ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ


Η υποβολή των δηλώσεων των υπόχρεων μέχρι και την 1η Μαρτίου 2002 πραγματοποιείται ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του Α.Φ.Μ. τους με αρχή για το ψηφίο 1 την 1η Μαρτίου 2002 και ολοκληρώνεται μέσα σε 11 εργάσιμες μέρες ως ακολούθως:
α) Μέχρι την 1 Μαρτίου 2002 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 1.
β) Μέχρι τις 4 Μαρτίου 2002 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 2.
γ) Μέχρι τις 5 Μαρτίου 2002 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 3.
δ) Μέχρι τις 6 Μαρτίου 2002 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 4.
ε) Μέχρι τις 7 Μαρτίου 2002 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 5. '
στ) Μέχρι τις 8 Μαρτίου 2002 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 6.
ζ) Μέχρι τις 11 Μαρτίου 2002 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 7.
η) Μέχρι τις 12 Μαρτίου 2002 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 8.
θ) Μέχρι τις 13 Μαρτίου 2002 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 9.
ι) Μέχρι τις 14 Μαρτίου 2002 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 10, 20, 30, 40 και 50.
ια) Μέχρι τις 15 Μαρτίου 2002 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 60, 70, 80, 90 και 00 και υπόχρεοι που δεν έχουν Α.Φ.Μ.

 0ι δηλώσεις που αναφέρονται στις περιπτώσεις 1, 2, 3α και 3β υποβάλλονται ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του Α.Φ.Μ. του φορολογούμενου με αρχή για το ψηφίο 1, τις ημερομηνίες έναρξης των περιπτώσεων αυτών και ολοκληρώνεται μέσα σε 11 εργάσιμες μέρες ως ακολούθως:
Περίπτωση 1: (Γεωργικό εισόδημα και εισόδημα από εκμίσθωση ή δωρεάν παραχώρηση γεωργικής γης)
α) Μέχρι την 1η Απριλίου 2002 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 1.
β) Μέχρι τις 2 Απριλίου 2002 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 2.
γ) Μέχρι τις 3 Απριλίου 2002 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 3.
δ) Μέχρι τις 4 Απριλίου 2002 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 4.
ε) Μέχρι τις 5 Απριλίου 2002 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 5.
στ) Μέχρι τις 8 Απριλίου 2002 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 6.
ζ) Μέχρι τις 9 Απριλίου 2002 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 7.
η) Μέχρι τις 10 Απριλίου 2002 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 8.
θ) Μέχρι τις 11 Απριλίου 2002 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 9.
ι) Μέχρι τις 12 Απριλίου 2002 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 10, 20, 30, 40 και 50.
ια) Μέχρι τις 15 Απριλίου 2002 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 60, 70, 80, 90 και 00 και υπόχρεοι που δεν έχουν Α.Φ.Μ.

Περίπτωση 2: (Ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες με βιβλία Γ κατηγ. εφόσον η διαχειρ. περίοδος έληξε μέσα στους μήνες Νοέμβριο ή Δεκέμβριο 2001)
α) Μέχρι τις 16 Απριλίου 2002 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 1.
β) Μέχρι τις 17 Απριλίου 2002 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 2.
γ) Μέχρι τις 18 Απριλίου 2002 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 3.
δ) Μέχρι τις 19 Απριλίου 2002 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 4.
ε) Μέχρι τις 22 Απριλίου 2002 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 5.
στ) Μέχρι τις 23 Απριλίου 2002 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 6.
ζ) Μέχρι τις 24 Απριλίου 2002 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 7.
η) Μέχρι τις 25 Απριλίου 2002 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 8.
θ) Μέχρι τις 26 Απριλίου 2002 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 9.
ι) Μέχρι τις 29 Απριλίου 2002 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 10, 20, 30, 40 και 50.
ια) Μέχρι τις 30 Απριλίου 2002 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 60, 70, 80, 90 και 00 και υπόχρεοι που δεν έχουν Α.Φ.Μ

Περίπτωση 3α και 3β (Εισοδήματα από συμμετοχή σε εταιρία κτλ. με βιβλία Α, Β, Γ κατηγορίας εφόσον η διαχειριστική περίοδος έληξε μέσα στους μήνες Νοέμβριο ή Δεκέμβριο 2001 και αντιπρόσωποι, πράκτορες κτλ.)
α) Μέχρι τις 2 Μαΐου 2002 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 1.
β) Μέχρι τις 7 Μαΐου 2002 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 2.
γ) Μέχρι τις 8 Μαΐου 2002 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 3.
δ) Μέχρι τις 9 Μαΐου 2002 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ mυς λήγει στο 4.
ε) Μέχρι τις 10 Μαΐου 2002 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 5.
στ) Μέχρι τις 13 Μαΐου 2002 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 6.
ζ) Μέχρι τις 14 Μαΐου 2002 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 7.
η) Μέχρι τις 15 Μαΐου 2002 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 8.
θ) Μέχρι τις 16 Μαΐου 2002 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 9.
ι) Μέχρι τις 17 Μαΐου 2002 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 10, 20, 30, 40 και 50.
ια) Μέχρι τις 20 Μαΐου 2002 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 60, 70, 80, 90 και 00 και υπόχρεοι που δεν έχουν Α.Φ.Μ.

6. Οι δηλώσεις που αναφέρονται στις περιπτώσεις 3γ, 3δ, 3ε και 3στ, υποβάλλονται ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του Α.Φ.Μ. του φορολογούμενου με αρχή, για το ψηφίο 1, τις ημερομηνίες έναρξης των περιπτώσεων αυτών και ολοκληρώνεται μέσα σε 22 εργάσιμες μέρες ως ακολούθως:
Περίπτωση 3γ, 3δ, 3ε και 3στ: (Εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες, αμοιβές αξιωματικών εμπορικών πλοίων, αλλοδαπής, κατοίκων εξωτερικού
α) Μέχρι τις 7 Μαΐου 2002 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 1.
β) Μέχρι τις 9 Μαΐου 2002 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 2.
γ) Μέχρι τις 13 Μαΐου 2002 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 3.
δ) Μέχρι τις 15 Μαΐου 2002 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 4.
ε) Μέχρι τις 17 Μαΐου 2002 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 5.
στ) Μέχρι τις 21 Μαΐου 2002 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 6.
ζ) Μέχρι τις 23 Μαΐου 2002 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 7.
η) Μέχρι τις 27 Μαΐου 2002 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 8.
θ) Μέχρι τις 29 Μαΐου 2002 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 9.
ι) Μέχρι τις 31 Μαΐου 2002 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 10, 20, 30, 40 και 50.
ια) Μέχρι τις 4 Ιουνίου 2002 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 60, 70, 80, 90 και 00 και υπόχρεοι που δεν έχουν Α.Φ.Μ.

 

 1on.gif (2742 bytes)