεκριμένη ημέρα δικαιούνται την προσαύξηση του 75%.

Αναλυτικότερα, όσοι μισθωτοί αμείβονται με ημερομίσθιο και δεν θ' απασχοληθούν την Δευτέρα του Πάσχα (λόγω μη λειτουργίας της επιχείρησης στην οποία εργάζονται) δικαιούνται το καταβαλλόμενο ημερομίσθιό τους, χωρίς καμία προσαύξηση. Οι μισθωτοί που αμείβονται με μηνιαίο μισθό δεν δικαιούνται επιπλέον αποδοχές πέραν των κανονικών μηνιαίων αποδοχών τους.

Όσον αφορά τους μισθωτούς που θα εργασθούν την παραπάνω ημέρα, διακρίνονται οι εξής περιπτώσεις: Στους ημερομίσθιους θα καταβληθεί το ημερομίσθιό τους και προσαύξηση 75% ενώ στους αμειβόμενους με μισθό, αν η επιχείρηση στην οποία απασχολούνται εξαιρείται από την αργία Κυριακή θα καταβληθεί προσαύξηση 75% που θα υπολογιστεί στο 1/25 του μηνιαίου μισθού τους.