ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (ΟΑΕΕ)

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΛΟΓΩ ΓΗΡΑΤΟΣ

Α. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

   Για όσους έχουν ασφαλισθεί για πρώτη φορά μέχρι 31-12-1992 – Παλαιοί  ασφαλισμένοι

1.Οι ασφαλισμένοι του Ο.Α.Ε.Ε. δικαιούνται σύνταξη λόγω γήρατος μετά την διακοπή του επαγγέλματός τους:

α) Όταν συμπληρώσουν το 65ο έτος της ηλικίας τους και έχουν συντάξιμο χρόνο 15 ετών.

β) Όταν συμπληρώσουν το 60ο έτος της ηλικίας τους και έχουν συντάξιμο χρόνο 35 ετών.

γ) Οι ασφαλισμένοι του Οργανισμού θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης με τη συμπλήρωση 37 ετών πραγματικής ασφάλισης, σε φορείς κύριας ασφάλισης ελευθέρων επαγγελματιών και ανεξάρτητα απασχολουμένων, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του ν.3232/2004 (48 Α΄) όπως ισχύει.

δ) Οι ασφαλισμένοι του Οργανισμού οι οποίοι συμπληρώνουν το 65ο έτος της ηλικίας τους και τουλάχιστον 11 ½ έτη υποχρεωτικής ασφάλισης σε φορείς ελευθέρων επαγγελματιών και ανεξάρτητα απασχολουμένων, μέχρι τις 31.12.2009 και δεν λαμβάνουν ή δεν δικαιούνται να λάβουν σύνταξη από οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό ή το Δημόσιο, δικαιούνται σύνταξη λόγω γήρατος, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 16 του ν.3232/2004 (48 Α΄) όπως ισχύει.

ε) Οι ασφαλισμένοι του Οργανισμού, που είναι τυφλοί ή παραπληγικοί με ποσοστό αναπηρίας 67%, δικαιούνται σύνταξη λόγω γήρατος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.612/1977 (164 Α΄), όπως ισχύουν. Επίσης με τις ίδιες ως άνω προϋποθέσεις, δικαιούνται σύνταξη λόγω γήρατος και οι ασφαλισμένοι: (1) που πάσχουν από Βήτα ομόζυγο μεσογειακή, δρεπανοκυτταρική ή μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία, υποβάλλονται σε μεταγγίσεις και έχουν ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% σύμφωνα με την παρ. 3 αρθ. 16 του ν.2227/1994, 129 Α΄, (2) που πάσχουν από αιμορροφιλία τύπου Α΄ και Β΄, καθώς και οι μεταμοσχευόμενοι από συμπαγή όργανα (καρδιά − πνεύμονες – ήπαρ και πάγκρεας), που βρίσκονται σε συνεχή ανοσοκαταστολή, εφόσον για τις περιπτώσεις αυτές συντρέχει ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% σύμφωνα με την παρ. 1 αρθ. 5 ν. 3232/2004  (3) που πάσχουν από χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου και υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση ή περιτοναϊκή κάθαρση ή έχουν υποστεί μεταμόσχευση νεφρού εφόσον και στην περίπτωση αυτή συντρέχει ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 3232/2004 (48 Α΄)και (4) που έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση μυελού των οστών και βρίσκονται σε συνεχή ανοσοκαταστολή , σε όσους πάσχουν από σκλήρυνση κατά πλάκας που επιφέρει τετραπληγία-παραπληγία καθώς και στους ακρωτηριασμένους κατά τα δυο άνω ή κάτω άκρα ή ένα άνω και ένα κάτω άκρο με ποσοστό αναπηρίας 67% .

Ο χρόνος που προστίθεται στο χρόνο ασφάλισης του Οργανισμού για τη συμπλήρωση των 35 ετών, για τον υπολογισμό του ποσού της σύνταξης όλων των ανωτέρω, θεωρείται ότι διανύθηκε στην 1η ασφαλιστική κατηγορία .

στ) Μητέρες αναπήρων τέκνων με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, καθώς και σύζυγοι αναπήρων με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, εφόσον έχουν διανύσει τουλάχιστον 10ετή έγγαμο βίο, θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης με τη συμπλήρωση 7.500 ημερών εργασίας ή 25 ετών ασφάλισης, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας και ανεξαρτήτως χρόνου υπαγωγής στην ασφάλιση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του ν.3232/2004 (48 Α΄) όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 6 του αρ.61 του Ν.3518/06.

ζ) Πατέρες αναπήρων τέκνων με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης με τη συμπλήρωση 7.500 ημερών εργασίας ή 25 ετών ασφάλισης, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας και ανεξαρτήτως χρόνου υπαγωγής στην ασφάλιση, με τις προϋποθέσεις που ορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 140 του ν.3655/08 (ΦΕΚ 58/03-04-08 τ.Α)

 

  Για όσους έχουν ασφαλισθεί για πρώτη φορά μετά την 01/01/1993 - Νέοι  ασφαλισμένοι       

Ο ασφαλισμένος μετά την 01-01-93 (Νέος) δικαιούται σύνταξη γήρατος από τον Ο.Α.Ε.Ε. μετά τη διακοπή επαγγέλματος εφόσον

α) Έχει συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας και έχει 15 χρόνια (4500 ημέρες) ασφάλισης(πλήρης σύνταξη) ή

β) Έχει συμπληρώσει το 60ο έτος της ηλικίας και έχει 15 χρόνια ασφάλισης, από τα οποία 2,5 χρόνια ή 750 ημέρες μέσα στην τελευταία πριν την αίτηση πενταετία τότε δικαιούται σύνταξη μειωμένη κατά το 1/267 (από 01/01/2009 η μείωση γίνεται 1/200) της πλήρους μηνιαίας σύνταξης για κάθε μήνα που λείπει από το όριο ηλικίας των 65 ετών (μειωμένη σύνταξη) ή

γ) Είναι μητέρα με ανήλικα τέκνα και έχει συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας της και 20 χρόνια στην ασφάλιση (πλήρη σύνταξη) ή έχει συμπληρώσει το 50ο έτος της ηλικίας της και 20 χρόνια στην ασφάλιση, οπότε δικαιούται μειωμένη σύνταξη, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο.

(από 01/01/2009 το όριο ηλικίας αυξάνεται σταδιακά κατά ένα έτος φθάνοντας το 2013 το 55ο έτος οπότε χορηγείται πλήρης σύνταξη).

δ) Είναι μητέρα με ανίκανα για κάθε βιοποριστική εργασία τέκνα και έχει συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας της και 20 χρόνια στην ασφάλιση (πλήρης σύνταξη) ή έχει συμπληρώσει το 50ο έτος της ηλικίας της και 20 χρόνια στην ασφάλιση, οπότε δικαιούται μειωμένη σύνταξη, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην παραπάνω  παράγραφο.

ε) Είναι μητέρα με 3 παιδιά και έχει συμπληρώσει το 56ο έτος της ηλικίας και έχει χρόνο ασφάλισης 20 έτη ή 6000 ημέρες( από 01/01/2013 το όριο ηλικίας αυξάνεται στο 59ο έτος).

στ) Είναι μητέρα με 4 παιδιά και έχει συμπληρώσει το 53ο έτος της ηλικίας της και έχει χρόνο ασφάλισης 20 έτη ή 6000 ημέρες( από 01/01/2013 το όριο ηλικίας αυξάνεται στο 57ο έτος).

ζ) Είναι μητέρα με 5 και άνω παιδιά και έχει συμπληρώσει το 50ο έτος της ηλικίας και έχει χρόνο ασφάλισης 20 έτη ή 6000 ημέρες. ( από 01/01/2013 το όριο ηλικίας αυξάνεται στο 55ο έτος).

η) Η παράγραφος ε) της (1) περίπτωσης στην οποία περιγράφονται οι προϋποθέσεις των παλαιών ασφαλισμένων (τυφλοί , παραπληγικοί κ.τ.λ. ) ισχύει και για όσους ασφαλίζονται από 1/1/93 και μετά.

 

 

Το ποσό της σύνταξης προσαυξάνεται εφόσον ο συνταξιούχος έχει παιδιά, τα οποία είναι άγαμα και ανήλικα και δεν εργάζονται ή είναι ανίκανα για κάθε βιοποριστική εργασία και δεν παίρνουν σύνταξη από οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό ή το Δημόσιο ή  φοιτούν σε αναγνωρισμένες ανώτερες ή ανώτατες σχολές του εσωτερικού ή εξωτερικού και μέχρι το 24ο έτος της ηλικίας τους.

Οι συνταξιούχοι λόγω γήρατος, τυφλοί και από τους δύο οφθαλμούς, εφόσον η κατάστασή τους απαιτεί συμπαράσταση ετέρου προσώπου παίρνουν προσαύξηση στη βασική σύνταξη, ύστερα από γνωμάτευση της αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής.

 

ΔΙΠΛΟΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ:

Ο ασφαλισμένος του Ο.Α.Ε.Ε. που είναι συνταξιούχος γήρατος ή αναπηρίας άλλου ασφαλιστικού οργανισμού και έχει συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας του δικαιούται πλήρη σύνταξη, εφόσον έχει 20 έτη ασφάλισης (6000 ημερομίσθια) ή το 50% της πλήρους σύνταξης, εφόσον έχει 16 έτη ασφάλισης (4800 ημερομίσθια). Σε  περίπτωση  όμως  που υπάρχει ταυτόχρονη θεμελίωση και σε άλλο φορέα ή μέσα σε έξι μήνες από την έκδοση της απόφασης από τον πρώτο φορέα, στην ηλικία των 65 ετών απαιτούνται 15 έτη ασφάλισης για πλήρη σύνταξη ( Ν. 2150/93 αρ.19 παρ.6).

 

 

Β. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΛΟΓΩ ΓΗΡΑΤΟΣ

 ( Ισχύουν για παλαιούς και νέους ασφαλισμένους)

 

1. Αίτηση − Δήλωση (έντυπο της υπηρεσίας)

2. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας επικυρωμένο από την υπηρεσία ή οποιαδήποτε άλλη δημόσια αρχή, ή φωτοαντίγραφο διαβατηρίου, προκειμένου για αλλοδαπούς.

3. Τα ασφαλιστικά βιβλιάρια όλων των φορέων, των οποίων ζητάει την προσμέτρηση χρόνου, καθώς και τις αποδείξεις ταχυπληρωμής.

4. Σε περίπτωση που έχετε χρόνο ασφάλισης ή διαμονής σε κράτος της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ., στην Ελβετία ή σε κράτος με το οποίο η Ελλάδα έχει συνάψει Διμερή Σύμβαση:

α) Κάρτες ασφάλισης, αριθμό μητρώου κοινωνικής ασφάλισης ( της χώρας του εξωτερικού) και οποιοδήποτε έγγραφο ή δικαιολογητικό, το οποίο να αποδεικνύει ασφάλιση σε φορέα ή φορείς χώρας εξωτερικού.

β) Επιπλέον, για τα κράτη της  Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ. και την  Ελβετία συμπληρώνεται και υπογράφεται η 2η σελίδα του Κοινοτικού Εντύπου Ε207 GR.

5. Για τη διακοπή επαγγέλματος των επαγγελματιών, βιοτεχνών και εμπόρων, απαιτούνται κατά περίπτωση τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) Βεβαίωση διακοπής επαγγέλματος της οικείας Δ.Ο.Υ.

β) Σε περίπτωση που δεν έχει γίνει έναρξη στη Δ.Ο.Υ., απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 σφραγισμένη από την οικεία Δ.Ο.Υ. για τη διακοπή.

γ) Αντίγραφο της τελευταίας δήλωσης στην εφορία ή πιστοποιητικό αρμοδίου Εμπορικού, Επαγγελματικού ή Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου, από το οποίο να προκύπτει η εγγραφή του σε αυτό, το είδος της ασκούμενης επιχείρησης, η ημερομηνία της διαγραφής του, καθώς και η τύχη της επιχείρησής του.

δ) Εκκαθαριστικά σημειώματα φόρου εισοδήματος οικονομικού έτους(εντάσσεται στη διαδικασία της αυτεπάγγελτης αναζήτησης δικαιολογητικών) μεταγενέστερου εκείνου της οριστικής παύσης των εργασιών του φυσικού προσώπου και, εφόσον κριθεί αναγκαίο, επίσημα αντίγραφα δηλώσεων φόρου εισοδήματος των αντίστοιχων ετών συνοδευόμενα από αναλυτικά έντυπα.

 

 

ε) Αν ήταν μέλος Ε.Π.Ε., απαιτείται συστατικό και τροποποιητικό ή διαλυτικό καταστατικού της εταιρείας νόμιμα δημοσιευμένο και το αντίστοιχο ΦΕΚ καταχώρησής του.

ζ) Αν ήταν μέλος Ο.Ε., ή Ε.Ε. απαιτείται συστατικό και τροποποιητικό ή διαλυτικό καταστατικού της εταιρείας, νόμιμα δημοσιευμένο, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι μέλος της εταιρείας για την οποία είχε ασφαλιστεί στον Ο.Α.Ε.Ε. (δημοσιεύεται στο οικείο Πρωτοδικείο, όπου είναι η έδρα της επιχείρησης).

η)Αν ήταν μέλος Δ.Σ. Α.Ε. με το ποσοστό που προβλέπεται από το καταστατικό του Οργανισμού, απαιτείται ΦΕΚ, στο οποίο θα είναι καταχωρημένο το καταστατικό της εταιρείας και θεωρημένο απόσπασμα πρακτικού της τελευταίας Γεν. Συνέλευσης της εταιρείας ή του Δ.Σ., από το οποίο να προκύπτει ότι απώλεσε την ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ. της Α.Ε. ή μειώθηκαν οι μετοχές του κάτω του προβλεπόμενου ποσοστού. Η θεώρηση του πρακτικού γίνεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας.

6. Αν ασκούσε επάγγελμα για το οποίο απαιτείται ειδική άδεια, όπως ηλεκτρολόγου, φυσιοθεραπευτή, εκτελωνιστή, ιδιοκτήτη ψυχαγωγικών χώρων, βενζινοπώλη, οδικού μεταφορέα, εκπαιδευτή οδηγών κ.α., απαιτείται βεβαίωση από την οποία να προκύπτει η κατάθεση της ειδικής άδειας άσκησης επαγγέλματος (η βεβαίωση εκδίδεται από την Αρχή που είχε εκδώσει την συγκεκριμένη άδεια).

7. Για τη διακοπή του επαγγέλματος του αυτοκινητιστή δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:

α) Συμβόλαιο πώλησης του ΔΧ αυτοκινήτου ή φωτοαντίγραφο επικυρωμένο του βιβλίου μεταβολών, εάν η μεταβίβαση έγινε στο υπουργείο Μεταφορών & Επικοινωνιών.

β) Επαγγελματική άδεια οδηγού αυτοκινήτου, άδεια εκπαιδευτή οδηγών αυτοκινήτων και άδεια οδήγησης τρικύκλου, εάν υπάρχουν. Σε περίπτωση αφαιρέσεως  της άδειας, υποβάλλεται η σχετική απόφαση της οικείας αρχής που βεβαιώνει την αφαίρεση.

Σε περίπτωση απώλειας απαιτείται βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου Μεταφορών & Επικοινωνιών, από την οποία να προκύπτει η παρακράτηση ή η έκδοση νέας άδειας.

Σε περίπτωση μετατροπής της επαγγελματικής άδειας σε ερασιτεχνική ή εάν έχει τεθεί ειδική επισήμανση από το Υπουργείο Μεταφορών & Επικοινωνιών ότι «δεν ισχύει για επαγγελματική οδήγηση» υποβάλλεται φωτοτυπία αυτής.

γ) Ανάκληση άδειας λειτουργίας Σχολής οδηγών, (όταν υπάρχει σχολή), από την υπηρεσία που την εξέδωσε.

8. Σε περίπτωση που επιθυμούν αναγνώριση στρατιωτικής υπηρεσίας, χρόνου Εθνικής Αντίστασης, Δημοσίου κ.λ.π. υποβάλλονται αντίστοιχα μαζί με την αίτηση για απονομή σύνταξης και πιστοποιητικό τύπου Α΄ από τη στρατολογία(εντάσσεται στη διαδικασία της αυτεπάγγελτης αναζήτησης δικαιολογητικών), πιστοποιητικό αγωνιστή Εθνικής Αντίστασης, βεβαίωση Γενικού Λογιστηρίου κ.λ.π.

9. Αντίγραφο συνταξιοδοτικής απόφασης του άλλου φορέα, στην περίπτωση των διπλοσυνταξιούχων σύμφωνα με το  ν.2084/1992 (εντάσσεται στη διαδικασία της υποχρεωτικής αυτεπάγγελτης αναζήτησης δικαιολογητικών).

10. Επί πτώχευσης απαιτείται δικαστική απόφαση κήρυξης σε κατάσταση πτώχευσης και επί εκδοθείσας κατόπιν αιτήσεως του εμπόρου απαιτείται βεβαίωση του Γραμματέα του οικείου Πρωτοδικείου, από την οποία να προκύπτει η ημερομηνία υποβολής της .

11. Εφόσον πρόκειται για νέους ασφαλισμένους (για προσαύξηση της σύνταξης λόγω παιδιών, για μητέρες ασφαλισμένες με ανήλικο ανίκανο και 3 ή περισσότερα τέκνα) απαιτείται επιπλέον κατά περίπτωση: (α) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης(εντάσσεται στη διαδικασία της αυτεπάγγελτης αναζήτησης δικαιολογητικών)., (β) γνωμάτευση γιατρού, στην οποία θα αναγράφεται η πάθηση, προκειμένου να παραπεμφθεί στην αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή, για έκδοση σχετικής γνωμάτευσης και (γ) πιστοποιητικό σπουδών (εντάσσεται στη διαδικασία της  αυτεπάγγελτης αναζήτησης δικαιολογητικών με συναίνεση του πολίτη).

12. Αν ο υποψήφιος συντ/χος είναι τυφλός ή πάσχει από παρά-τετραπληγία ή από άλλες ασθένειες που προβλέπονται από την παρ.2 του αρθ.5 του Ν.3232/2004 απαιτείται επιπλέον  ιατρικό πιστοποιητικό από κρατικό νοσοκομείο ή από ιδιώτη γιατρό από το οποίο να προκύπτει : ολική τύφλωση , όταν πρόκειται για τυφλό ή ότι πάσχει από παρά-τετραπληγία ή τις άλλες ασθένειες του αρθ. 5 ν.3232/2004. Αν ο ενδιαφερόμενος παίρνει επίδομα από τον  Ο.Α.Ε.Ε. αρκεί φωτοτυπία της απόφασης χορήγησης του επιδόματος.